Tweede Kamer der Staten Generaal


26732000.007 nota nav verslag herziening vreemdelingenwet
Gemaakt: 23-2-2000 tijd: 13:24


178


26732 Algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet
2000)

nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

INHOUDSOPGAVE

* I Algemeen 5


* 1. Inleiding 5


* 1.1 Aanleiding algehele herziening Vreemdelingenwet 5
* 1.2 Hoofdpunten van de wet 5

* 1.2.1 Wet en regeerakkoord 5

* 1.2.2 Plaats van de wet 5

* 1.2.3 Wet en beleid 5

* 1.2.4 Verhouding wetsvoorstel tot Invoeringswet en lagere regelgeving 5

* 1.2.5 Verhouding wetsvoorstel tot Algemene wet bestuursrecht 5
* 1.3 Europa 5

* 1.4 Aanzuigende werking 5

* 1.5 IND-beslissing 5

* 1.6 AC-procedure 5

* 1.7 Beslistermijnen en besluitmoratorium in asielzaken 5
* 1.8 «Kan-bepalingen» 5

* 1.9 Intrekkingsgronden 5

* 1.9.1 Openbare orde 5

* 1.9.2 Gronden aan het algemeen belang ontleend 5
* 1.9.3 Het verrichten van arbeid zonder dat aan de Wet arbeid vreemdelingen is voldaan 5

* 1.9.4 Onjuiste gegevens 5

* 1.9.5 Hoofdverblijf 5

* 1.10 Voorzieningen 5

* 1.11 Het vluchtelingenpaspoort 5

* 1.12 Driejarenbeleid 5

* 1.13 Opvang in de eigen regio 5


2. Wijze van totstandkoming 5

* 2.1 Vreemdelingenwet 1994 5


3. Vereenvoudiging van het systeem van verblijfsvergunningen 5
* 3.1 Toelatingsgronden en verblijfsvergunningen 5
* 3.2 Volgtijdelijk vergunningensysteem 5
* 3.3 Het niet kenbaar maken van de motivering van de inwilligende asielbeschikking 5

