Provincie Noord-Holland


Week 29

Provincie wil optimale veiligheid voor bezoekers van overdekte zweminrichtingen
Vijftien kandidaten voor Landsmeer

Week 28

GS Noord-Holland wijzigen toetsingsbeleid rampenplannen Burgemeester benoemd voor Blaricum
Waarnemend burgemeester in Ouder-Amstel
Provincie Noord-Holland helpt 3.500 mensen aan een baanDonderdag 19 juli 2001

Provincie wil optimale veiligheid voor bezoekers van overdekte zweminrichtingen
Uit voorzorg heeft de provincie alle 195 overdekte Noord-Hollandse zweminrichtingen gevraagd haar binnen 10 dagen te berichten of het plafond van hun zweminrichting van hetzelfde materiaal is gemaakt als dat van het ingestorte plafond van een zwembad in Steenwijk. Als dit het geval is, dan dienen de eigenaren binnen deze termijn kenbaar te maken welke maatregelen zij hebben getroffen om instorting te voorkomen.

Het architectenbureau van het zwembad in Steenwijk heeft de provincie meegedeeld dat zij ook in onze provincie betrokken is geweest bij de bouw van tien zwemgelegenheden. De provincie heeft deze baden direct benaderd. Bij twee ervan, te weten het Boerhaavebad in Haarlem en Zwembad "De Slag" in Zaandam, zijn gebreken aan het ophangmechanisme van het plafond geconstateerd en onmiddellijk maatregelen getroffen.
Reden voor de provincie om ook de andere zwemgelegenheden aan te schrijven.

Uit onderzoek van TNO is gebleken dat het ongeluk in Steenwijk veroorzaakt is door corrosie aan de roestvast stalen ophangstangen. Voor technisch onderzoek kunnen de zweminrichtingen contact opnemen met TNO Bouw.

Inlichtingen: Kirsten Boelen, bureau Toezicht Water Bodem Groen en Metingen, tel. (023) 514 37 02, e-mail boelenk@noord-holland.nl

Print persberichtMaandag 16 juli 2001

Vijftien kandidaten voor Landsmeer
Naar het ambt van burgemeester in de gemeente Lansmeer hebben 15 personen gesolliciteerd. Onder deze kandidaten bevinden zich 3 vrouwen. Dit heeft de commissaris van de Koningin in Noord-Holland, prof. dr. J.A. van Kemenade, de raad van de gemeente meegedeeld.

Van de kandidaten combineren 11 personen een functie in het lokaal openbaar bestuur met een andere (hoofd) functie, 2 zijn elders in het openbaar bestuur werkzaam en 2 hebben een functie daarbuiten. Onderverdeeld naar politieke richting:
PvdA: 7
CDA: 2
D66: 2
VVD: 3
Plaatselijke politieke partij: 1

In de gemeente Landsmeer is een vacature ontstaan door het vertrek van burgemeester mr. B.B. Schneiders, nu burgemeester in Heemskerk. Sinds 1 juli jl. is de heer H. Groen waarnemend burgemeester van de gemeente Landsmeer.

> Inlichtingen bij Lai Yin Ho, tel. (023) 514 44 04, hol@noord-holland.nl

Print persberichtDonderdag 12 juli 2001

GS Noord-Holland wijzigen toetsingsbeleid rampenplannen De statencommissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur van de provincie Noord-Holland heeft vandaag ingestemd met het loslaten van het terughoudend beleid dat sinds 1993 door de provincie is gevoerd ten aanzien van het toetsen van gemeentelijke rampenplannen. Instemming is betuigd met een op 26 juni door Gedeputeerde staten vastgestelde notitie waarin de provinciale bemoeienis met gemeentelijke rampenplannen wordt versterkt. De beleidsombuiging vloeit voort uit het nader bezien van de toezichtstaak na het verschijnen van het rapport van de commissie Alders, opgesteld na de nieuwjaarsramp in Volendam.
GS sturen een brief aan de Noord-Hollandse gemeenten, waarin de beleidswijziging wordt toegelicht. De Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten heeft laten weten volstrekt begrip te hebben voor het nieuwe beleid en wil met de provincie invoering hiervan bevorderen.
Na een periode waarin plannen minutieus werden getoetst, hetgeen met veel bureaucratie gepaard ging, koos het provinciebestuur in 1993 voor een lichtere vorm van toezicht, waarin de eigen verantwoordelijkheid van gemeenten werd vergroot in relatie tot afstemming binnen de brandweerregio. Het rapport van de commissie Alders was aanleiding te kijken naar de actualiteit en inhoud van gemeentelijke rampenplannen, via een quick scan. GS noemen de uitkomsten van de quick scan zorgelijk. Veel gemeenten kennen een verouderd rampenplan dat niet of slechts gedeeltelijk bruikbaar is. Soms is een plan al meer dan tien jaar oud. Regionale afstemming ontbreekt nogal eens. De ervaringen in Edam-Volendam en de uitkomsten van de quick scan waren basis voor bijstelling van beleid.
Het nieuwe beleid omvat in hoofdlijn:

