Persberichten

Noorden maakt culturele ambities kenbaar

Meer aandacht voor jongeren, festivals en cultureel erfgoed

De noordelijke bestuurders maken hun culturele ambities kenbaar aan staatssecretaris R. van der Ploeg. In een gezamenlijke visie geven zij aan welke zaken aandacht moeten krijgen in het nieuwe Kunstenplan dat de staatssecretaris voor de periode 2001-2004 wil maken. De visie is opgesteld door de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en de gemeenten Groningen en Leeuwarden.

Sinds enkele jaren wordt er in het Noorden op het terrein van cultuur meer samengewerkt. De ervaring in de afgelopen jaren toont een duidelijke meerwaarde aan. Daarom hebben de betrokken overheden nu een gezamenlijke visie ontwikkeld. Daarin staan vijf speerpunten die zij met nadruk onder de aandacht van de staatssecretaris brengen. Als het aan het Noorden ligt, gaat er de komende jaren extra aandacht èn geld naar jongeren, het cultureel erfgoed, beeldende kunst en vormgeving, festivals en cultureel ondernemerschap.

Jongeren meer bij cultuur betrekken Gedeputeerde Mulder: "Wy fine it in wichtige taak fan de oerheid om de jongerein mear te belûken by kultuer." De noordelijke visie bevat daarom een reeks voorstellen om jongeren bekend te maken met cultuur en in staat te stellen zelf initiatieven te nemen op dit vlak. Zo moeten aantrekkelijke presentaties op Internet jongeren attenderen op de mogelijkheden. Extra rijksbijdragen zouden de armslag moeten vergroten van de twee noordelijke professionele jeugdtheatergezelschappen, De Citadel en Tryater Jeugd. Dat geldt ook voor jeugdorkesten als het Haydn Jeugdorkest en het Frysk Jeugdorkest èn het jongerenproductiehuis 'n Meeuw.

Bevorderen toegankelijkheid en gebruik cultureel erfgoed Noord-Nederland is dunbevolkt. Dat rechtvaardigt een status als proeftuin voor een digitale ontsluiting van het cultureel erfgoed bij musea, archieven en bibliotheken, aldus de noordelijke overheden. Het Noorden zou daarbij model kunnen staan voor de rest van het land. De beschikbaarheid van historisch beeldmateriaal op Internet werpt onder andere voor het onderwijs vruchten af. Ook wijzen de provincies de staatssecretaris op de bijzondere betekenis van de audiovisuele collecties die bij regionale omroepen aanwezig zijn.

Verbeteren klimaat beeldende kunst en vormgeving Het Noorden wil zich sterk maken voor behoud van het kunstvakonderwijs. Het aanbod is nu al schaars, met name op het terrein van dans, film, theater en drama. "Aangekondigde bezuinigingen moeten ongedaan worden gemaakt. Het belang van behoud van de Beeldende Kunst- en Kunstvakopleidingen voor het Noorden kunnen we niet genoeg benadrukken", aldus de noordelijke bestuurders. Zij zien kansen voor de positie van noordelijke kunstenaars te versterken door meer opdrachten te verlenen voor de openbare ruimte.

Versterken festivalcultuur Via festivals is het bij uitstek mogelijk bij een breed publiek belangstelling te wekken voor cultuur. Het Noorden brengt een aantal festivals nadrukkelijk onder de aandacht van de staatssecretaris. (Meer) rijkssteun verdienen onder andere het Full Colourfestival/Festival Etnische Minderheden en het Festival Vrouwenfilms in Drenthe, de poëziemanifestatie Doe Maar Dicht Maar en Noorderzon in Groningen, het Noordelijk Filmfestival en opera Spanga in Fryslân.

Ontwikkelen cultureel ondernemerschap In het Noorden zijn relatief veel kleinschalige activiteiten. De verwachting is dat met een professionele presentatie en promotie meer publiek wordt bereikt. Gedacht wordt aan een koppeling tussen culturele activiteiten en arrangementen. Daarnaast liggen er kansen op het terrein van het cultuurtoerisme.

Ook andere regio's in het land maken op dit moment hun visie bekend bij staatssecretaris Van der Ploeg. Op basis daarvan presenteert Van der Ploeg in de loop van het jaar een uitgangspuntennotitie. Daarin staat hoeveel geld er voor de verschillende zaken beschikbaar is. Op grond daarvan kan het Noorden de culturele voornemens verder uitwerken.

Deel: ' Noordelijke bestuurders meer aandacht voor jongeren '
Lees ook