* 3.4 Alleenstaande minderjarige asielzoekers 5

4. Gezinshereniging en -vorming 5

* 4.1 Het niveau van de regelgeving 5

* 4.2 Het inkomensvereiste 5

* 4.3 Asielvergunning voor gezinsleden 5


5. Toezicht 5

* 5.1 Redelijk vermoeden 5

* 5.2 Illegaal verblijf 5

* 5.3 Overig 5


6. Rechtsmiddelen 5

* 6.1 Algemeen 5

* 6.2 Bezwaar regulier 5

* 6.3 Verhouding tot de Algemene wet bestuursrecht 5
* 6.4 Voornemenprocedure 5

* 6.5 Meeromvattende beschikking 5

* 6.6 Ex nunc beoordeling 5

* 6.7 Werklast Vreemdelingenkamer 5

* 6.8 Sprongberoep moratorium 5

* 6.9 Hoger beroep 5


7. Financiële gevolgen 5

* 7.1 Budgettair neutrale omzetting 5

* 7.2 Vreemdelingenbewaring 5

* 7.3 Voorbereiding van de implementatie 5

8. Uitvoeringstoetsen 5


9. Overig 5

* 9.1 Preventieve instroommaatregelen 5

* 9.2 Overgangsrecht 5

* 9.3 Nota van wijziging 5

II Artikelsgewijze behandeling 5

* Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen 5

* Artikel 1 5


* Algemeen 5

* Artikel 1, onder d 5

* Artikel 1, onder e 5

* Artikel 1, onder f 5

* Artikel 1, onder g 5

* Artikel 1, onder h 5

* Artikel 1, onder l 5

Artikel 2 5

Hoofdstuk 2. Toegang 5

Artikel 3 5

* Algemeen 5

* Eerste lid, onder b 5

* Eerste lid, onder c 5

* Eerste lid, onder d 5

* Tweede lid 5

* Derde lid 5

Artikel 4 5

Artikel 5 5

Artikel 6 5

Artikel 7 5

Hoofdstuk 3. Verblijf 5

Afdeling 1. Rechtmatig verblijf 5

Artikel 8 5

* Algemeen 5

* Onderdeel f 5

* Onderdeel j 5

* Onderdeel k 5

* Onderdeel l 5

Artikel 10 5

Artikel 11 5

Artikel 12 5

Afdeling 2. De verblijfsvergunning regulier 5

Artikel 13 5

* Eerste lid 5

* Tweede lid 5

* Derde lid 5

* Overig 5

Artikel 14 5

* Algemeen 5

* Eerste lid, onder a 5

* Eerste lid, onder b 5

* Eerste lid, onder c 5

* Eerste lid, onder d 5

* Eerste lid, onder g 5

Artikel 15 5

* Algemeen 5

* Eerste lid, onder c 5

* Eerste lid, onder g 5

Artikel 16 en artikel 17 5

* Algemeen 5

* Artikel 16, eerste lid, onder a 5

* Artikel 16, eerste lid, onder b 5

* Artikel 16, eerste lid, onder c 5

* Artikel 16, eerste lid, onder d 5

* Artikel 16, eerste lid, onder e 5

* Artikel 16, eerste lid, onder h 5

Artikel 18 5

Artikel 19 5

* Algemeen 5

* Eerste lid, onder a 5

* Eerste lid, onder b 5

* Eerste lid, onder e 5

* Tweede lid 5

Artikel 20 5

Artikel 21 5

Artikel 22 5

* Tweede lid 5

Artikel 23 5

* Eerste lid, onder d 5

* Eerste en tweede lid 5

Artikel 24 5

Artikel 25 5

Afdeling 3. De verblijfsvergunning asiel 5

Artikel 26 5

Artikel 27 5

* Algemeen 5

* Eerste lid, onder a 5

* Eerste lid, onder b en c 5

* Eerste lid, onder d 5

* Eerste lid, onder e 5

* Tweede lid 5

Artikel 28 5

* Algemeen 5

* Artikel 28, onder a 5

* Artikel 28, onder b en c 5

* Artikel 28, onder d 5

Artikel 29 5

* Algemeen 5

* Artikel 29, eerste lid 5

* Artikel 29, tweede lid 5

* Artikel 29, tweede lid, onder e 5

* Artikel 29, tweede lid, onder f 5

* Artikel 29, tweede lid, onder g 5

* Artikel 29, tweede lid, onder i 5

* Artikel 29, tweede lid, onder j 5

* Artikel 29, derde lid 5

Artikel 30 5

* Algemeen 5

* Artikel 30, onder b 5

* Artikel 30, onder d 5

* Artikel 30, onder e 5

Artikel 32 5

Artikel 33 5

Artikel 36 en 37 5

Artikel 38 5

Artikel 39 5

Artikel 40 5

* Artikel 40, eerste lid 5

* Artikel 40, tweede lid 5

* Artikel 40, derde lid 5

* Artikel 40, vijfde lid 5

Artikel 41 5

* Algemeen 5

* Artikel 41, eerste lid 5

* Artikel 41, eerste lid, onder a 5

* Artikel 41, eerste lid, onder b 5

* Artikel 41, eerste lid, onder a en b 5

* Artikel 41, eerste lid, onder c 5

* Artikel 41, tweede lid 5

Artikel 42 5

* Artikel 42, derde lid. 5

* Artikel 42, vierde lid 5

Artikel 43 5

* Algemeen 5

* Artikel 43, eerste lid, onder b 5

* Artikel 43, eerste lid, onder c 5

* Artikel 43, eerste lid, onder d 5

* Artikel 43, eerste lid, onder e 5

* Artikel 43, eerste lid, onder d en e 5

* Artikel 43, vierde lid 5

Hoofdstuk 4. Toezicht en uitvoering 5

Artikel 44 5

Artikel 46 5

Artikel 48 5

Artikel 49 5

Artikel 50 5

Artikel 51 5

Artikel 52 5

Artikel 53 5

* Artikel 53, tweede lid 5

Hoofdstuk 5: Vrijheidsbeperkende maatregelen 5
* Algemeen 5

Artikel 54 5

Artikel 55 5

* Algemeen 5

* Tweede lid 5

* Derde lid 5

Artikel 57 5

* Algemeen 5

* Eerste lid 5

* Tweede lid 5

* Derde lid 5

* Vierde lid 5

Artikel 58 5

Hoofdstuk 6. Vertrek, uitzetting en ongewenstverklaring 5

Artikel 59 5

* Algemeen 5

* Derde lid 5

Artikel 60 5

* Algemeen 5

* Vierde lid 5

Artikel 61 5

* Algemeen 5

Artikel 62 5

Artikel 63 5

Artikel 64 5

Artikel 65 5

* Algemeen 5

* Eerste lid, onder a 5

* Eerste lid, onder b 5

* Eerste lid, onder e 5

Artikel 66 5

* Eerste lid 5

* Tweede lid 5

Hoofdstuk 7. Rechtsmiddelen 5

Artikel 67 5

Artikel 68 5

Artikel 69 5

Artikel 70 5

Artikel 71 5

* Artikel 71, eerste lid 5

* Artikel 71, tweede en derde lid 5

* Artikel 71, tweede lid, onder d 5

* Artikel 71, derde lid 5

Artikel 73 5

Artikel 74 5

Artikel 75 5

Artikel 76 5

Artikel 77 5

Artikel 78 5

Artikel 79 5

Artikel 80 5

* Artikel 80, tweede lid 5

Artikel 81 5

Artikel 82 5

* Artikel 82, onder c 5

Artikel 83 5

Artikel 86 5

Artikel 87 5

Artikel 88 5

Artikel 89 5

* Algemeen 5

Artikel 90 5

Artikel 92 5

Artikel 93 5

Artikel 95 5

Artikel 96 5

Artikel 98 5

Artikel 101 5

Artikel 103 5

Hoofdstuk 8. Algemene en strafbepalingen 5

Artikel 104 5

Artikel 105 5

Artikel 106 5

* Artikel 106, eerste lid 5

Artikel 108 5

Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen 5

Artikel 110 5

* Artikel 110, eerste lid 5

* Artikel 110, vierde lid 5

Artikel 111 5

Artikel 112 5

Artikel 113 5

Artikel 118 5

III Bijlage bij de memorie van toelichting 5

Bijlagen: I: matrix *)

II: uitvoeringstoetsen *)
I Algemeen


1. Inleiding

Wij danken de fracties voor hun uitgebreide en grondige inbreng.