-gemeentelijke rampenplannen worden eens in de vijf jaar door de provincie getoetst

-zo nodig zullen GS op kosten van de gemeenten die nalatig zijn het plan laten actualiseren

-gemeenten dienen de provincie iedere twee jaar te informeren over de uitvoerbaarheid en het oefenbeleid. De structureel andere aanpak zal ook aan de orde worden gesteld in het Interprovinciaal Overleg( IPO) en - door de Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten - bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

> Inlichtingen: Peter Heemskerk, bureau Communicatie, tel. (023) 514 40 10, e-mail heemskerkp@noord-holland.nl

Print persberichtWoensdag 11 juli 2001

Burgemeester benoemd voor Blaricum
Mevrouw drs. W.H.C. Ton is benoemd tot de nieuwe burgemeester van de gemeente Blaricum per 1 september 2001. Mevrouw Ton is lid van Groen Links en 43 jaar oud. Ze is vanaf 1998 werkzaam als interim-manager en als organisatie-adviseur voor jonge bedrijven in de culturele sector en is tevens docent Cultuurgeschiedenis in Kampen. Voordat zij in 1994 benoemd werd tot wethouder van de gemeente Houten, een functie die ze tot 1998 vervulde, was zij van 1985 tot 1994 werkzaam als docent Italiëkunde aan de Stichting Opleiding Middelbare Akten in Utrecht en als trainer lid van de Trainerspool Groen Links.
Zij volgt de heer P.H. de Winter op die met ingang van 1 januari 2001 benoemd werd tot burgemeester van de nieuwgevormde gemeente Bergen (Noord-Holland).
Thans is mevrouw mr. F.G. van Diepen-Oost waarnemend burgemeester van Blaricum.

> Inlichtingen bij Lai Yin Ho, tel. (023) 514 44 04, hol@noord-holland.nl

Print persbericht


Maandag 9 juli

Waarnemend burgemeester in Ouder-Amstel
De commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland prof. Dr. J.A. van Kemenade, heeft na goed overleg met de fractievoorzitters en wethouders van Ouder-Amstel mr. W.J. Hoobroeckx benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Ouder-Amstel tot het moment dat er weer fulltime een burgemeester functioneert.
De huidige burgemeester de heer C. de Groot, is op 9 mei jl. getroffen door een herseninfarct en kan derhalve zijn functie van burgemeester van Ouder-Amstel op dit moment niet uitoefenen. Hij is overigens per 1 augustus 2001 herbenoemd.
De Commissaris van de Koningin heeft hem persoonlijk op de hoogte gesteld van zijn voornemen een waarnemend burgemeester te benoemen. De heer De Groot heeft er begrip voor dat een langdurige burgemeesterloze periode met parttime wethouders niet in het belang van de gemeente is.
De heer Hoobroeckx, oud-burgemeester van Heemskerk en oud-burgemeester van Ouder-Amstel is 65 jaar, lid van het CDA en treedt per 1 september 2001 in functie. Na een periode van ongeveer zes à negen maanden zal er met alle betrokkenen een evaluatie plaatsvinden om de situatie opnieuw te bezien. Hoewel de waarneming pas per 1 september 2001 ingaat heeft de commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland besloten, in verband met de naderende vakantieperiode, deze waarneming thans bekend te maken.

> Inlichtingen bij Lai Yin Ho, tel. (023) 514 44 04, e-mail hol@noord-holland.nl

Print persbericht


Maandag 9 juli

Provincie Noord-Holland helpt 3.500 mensen aan een baan Het is de provincie Noord-Holland het afgelopen jaar gelukt om, via 37 nieuwe projecten, in totaal 3.500 mensen zonder baan, terug te brengen naar de arbeidsmarkt. De provincie trad niet alleen op als initiatiefnemer maar zette ook een bedrag van 2 miljoen in om samen met 100 partners te komen tot succesvolle uitvoering van die projecten.

Dat blijkt uit het net verschenen jaarverslag `De Arbeidsmarkt; beleid en uitvoering 2001-2002'. Gedeputeerde Lenny Klijn is verantwoordelijk voor dit beleid. Haar collega Aranka Goijert zorgt ervoor dat er projecten komen die binnen het beleid passen, én dat ze worden uitgevoerd.

Naast geslaagde initiatieven om allochtonen een plaats op de arbeidsmarkt te geven zijn er ook projecten gestart om ex-psychiatrische patiënten aan werk te helpen. Dat gebeurde in samenwerking met de GGZ Noord-Holland Noord en met het AMC. Schizofrene jongeren kregen bijvoorbeeld een baan in de ICT sector.

