NOSW

NOSW: SP-rapport over SW maakt weinig indruk

PERSBERICHT

Het Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening (NOSW), de branchevereniging van SW-bedrijven, heeft kennis genomen van het rapport van de WSW-werkgroep van de Socialistische Partij.
Het rapport vermeldt globaal dat ca. 50% van de 1150 respondenten (0,5% van het totaal aantal SW-medewerkers) klachten heeft over het werk bij SW-bedrijven. Deze respondenten zijn afkomstig van in totaal 50 verschillende SW-bedrijven. Nederland kent momenteel 100 SW-bedrijven met in totaal 90.000 werknemers.
Uit het rapport valt onvoldoende op te maken of de geuite klachten al eerder langs daarvoor gestructureerde lijnen zijn ingebracht en besproken. Het is derhalve niet duidelijk of de klachten hard zijn.
Het NOSW is van mening dat klachten serieus genomen moeten worden. Binnen de SW-bedrijven zijn daar structuren voor zoals de ondernemingsraad, klachtencommissie, sociaal medische teams en directie en bestuur.
Ook de Arbowet is van toepassing op SW-bedrijven, dit stelt ook eisen en voorwaarden aan rapportages. Daarnaast hebben de CAO partijen, in navolging van adviezen van de stichting van de arbeid, in de huidige CAO afspraken gemaakt om dit jaar onderzoek te doen naar de werkdruk bij SW-bedrijven.

Het NOSW realiseert zich dat - ondanks gepleegde inspanningen daartoe - het voor SW-bedrijven niet altijd mogelijk is om het elke werknemer volledig naar de zin te maken.

Het werknemersbestand bestaat globaal uit:

- 50% werknemers met lichamelijke beperkingen;
- 30% werknemers met een verstandelijke beperking;
- 20% werknemers met een psychische of sociaal/karakterologische beperking.

Graag ziet het NOSW dat de klachten op bedrijfsniveau worden opgelost. Als er daarna signalen over blijven is dit vervolgens een taak van sociale partners en vertegenwoordigers van gehandicapten organisaties.

Het voorstel om bij de komende evaluatie van de wet Sociale Werkvoorziening aandacht te besteden aan de verhouding budgetfinanciering . gehandicaptenbeleid is procedureel correct. Het NOSW zou dit kunnen steunen als eerst is vastgesteld dat er gerede aanleiding is het beleid op dit punt te evalueren.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met:

L.J. Kooyman
directeur NOSW
tel.: 030 - 290 68 00


14 mrt 00 17:39

Deel: ' NOSW SP-rapport over SW maakt weinig indruk '
Lees ook