Provincie Zuid-Holland


16-09-1999

Anders omgaan met investeringen in provinciale infrastructuur


Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (GS) hebben de nota 'Bereikbaarheid, Leefbaarheid en Verkeersveiligheid' vastgesteld. De nota is een aanzet voor de uitwerking van het collegeprogramma voor wat betreft het onderdeel bereikbaarheid en mobiliteit. In dat collegeprogramma hebben GS uitgesproken in deze collegeperiode meer aandacht te schenken aan openbaar vervoer, fietspaden en verkeersveiligheid. Verder willen GS de komende jaren 50 miljoen gulden uittrekken om drie knelpunten in het provinciale wegennet aan te pakken.

De nota 'Bereikbaarheid, Leefbaarheid & Verkeersveiligheid" is het eerste product van het college waarin het gewijzigde verkeers- en vervoersbeleid wordt uitgewerkt. Uit de nota valt op te maken dat er veel aandacht is voor verkeersveiligheid en leefbaarheid en dat GS streven naar een beter gebruik van bestaande infrastructuur. Daarvoor wil het een strategisch mobiliteitsplan opstellen met daarin duurzame en gedurfde accenten in het bereikbaarheidsbeleid, zoals verbetering van de leefbaarheid en openbaar vervoer, betere voorzieningen voor fietsers en een gerichte aanpak van de verkeersonveiligheid. Om die doelen te bereiken wil het college onder meer

* Een Stimuleringsfonds alternatieven autogebruik instellen om bijvoorbeeld het gebruik van deelauto en bedrijfsvervoer te bevorderen.

* Het fietsbeleid verbreden (fietsstallingen bij bushaltes, fiets- en voetveren)

* Een nieuw fietspadenplan

* Hoogwaardig railvervoer bevorderen, zoals Rijn Gouwelijn en RandstadRail

* Een Regiofonds kleine kernen instellen voor specifiek openbaar vervoer.

* Maatregelen nemen voor mobiliteit en milieu. Extra milieuwinst is te halen door het opstellen van milieueffectenrapportages en een milieubewuste aanpak van het bouwproces (duurzaam bouwen en toepassing van secundaire bouwstoffen). Maar ook bevorderen van milieuvriendelijk goederenvervoer per rail en over water onder meer door extra geld in te zetten voor multimodale overslag- en knooppunten.

Verkeersveiligheid en doorstroming
Uit de nota 'Bereikbaarheid, Leefbaarheid & Verkeersveiligheid' die GS aan de statencommissie hebben voorgelegd blijkt verder dat het college 50 miljoen gulden wil uittrekken om knelpunten in het provinciale wegennet aan te pakken. Met als doel verkeersveiligheid te verbeteren en de doorstroming te bevorderen is die 50 miljoen gulden bestemt voor een reconstructie van de N 209 Hoefweg in Bleiswijk (20 miljoen), de reconstructie van kruispunt Westerlee in De Lier en de Verlengde Veilingroute in combinatie met een 2e ontsluiting van Hoek van Holland (20 miljoen) en voor een aansluiting van de N 207 op rijksweg N 11 in Alphen aan den Rijn (10 miljoen). Verder blijkt uit de nota dat GS prioriteit willen geven aan de verkennende studies voor een parallelweg langs de N 223 in De Lier en een ingrijpende verbetering van de C.G. Roosweg in de Krimpenerwaard.

Naar verwachting vergadert de statencommissie voor ruimtelijke ordening, verkeer en economische zaken in oktober over het collegevoorstel.

Deel: ' Nota Bereikbaarheid, Leefbaarheid en Verkeersveiligheid Z-H '
Lees ook