Provincie DrentheSNN wil innovatieve ideeën helpen realiseren
Brochure 'Noordelijk technologiebeleid' wil het bedrijfsleven inspireren
Assen, 14 maart 2000
Persberichtnummer 00-0009In de brochure 'Noordelijk technologiebeleid' worden een aantal succesvolle innovatieve projecten van het noordelijk bedrijfsleven op een rijtje gezet. In de afgelopen twee jaar werkten de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe samen om bedrijven te helpen hun innovatieve plannen uit te voeren. De resultaten van dit zogenaamde Noordelijk technologiebeleid leidden ertoe dat de provincies, verenigd in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), doorgaan met stimuleren en ondersteunen van vernieuwingen. Daarom presenteert het SNN deze week de brochure 'Noordelijk technologiebeleid: Noord-Nederland bruist van de goede ideeën'. De brochure moet ondernemers met vernieuwende plannen - middels inspirerende projectvoorbeelden - uitnodigen contact op te nemen met SNN.

Toekomst
Innovatie en kennisuitwisseling tussen het hoger onderwijs en het bedrijfsleven blijven ook de komende jaren hoog op de noordelijke agenda staan. In het ruimtelijk-economisch ontwikkelingsprogramma Kompas voor het Noorden is tot 2006 ruim 250 miljoen gulden uitgetrokken om vernieuwing in het bedrijfsleven te stimuleren. Individuele bedrijven, clusters van ondernemingen en bedrijfsadviseurs kunnen zelf een beroep doen op financiering uit het Kompas. Tevens zijn zogenaamde taskforces, gelegenheidscombinaties van experts uit een bepaalde sector, actief in projectontwikkeling. Zij nemen contact op met bedrijven uit een specifieke sector om innovatieve plannen van ondernemers te helpen realiseren.

Sectordoorlichting
Het SNN constateerde de afgelopen jaren dat er veel vernieuwende ideeën leven bij noordelijke bedrijven, waar niet altijd iets mee gebeurde. Omdat hierdoor grote kansen bleven liggen, namen de drie noordelijke provincies medio 1997 het initiatief om het bedrijfsleven te helpen met ideeënvorming en uitwerking. De provincies kozen voor een aanpak, waarbij eerst een achttal innovatief kansrijke sectoren in Noord-Nederland werd doorgelicht. Dit betrof de biomedische technologie, chemie & kunststoffen, MERA (milieu, energie, recycling en afvalverwerking), watertechnologie, jacht- en scheepsbouw, voedings- en genotmiddelenindustrie, informatie- en communicatietechnologie (ICT) en de metaal en elektro. De kansrijke ideeën in deze sectoren werden met de hulp van gespecialiseerde intermediairs in Noord-Nederland zoveel mogelijk gerealiseerd. Sommige ideeën waren gericht op individuele bedrijven en andere plannen waren voor meer bedrijven interessant. Concreet zijn er 100 individuele en 25 clusterprojecten gestart. De kosten van het doorlichtingsproject werden zoveel mogelijk gefinancierd met bijdragen van het Integraal Structuur Plan Noorden des Lands (ISP) en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Voorbeeldprojecten
Een voorbeeld van een clusterproject is 'stimulering, vernieuwing en samenwerking in de ICT-sector'. In het kader van dit project is een noordelijke samenwerking van start gegaan voor ICT-bedrijven om de start van andere gezamenlijke projecten te vergemakkelijken. Een ander voorbeeld is het clusterproject voor Noord-Nederlandse jachtbouwers: het op milieuvriendelijke wijze maken van polyester rompen door middel van vacuüminjectie. Het derde voorbeeld heeft betrekking op kostprijsreductie door waardeanalyse. Dit project stimuleert bedrijven in Groningen, Fryslân en Drenthe tot het ontwikkelen van vernieuwende proces- en productontwerpen. Bovendien worden bedrijven ondersteund bij het toepassen van waardeanalyse. Met deze methode wordt bekeken hoe functies van een product- of productieproces kunnen worden gerealiseerd tegen de laagst mogelijke kosten.

De brochure 'Noordelijk technologiebeleid: Noord-Nederland bruist van de goede ideeën' is vanaf vandaag gratis verkrijgbaar bij de communicatieafdelingen van de drie noordelijke provinciehuizen.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' 'Noordelijk technologiebeleid' wil bedrijfsleven inspireren '
Lees ook