Provincie Drenthe


Bestuurders maken zich op voor nieuwe ronde
Noorden vaart wel bij Europese gelden

Assen, 16 februari 1999
Persberichtnummer 99-036De provincies Groningen en Drenthe hebben een klein jaar voor de afloop van de programmaperiode 1997-1999 een tussenbalans opgemaakt van het effect van de Europese structuurfondsen. In een notitie aan provinciale staten stellen de betrokken gedeputeerden Swierstra van Drenthe en Sakkers van Groningen dat die steun een substantiële bijdrage heeft geleverd aan de regionale economie. Duidelijk is dat nog voor de afloop van de bestedingstermijn de doelstellingen op het gebied van de werkgelegenheid ruimschoots zijn gehaald. In de afgelopen jaren zijn er miljoenen Europese guldens naar uiteenlopende projecten in het Noorden gegaan. Ook zojuist zijn enkele projecten met ruim 16 miljoen gulden gehonoreerd. Waren er in het begin nog de nodige aanloopproblemen, inmiddels verloopt de projectontwikkeling steeds sneller.

De economische groei in het Noorden houdt vrijwel gelijke tred met die van Nederland. Maar om de achterstand ten opzichte van de rest van Nederland goed te maken is een gelijkwaardige groei niet genoeg. Extra inzet, onder andere in de vorm van Europese structuurfondsen, is daarvoor nodig. Binnenkort worden er over de verdeling van die fondsen nieuwe afspraken gemaakt voor de periode tot en met 2006. Al enige tijd maken de noordelijke bestuurders zich sterk om de belangen te bepleiten. In het kader van het 'Langmanakkoord' heeft het Kabinet toegezegd in te zetten op 1,1 miljard gulden voor het Noorden. Daarnaast bepleiten de provinciebestuurders dat het hele Noorden onder de nieuwe doelstelling 2 gaat vallen.

Op dit moment ontvangen verschillende gebieden in Groningen en Drenthe Europese gelden op basis van de zogenaamde doelstellingen 2 en 5b. De doelstelling 2-regio bestrijkt Oost-Groningen, de stad Groningen en Zuidoost-Drenthe. Deze gebieden hebben te maken met een teruglopende betekenis van de industrie. Als gevolg daarvan is de werkloosheid er relatief hoog. De doelstelling 5b-regio betreft Noordwest-Groningen en Zuidwest-Drenthe. De afhankelijkheid van de landbouw is relatief sterk en ook dat zorgt voor een verminderde werkgelegenheid. De gelden zijn bestemd voor projecten in de sfeer van bedrijfshuisvesting, transport en logistiek, midden- en kleinbedrijf, toerisme, lokale werkgelegenheidsprojecten, stedelijke economie, landbouw en natuurontwikkeling.

In totaal is er voor Groningen en Drenthe voor de periode 1994-1999 (bestedingstermijn tot 2001) ca. 300 miljoen gulden aan Europese middelen beschikbaar uit de structuurfondsen. De verwachte investeringsimpuls bedraagt ongeveer 1,2 miljard gulden. Daarnaast is er een positief effect op de werkgelegenheid. De Europese steun genereert bovendien een groot aantal neveneffecten, zoals: een toename van research en development, en innovaties bij bedrijven; betere scholing voor kansarmen op de arbeidsmarkt en verhoging van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid door aanleg en verbetering van wegen.

Inmiddels is het grootste deel van de beschikbare middelen verzegd. Met name de afgelopen maanden is het heel hard gegaan. Bij de start van de programma's kwamen allerlei belemmeringen voor een vlotte projectontwikkeling naar voren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de voorwaarde dat er naast elke Europese gulden een andere gulden gelegd moet worden (co-financiering). Dat geld is niet altijd direct voorhanden. Ook de planprocedures, bijvoorbeeld in ruimtelijke sfeer, kosten de nodige tijd. Groningen en Drenthe zijn succesvol geweest in het pleidooi voor verschuiving van budgetten. Zo heeft de Europese Commissie ermee ingestemd dat er meer geld naar projecten mag gaan die beter passen bij de ontwikkelingen in de regio. Daardoor is er meer geld beschikbaar gekomen voor toerisme, infrastructurele voorzieningen en bedrijfsterreinen. Belangrijke toezegging is bijvoorbeeld dat een deel van de gelden voor het kanaal Almelo-Coevorden voor de weg Emmen-Ter Apel benut mag worden.
Andere grote projecten die in de programmaperiode 1997-1999 met een Europese bijdrage gehonoreerd werden zijn bijvoorbeeld de Traverse in Emmen en het Centraal Station in Groningen.

Zojuist is er ruim 16 miljoen gulden toegekend aan de volgende projecten:

* 5,6 miljoen gulden voor Waterland in Emmen. Een educatief centrum met een hoge recreatieve waarde. Centrale thema is de rol van water in de natuur.

* Bijna 4 miljoen gulden voor een haalbaarheidsonderzoek naar een magnesium-industriecomplex in Delfzijl.

* 400.000 gulden voor infrastructuur rond Frederiksoord. Gericht op betere verbindingen tussen toeristische attracties als de Koloniehof, het Klokkenmuseum, Sterrebos en het Land van Weldadigheid.

* Ruim 500.000 gulden voor de bevordering van het plattelandstoerisme in Drenthe.

* Ruim 200.000 gulden voor milieuvriendelijke productontwikkeling bij bedrijven.

* 4 miljoen gulden voor een nieuw bedrijvenpark op MERA-gebied (Milieu, Energie en Recycling van Afvalstoffen) nabij de VAM in Wijster.

* 2 miljoen gulden voor het stimuleren van de export in het midden- en kleinbedrijf.

* 254.000 gulden voor het Technocentrum Noord-Nederland. Een nieuw centrum dat moet zorgen voor een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt op bijvoorbeeld het gebied van chemie en kunststoffen, en transport en logistiek.

Op dit moment resteert nog 80 miljoen gulden. Daarvoor hebben zich al verschillende kandidaten gemeld. Het gaat daarbij o.a. om bedrijventerreinen, fietspaden en projecten in de sfeer van het midden- en kleinbedrijf.

Om de noordelijke belangen onder de aandacht te brengen van Brussel ontplooien de noordelijke bestuurders verschillende activiteiten. Zo lopen er verschillende contacten met Europarlementariërs. Ook de komende maanden zal er nog een druk pendelverkeer tussen het Noorden en Brussel plaatsvinden. De bestuurders kunnen daarbij ter ondersteuning gebruik maken van het gezamenlijke 'Huis der Provincies' in Brussel. Recent besloten de noordelijke provincies om in deze gezamenlijke vestiging te participeren om dichter bij de Europese beleidscentra te zitten.Deel: ' Noorden vaart wel bij Europese gelden '
Lees ook