Gemeente Oosterhout


College geeft nota vrij voor publieke discussie

Adviesbureau komt met voorstel voor aanpassingen parkeersysteem binnenstad

De gemeente Oosterhout moet af van het systeem dat bewoners van de binnenstad die in het bezit zijn van een parkeervergunning, overal in het centrum kunnen parkeren. In plaats daarvan moeten parkeervergunningen worden afgegeven die slechts voor een deel van de binnenstad (sector) gelden.

Dat is een van de aanbevelingen die het ingenieursbureau DHV doet naar aanleiding van de evaluatie van het in juni 1996 ingevoerde systeem van betaald parkeren in het Oosterhoutse centrum. Het college van b. en w. heeft besloten de evaluatienota vrij te geven voor publieke discussie.

Aanleiding voor het invoeren van het betaald parkeren in de binnenstad was de sterk toegenomen parkeerdruk en de "concurrentie" tussen bewoners en bezoekers. Daarom gaat het huidige systeem uit van twee soorten parkeerplaatsen: voor bezoekers en voor bewoners/vergunninghouders. Vergunninghouders mogen in het huidige systeem ook parkeren op parkeerplaatsen voor bezoekers met een normaal en een laag tarief.

Door middel van vergunningparkeren moeten bewoners van het centrum altijd in de buurt van hun woning over parkeerruimte kunnen beschikken. De huidige regeling schiet dat doel echter voorbij, constateert DHV. Omdat binnenstadbewoners hun auto nu overal binnen het centrum tamelijk eenvoudig kunnen parkeren, zijn ze sneller geneigd voor ritten binnen het centrum de auto (in plaats van bijvoorbeeld de fiets) te nemen. Omdat ze met een parkeervergunning ook op de meeste bezoekersplaatsen mogen staan, leidt dat op extra druk op de plaatsen die oorspronkelijk voor bezoekers gereserveerd waren. Invoeren van een sectormodel zal leiden tot een betere benutting van de capaciteit, aldus DHV.

Het onderzoek pleit er verder voor een eind te maken aan een situatie dat het hebben van een parkeervergunning ook het recht geeft op bezoekersplaatsen (met normaal en laag tarief) te parkeren. Hierdoor komen meer betaalde plaatsen vrij voor bezoekers. Alleen in een sector met relatief weinig parkeerplaatsen voor vergunninghouders, moeten vergunninghouders ook op sommige bezoekersplaatsen kunnen parkeren.

Uitbreiden vergunninggebied

Onderzoek heeft uitgewezen dat er in sommige straten rond het centrum parkeeroverlast is door bezoekers van en werkers in de binnenstad die hun auto in deze straten parkeren om niet te hoeven betalen. Uitbreiding van het vergunninggebied met deze straten is daarvoor de enige echte oplossing, aldus DHV. In deze straten zouden in principe alleen de bewoners zelf een vergunning moeten krijgen, die ook alleen maar voor die ene straat - en dus niet voor (delen van) het centrum geldig is. Initiatieven om in een straat - of een gedeelte daarvan - vergunningparkeren in te voeren, moet van de bewoners zelf komen. Een dergelijk verzoek moet kunnen rekenen op een meerderheid van de bewoners van de besbetreffende straat, aldus DHV.

Terugdringen zoekverkeer

Om het "zoekverkeer" in de binnenstad verder terug te dringen, pleit DHV ervoor te onderzoeken welke kleine betaald-parkeerplaatsen kunnen verdwijnen of kunnen worden omgezet in parkeerplaatsen voor vergunninghouders. Het verlies van deze bezoekersplaatsen moet elders
- door uitbreiding van de bezoekerscapaciteit van grote parkeerplaatsen - worden gecompenseerd.

Volgens het onderzoek is het verder nodig het verwijssysteem te verbeteren, inclusief vol-vrij-signalering op de tangenten voor de parkeergarage Bouwlingcentre.

DHV toont zich verder voorstander van het afschaffen van het lage tarief (ƒ 2 per dag). Deze zouden moeten worden omgezet naar normaal tarief (ƒ 2 per uur). Minder soorten tarieven leidt tot meer helderheid, de onduidelijkheid rondom de tarifering op zaterdag en koopavond (wanneer laag tarief wordt omgezet naar normaal tarief) verdwijnt en de bezetting van de parkeergarages Arendshof en Bouwlingcentre zal in de daluren verbeteren. Het laag tarief is vooral ingesteld voor mensen die in de binnenstad werken. Om hen enigszins tegemoet te komen, stelt DHV voor de kosten van een dagkaart op plaatsen met een normaal tarief te verlagen van ƒ 8 naar ƒ 5.

Andere suggesties die DHV doet, zijn:

* handhaving van het gratis parkeerterrein aan het Slotjesveld;
* aanscherping van de criteria voor de verlening van een parkeervergunning; vergunningen zouden alleen aan direct belanghebbenden uitgegeven moeten worden;

* intensivering van de handhaving;

* verhoging van de parkeerboete op foutparkeren tot het maximaal wettelijk toegestane maximum van ƒ 82.
* oprichting van een permanente gespreksgroep, bestaande uit belanghebbenden en bewoners van de binnenstad. Deze groep moet het gemeentebestuur van advies dienen over de voortgang en verdere ontwikkeling van het parkeersysteem in het centrum.

Procedure

Burgemeester en wethouders hebben naar aanleiding van het rapport van DHV nog geen standpunt ingenomen. Ze willen eerst weten wat direct betrokkenen en de raadscommissie voor Ruimtelijke Ordening en Verkeer van de bevindingen vinden. Op basis daarvan zal het college met nadere voorstellen komen. Dat gebeurt in mei van dit jaar.

Het evaluatierapport ligt vanaf maandag 1 februari gedurende vier weken ter inzage in het informatiecentrum van het Oosterhoutse stadhuis. Wie aan- en of opmerkingen heeft, kan die tot 1 maart kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout.

De commissie Ruimtelijke Ordening en Verkeer zal in haar vergadering van 4 februari voor de eerste keer over de bevindingen uit het evaluatierapport spreken.

Oosterhout, 28 januari 1998

Deel: ' Nota aanpassingen parkeersysteem Oosterhout ter inzage '
Lees ook