COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Noordzee FM moet naar 50% Nederlands product

Noordzee FM zal binnen drie maanden minimaal 25% van de uitgezonden muziek dienen te laten bestaan uit Nederlands product, dus zowel Nederlandstalige als niet Nederlandstalige producties van Nederlandse artiesten. Na zes maanden zal dit aandeel 50% moeten zijn. Wordt aan deze format-eis niet voldaan dan wacht een boete van 22500 Euro.

Met dit besluit heeft het Commissariaat voor de Media het bezwaar dat Publimusic B.V. op 28 januari indiende tegen de in december vorig jaar genomen beslissing om 40% Nederlandstalige muziek uit te zenden, gegrond verklaard. Er wordt slechts gedeeltelijk aan het bezwaar tegemoet gekomen want het uiteindelijke uit te zenden percentage is verhoogd van 40 naar 50%. Omdat dit het meest recht doet aan de oorspronkelijke eis van een overwegend uit Nederlandstalige muziek bestaande programmering. Noordzee FM zendt immers uit met een toestemming waaraan een dergelijke verplichting is verbonden. Vorig jaar werd geconstateerd dat ongeveer 10% van de uitzendtijd werd besteed aan deze muziek.

Bij de heroverweging heeft de opstelling van het ministerie van OCenW een belangrijke rol gespeeld. In de loop der jaren is het departement regelmatig geïnformeerd over de ontwikkeling van de programmaformule van NoordzeeFM. Aan Publimusic is meegedeeld dat een wijziging van de programmaformule in de richting van minder Nederlandstalige muziek voor een beperkte periode acceptabel zou zijn. Ook is aangegeven dat sterk wordt gehecht aan het uitzenden van voldoende Nederlands(talig)e muziekproducties per uitzenduur.

Het bezwaar van NBA DiscoService (Nederland FM) tegen de weigering tot intrekking van de toestemming van Publimusic B.V. voor het verzorgen van het commerciële radioprogramma Noordzee FM wordt ongegrond verklaard. Hoewel er sprake is van een overtreding door Publimusic acht het Commissariaat intrekking van de toestemming disproportioneel.

10 jun 02 10:13

Deel: ' Noordzee FM moet naar 50% Nederlands product '
Lees ook