Provincie Drenthe


Meer aandacht voor jongeren, festivals en cultureel erfgoed Noorden maakt culturele ambities kenbaar aan staatssecretaris Van der Ploeg

Assen, 23 maart 1999
Persberichtnummer 99-066De noordelijke bestuurders maken op korte termijn hun culturele ambities kenbaar aan staatssecretaris R. van der Ploeg. In de gezamenlijke visie Cultuur Kompas voor het Noorden geven zij aan welke zaken aandacht moeten krijgen in het nieuwe Kunstenplan dat de staatssecretaris voor de periode 2001-2004 wil maken. De visie is opgesteld door de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en de gemeenten Groningen en Leeuwarden. "Wij zijn er trots op dat de onderlinge band tussen de noordelijke overheden zo sterk is, dat wij met deze notitie gezamenlijk onze visie op de gewenste toekomstige ontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuur aan de staatssecretaris voor cultuur kunnen aanbieden. Wij rekenen erop dat het Rijk het Noorden in belangrijke mate tegemoet zal komen, zodat wij onze ambities ook waar kunnen maken," aldus de Drentse gedeputeerde Marga Kool in het voorwoord van de gezamenlijke visie.

Sinds enkele jaren wordt er in het Noorden ook op het terrein van cultuur steeds meer samengewerkt. De ervaring van de afgelopen jaren toont een duidelijke meerwaarde aan. Daarom hebben de betrokken overheden ook nu een gezamenlijke visie ontwikkeld. Daarin staan vijf speerpunten die zij met nadruk onder de aandacht van de staatssecretaris willen brengen. Als het aan het Noorden ligt, gaat er de komende jaren extra aandacht én geld naar jongeren, het cultureel erfgoed, beeldende kunst en vormgeving, festivals en cultureel ondernemerschap.

Jongeren meer bij cultuur betrekken
Gedeputeerde Kool: "Wij vinden het nadrukkelijk een taak van de overheid bij jongeren belangstelling te wekken voor cultuur." De noordelijke visie bevat daarom een reeks voorstellen om jongeren bekend te maken met cultuur en in staat te stellen zelf initiatieven te nemen op dit vlak. Zo moeten aantrekkelijke presentaties op Internet jongeren attenderen op de mogelijkheden. Extra rijksbijdragen zouden de armslag moeten vergroten van de twee noordelijke professionele jeugdtheatergezelschappen, De Citadel en Tryater Jeugd. Dat geldt ook voor het Haydn Jeugdorkest.

Bevorderen toegankelijkheid en gebruik cultureel erfgoed Noord-Nederland is dunbevolkt. Dat rechtvaardigt een status als proeftuin voor een digitale ontsluiting van het cultureel erfgoed bij musea, archieven en bibliotheken aldus de noordelijke overheden. Het Noorden zou daarbij model kunnen staan voor de rest van het land. De beschikbaarheid van historisch beeldmateriaal op Internet werpt onder andere voor het onderwijs vruchten af. Ook wijzen zij de staatssecretaris op de bijzondere betekenis van de audiovisuele collecties die bij regionale omroepen aanwezig zijn.

Verbeteren klimaat beeldende kunst en vormgeving Het Noorden wil zich sterk maken voor behoud van het kunstvakonderwijs. Het aanbod is nu al schaars, met name op het terrein van dans, film, theater en drama. "Aangekondigde bezuinigingen moeten ongedaan worden gemaakt. Het belang van behoud van de kunstvakopleidingen voor het Noorden kunnen we niet genoeg benadrukken", aldus de noordelijke bestuurders. Zij zien kansen de positie van noordelijke kunstenaars te versterken door meer opdrachten te verlenen voor de openbare ruimte.

Versterken festivalcultuur
Via festivals is het bij uitstek mogelijk bij een breed publiek belangstelling te wekken voor cultuur. Het Noorden brengt een aantal festivals nadrukkelijk onder de aandacht van de staatssecretaris. (Meer) rijkssteun verdienen onder andere het Full Colour-festival/Festival Etnische Minderheden en het Festival Vrouwenfilms in Drenthe, de poëziemanifestatie Doe Maar Dicht Maar en Noorderzon in Groningen, en Oerol en opera Spanga in Friesland.

Ontwikkelen cultureel ondernemerschap
In het Noorden zijn relatief veel kleinschalige activiteiten. De verwachting is dat met een professionele presentatie en promotie meer publiek wordt bereikt. Gedacht wordt aan een koppeling tussen culturele activiteiten en arrangementen. Daarnaast liggen er kansen op het terrein van het cultuurtoerisme. In Drenthe hebben de gedeputeerden Kool en Swierstra daar onlangs al een aanzet toe gegeven.

Het Culturele Kompas voor het Noorden is door de vijf colleges van B en W en GS vastgesteld. Eerder al had gedeputeerde Kool het stuk ter oriëntatie besproken met de Drentse Statencommissie Welzijn. Het gaat nu naar de staatssecretaris. Ook andere regio's in het land brengen visies in. Op basis daarvan presenteert Van der Ploeg in de loop van het jaar een uitgangspuntennotitie. Daarin staat hoeveel geld er voor de verschillende zaken beschikbaar is. Op grond daarvan kan het Noorden de culturele voornemens verder uitwerken.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (05920) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Noordelijke bestuurders maken culturele ambities kenbaar '
Lees ook