SNN Samenwerkingsverband Noord-Nederland


e-mail adres: info@snnonline.nl
website SNN: www.snnonline.nl

Postbus 20120 - 8900 HM Leeuwarden

Leeuwarden, 23 augustus 2001
Nummer: 01-024

Noord-Nederlands platteland kan aan de slag met Leader+

De Europese Commissie stelt ruim f 52 miljoen ( Euro 23.6 miljoen) beschikbaar voor plattelandsontwikkeling voor de komende zes jaar in de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. Daarmee kunnen de actieprogramma's die het afgelopen jaar in acht noordelijke plattelandsgebieden zijn ontwikkeld, in concrete projecten worden omgezet. Een onafhankelijke Selectiecommissie heeft woensdag 22 augustus de acht actieprogramma's en de samenstelling van de Lokale Actie Groepen vastgesteld. Bij de beoordeling van de ingediende projecten spelen deze Lokale Actie Groepen een belangrijke rol. Het Leader+ budget maakt deel uit van het Kompas voor het Noorden (SNN). Het Noordelijk Leader+ programma is een van de vier Nederlandse programma's die Brussel onlangs heeft goedgekeurd.

Leader+ is een Europees programma. De afkorting staat voor 'Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale'; het betreft dus een programma voor de versterking van plattelandsgebieden. Bij de uitvoering van Leader+ zijn vernieuwende initiatieven vanuit de regio essentieel. Een bottom-up aanpak vanuit de bevolking moet leiden tot versterking van het platteland.

Selectiecommissie akkoord met actieprogramma's
Een onafhankelijke Selectiecommissie onder leiding van de Friese gedeputeerde Bertus Mulder heeft acht plattelandsgebieden aangewezen, die de komende zes jaar in aanmerking komen voor projecten in het kader van Leader+. Deze gebieden zijn het Lauwersland, het Hoogeland, Oldambt-Westerwolde, de Waddeneilanden, Noardwest Fryslân, Súdwest Fryslân, Oost-Drenthe en het Drents-Friese Leadergebied (Zuidwest-Drenthe inclusief de Friese gemeente Ooststellingwerf). In twee van deze gebieden (Lauwersland en het Drents-Friese Leadergebied) wordt interprovinciaal samengewerkt. Met het goedkeuren van de actieprogramma's heeft de Selectiecommissie het licht voor de uitvoering op groen gezet. Het Leaderprogramma wordt in Nederland sinds ongeveer tien jaar uitgevoerd. Leader beoogt een brede versterking van zowel de sociale als de economische vitaliteit van het landelijk gebied. Bij deze versterking wordt veel waarde gehecht aan de samenwerking en het verbeteren van het organisatievermogen van de lokale gemeenschap. Het Leader+ programma dat nu van start gaat is de opvolger van de programma's Leader I en Leader II. Een aantal aangewezen gebieden heeft in eerdere programma's geparticipeerd.

Lokale Actie Groep
Bij de uitvoering van Leader is een belangrijke rol weggelegd voor de zogenaamde Lokale Actie Groep. Een Lokale Actie Groep is een stuurgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van overheden, maatschappelijke organisaties en het lokale bedrijfsleven uit het aangewezen gebied. Deze stuurgroep adviseert bij de beoordeling van Leader-projecten en toetst deze aan criteria, zoals die van tevoren zijn vastgelegd in het actieprogramma. Belangrijke criteria van Leaderprojecten zijn o.a. het innovatief karakter, de duurzaamheid, verbetering van de positie van vrouwen en jongeren, een bottom-up aanpak en de overdraagbaarheid. Projecten kunnen gericht zijn op versterking van recreatie en toerisme, verbetering van de leefomgeving en ontwikkeling van nieuwe economische activiteiten (o.a. streekproducten) en voor ontwikkeling van landschap en cultuur(historie).

Deel: ' Noord-Nederlands platteland kan aan de slag met Leader+ '
Lees ook