Een ander treffend voorbeeld is het project Herstelling, in Amsterdam. Tweehonderd jongeren met een grote achterstand op de arbeidsmarkt, deden werkervaring op bij het herstel van voormalige militaire stellingen rond Amsterdam. Het succes hiermee is de reden geweest om deze manier van aanpak te kopiëren voor Den Helder. Daar werken nu Antilliaanse jongeren aan het cultuur historisch erfgoed: de forten van Den Helder. Ook in Antwerpen is het concept van de provincie overgenomen.
Onderzocht wordt of in Suriname, Nederlands erfgoed, met werkloze Surinaamse jongeren (uit Nederland) opgeknapt kan worden.

In de jaren negentig begon de provincie met het uitvoeringsprogramma Veelzijdig Personeelsbeleid. Dat was gericht op het Midden - en Kleinbedrijf. In 2000 heeft zij de doelstelling van haar rol op de arbeidsmarkt verbreed. Juist omdat de provincie geen wettelijke taken kent op de arbeidsmarkt kan zij onafhankelijk opereren en onpartijdig samenwerking tot stand brengen op terreinen waar de zaken nog niet goed zijn geregeld.
Dat is volgens gedeputeerde Goijert ook hard nodig want ondanks de krapte op de arbeidsmarkt staan in Noord-Holland nog steeds 80.000 werkzoekenden geregistreerd waarvan 60.000 in de regio Amsterdam.

Provinciale Staten van Noord-Holland zijn enthousiast over de resultaten van de bemiddelende rol van de provincie en zijn van plan voor 2002 opnieuw een bedrag van twee miljoen voor arbeidsmarktprojecten te reserveren.

Inlichtingen: Elena Bon, Veelzijdige Arbeidsmarktprojecten, tel. (023) 514 33 42, e-mail: bone@noord-holland.nl

Print persberichtDonderdag 5 juli 2001

Provincie neemt standpunt in over raadsbesluit bereikbaarheid Hilversum
Woensdag 4 juli 2001heeft de gemeenteraad van Hilversum zich uitgesproken over de collegevoorstellen met betrekking tot de bereikbaarheid van Hilversum.
De gemeenteraad van Hilversum heeft besloten:
* Het zuidelijke gedeelte van het HOV traject bij Arenapark uit te voeren;

* Grond te reserveren voor het noordelijke HOV traject bij Mediapark;

* Een voorkeur uit te spreken voor de lange termijn voor een studie naar de combinatie van de OV fietsvariant met als eerste prioriteit een geboorde tunnel van A1 bij Witte Bergen tot aan Mediapark. Tweede prioriteit; een geboorde tunnel vanaf de A1 bij Laren tot aan het Mediapark;

* Voor de korte termijn een voorkeur uit te spreken voor de buitenring noord voor een nadere studie naar het concept `Langzaam rijden gaat sneller' met infrastructurele aanpassingen;
* Voor de korte termijn een voorkeur uit te spreken voor de buitenring zuid voor een nadere studie naar het concept `Langzaam rijden gaat sneller' met infrastructurele aanpassingen en
* Het college op te dragen de vereiste steun voor deze keuze te verwerven en daarna de gekozen oplossing voor te dragen voor promotie naar planstudiefase van het MIT.

De provincie ondersteunt de slagvaardigheid van de besluitvorming van het college van Hilversum. Het standpunt van de provincie Noord-Holland over het gemeenteraadsbesluit is:
* de provincie wil de uitwerking van het totaalplan voor openbaar vervoer afwachten omdat zij de aanleg van alleen het stuk HOV bij Arenapark waartoe de raad heeft besloten te mager vindt om daadwerkelijk iets te kunnen doen aan de doorstromingsproblemen van het openbaar vervoer in Hilversum;

* brede steun van de gemeenteraad en provinciale staten voor het totaalplan openbaar vervoer is noodzakelijk;
* de provincie is bereid om in de uitwerking van het totaalplan mee te denken;

* terugvordering van f 500.000,- die de provincie aan de gemeente Hilversum verstrekte als voorinvestering voor de aanleg van de busbanen zal afhangen van de uitkomsten van het totaalplan;
* gezien de tijd die met het uitwerken van een totaalplan gemoeid gaat, is het niet mogelijk om hierin De Boergelden te steken;
* een verzoek zal aan de minister worden gedaan tot een alternatieve besteding van de vrijvallende De Boergelden;
* bij een uitgewerkt totaalplan met brede steun kan worden gezocht naar alternatieve financieringsbronnen voor te realiseren HOV-gedeelten;

* een goed totaalplan kan de basis vormen voor besprekingen over eventuele oplossingen voor de bereikbaarheid van Hilversum en
* daarbij dient over eventuele financiering van mogelijke oplossingen te worden aangetekend dat de provincie prioriteiten zal moeten stellen. Projecten als de N242 en de omlegging van de N201 hebben voor de provincie een hoge prioriteit.

Inlichtingen: Lonneke Nooij, bureau Verkeer en vervoer, tel. (023) 514 31 42, e-mail: nooijl@noord-holland.nl

Print persberichtHet archief van de Persberichten vindt U in de rubriek Provinciale Stukken (categorie: persberichten).

Deel: ' Noord-Holland wil veiligheid voor bezoekers zwembaden '
Lees ook