Provincie Groningen


Groningen, 23 maart 1999 Persbericht nr. 71

Meer aandacht voor jongeren, festivals en cultureel erfgoed

Noorden maakt ambities kenbaar aan staatssecretaris Van der Ploeg

De noordelijke bestuurders maken op korte termijn hun culturele ambities kenbaar aan staatssecretaris van Cultuur, R. van der Ploeg. In de gezamenlijke visie 'Cultureel Kompas voor het Noorden' geven zij aan welke zaken aandacht moeten krijgen in de nieuwe Cultuurnota die de staatssecretaris voor de periode 2001-2004 gaat maken. Het kompas is opgesteld door de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en de gemeenten Groningen en Leeuwarden. Eind maart ligt het stuk bij de staatssecretaris. Dit stuk vormt de basis voor de komende onderhandelingen met het ministerie over de rijksbijdrage aan noordelijke culturele voorzieningen.

Sinds enkele jaren wordt er in het Noorden ook op het terrein van cultuur steeds meer samengewerkt. De ervaring van de afgelopen jaren heeft een duidelijke meerwaarde. Daarom hebben de betrokken overheden hun gezamenlijke ambities op een rij gezet. Als het aan het Noorden ligt, gaat er de komende jaren extra aandacht en geld naar jongeren, het cultureel erfgoed, beeldende kunst en vormgeving, festivals en cultureel ondernemerschap. Daarnaast gaan de provincies en gemeenten ervan uit dat de huidige culturele infrastructuur blijft bestaan. Hieronder vallen bijvoorbeeld het Kunstvak-onderwijs, het NNT en NNO. De genoemde ambities in het Kompas zijn dan ook extra voorzieningen.

• Jongeren meer bij cultuur betrekken

Het noordelijk kompas bevat een reeks voorstellen om jongeren bekend te maken met cultuur en in staat te stellen zelf initiatieven te nemen op dit vlak. Het Noorden pleit voor een verhoging van de rijksbijdragen voor de twee noordelijke, professionele jeugd-theatergezelschappen, De Citadel en Tryater Jeugd. Met dit geld kunnen deze gezelschappen verder professionaliseren, en kunnen regionale jeugdtheaterproducties ondersteund worden met de middelen die bij de noordelijke overheden vrij komen.

Er zijn talrijke jeugdorkesten, koren en ensembles in de regio. De financiering van jeugdorkesten is een zaak die het Noorden belangrijk vindt en waarover ze graag in gesprek wil met het rijk.

• Bevorderen toegankelijkheid en gebruik cultureel erfgoed

De noordelijke partners willen graag een pilotproject starten voor het digitaal aanbieden van cultureel erfgoed door bibliotheken, archieven en musea. Het gaat dan om audiovisueel materiaal, een cultuurhistorische website voor het onderwijs en een catalogus met cultuurhistorisch beeldmateriaal. Om de kwaliteit van regionale musea te verbeteren, willen de noordelijke overheden starten met een registratieproject. Musea worden dan professioneel ondersteund bij het inventariseren en vormen van hun collecties.

• Verbeteren klimaat beeldende kunst en vormgeving

Het Noorden wil zich sterk maken voor behoud van het kunstvakonderwijs. Het aanbod is nu al schaars, met name op het terrein van dans, film, theater en drama. "Aangekondigde bezuinigen van f 25 miljoen moeten ongedaan worden gemaakt. Het belang van behoud van de kunstvakopleidingen voor het Noorden kunnen we niet genoeg benadrukken", aldus de noordelijke bestuurders. Zij zien kansen de positie van noordelijke kunstenaars te versterken door meer opdrachten te verlenen voor kunst en vormgeving in de openbare ruimte.

• Versterken festivalcultuur

Via festivals is het bij uitstek mogelijk bij een breed publiek belangstelling te wekken voor cultuur. Het Noorden brengt een aantal festivals nadrukkelijk onder de aandacht van de staatssecretaris. (Meer) rijkssteun verdienen onder andere Noorderslag, Eurosonic, Fotomanifestatie Noorderlicht en Noorderzon en verschillende Drentse en Friese festivals.

• Ontwikkelen cultureel ondernemerschap

Het Noorden wil het grote aantal kleinschalige activiteiten in het Noorden beter onder het voetlicht te brengen van het publiek. De verwachting is dat met een professionele presentatie en promotie meer publiek wordt bereikt. Gedacht wordt aan een koppeling tussen culturele activiteiten en toeristische arrangementen.

Eind maart liggen de noordelijke wensen en ideeën bij de staatssecretaris. Ook andere regio's in het land dienen hun ambities in. Op basis daarvan presenteert Van der Ploeg in de loop van het jaar een uitgangspuntennotitie. Daarin staan de hoofdlijnen van het landelijke cultuurbeleid. Op grond daarvan kan het Noorden de culturele voornemens verder uitwerken.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Machteld Schierbeek, afdeling Bestuurscontacten Provincie Groningen, tel.: 050 - 3164982.

Deel: ' Noorden maakt ambities kenbaar aan Van der Ploeg '
Lees ook