Wij hopen dat mede op grond van de reactie van de regering op de door alle fracties gemaakte kanttekeningen, de fracties in staat zullen zijn hun standpunt over het wetsvoorstel te bepalen en hun steun aan het wetsvoorstel te geven.

Deze nota naar aanleiding van het verslag bevat, evenals de memorie van toelichting en het verslag, een algemeen en een artikelsgewijs gedeelte. Om de leesbaarheid van deze nota te bevorderen hebben wij op sommige plaatsen vragen van leden van verschillende fracties bij elkaar gevoegd en tezamen beantwoord. In het algemene gedeelte, waarbij de indeling van het verslag is aangehouden, is een uiteenzetting over de verschillende onderwerpen op hoofdlijnen gegeven en worden zo mogelijk verbanden met andere onderwerpen gelegd. Bij de artikelsgewijze toelichting is per onderwerp een meer gedetailleerde en technische uiteenzetting gegeven.


1.1 Aanleiding algehele herziening Vreemdelingenwet
Het doel van de nieuwe Vreemdelingenwet is de asielprocedure te versnellen door het aantal schakels in de bestaande procedure te verminderen en het aantal statussen te reduceren. Op basis van onderzoek, waarbij vele deskundigen in een aantal conferenties werden betrokken, is gekozen voor een zogeheten volgtijdelijk statussysteem. De belangrijkste reden om te kiezen voor dit systeem is het voorkomen dat kan worden doorgeprocedeerd van de ene naar de andere status.

De asielwetgeving is het meest urgente onderdeel van het wetsvoorstel. Overwogen is om een aparte asielwet te maken. Dat is echter technisch een ingewikkelde zaak. In de huidige wet is het onderscheid tussen regulier en asiel fluïde. Er zijn bepalingen die zowel op regulier als op asiel betrekking hebben. Daarom is het uiterst lastig om onder handhaving van de bepalingen inzake regulier een aparte asielwet te maken. Door te kiezen voor een geheel nieuwe wet is het mogelijk een nieuwe heldere structuur aan te brengen, onder andere door een duidelijker onderscheid te maken tussen asiel en regulier. Hierbij wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de eigen aard van de desbetreffende regelgeving. Dit mede in antwoord op de vraag van de fracties van de RPF en het GPV.

De huidige Vreemdelingenwet dateert van 1965. Door een groot aantal achtereenvolgende wijzigingen is de structuur van de oorspronkelijke wet enigszins verloren gegaan. Om die reden is niet volstaan met het wijzigen van de huidige wet, zoals door de leden van de CDA-fractie gevraagd.


1.2 Hoofdpunten van de wet

Het wetsvoorstel kan worden beoordeeld aan de hand van drie criteria, die de kern vormen voor het bereiken van de doelstellingen uit het regeerakkoord:


- Wettelijke waarborgen voor de kwaliteit van de asielbeslissing.
De kwaliteit van de asielbeslissing zal toenemen. De asielzoeker zal in staat worden gesteld om zijn asielmotieven duidelijk te maken en een reactie te geven op een voorgenomen afwijzing. Deze reactie zal door de IND worden meegewogen in de beslissing. Uit de beslissing blijkt hoe de vreemdeling en de IND de aanvraag beoordelen. In het geval de beslissing wordt voorgelegd aan de rechter biedt dit voldoende basis voor een rechtmatigheidstoets. Een bezwaarprocedure tegen de afwijzende beslissing is dan niet noodzakelijk. Onder paragraaf 6.4 van het algemene gedeelte van deze nota zal op de voornemenprocedure worden ingegaan.

Het ontwerp kent één type tijdelijke verblijfsvergunning voor toe te laten asielzoekers, al of niet gevolgd door een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Dit voorkomt dat de IND veel aandacht moet besteden aan verschillende vervolgprocedures. Hierdoor ontstaat ruimte om alle beschikbare aandacht te besteden aan de belangrijkste vraag, namelijk of de asielzoeker recht heeft op toelating of niet. Onder paragraaf 3 van het algemene gedeelte van deze nota zal, naar aanleiding van vragen van de verschillende fracties, uitgebreid op het vergunningensysteem worden ingegaan.


- Het voorkomen van procedures.

In de huidige praktijk procederen veel tijdelijke vergunninghouders door voor een verblijfsvergunning die recht geeft op een beter voorzieningenniveau. In het wetsvoorstel wordt in de inwilligende beslissing aangegeven dat de asielzoeker wordt toegelaten. Iedereen die wordt toegelaten krijgt dezelfde vergunning met hetzelfde voorzieningenpakket. Doorprocederen is dan niet mogelijk.

Dit betekent dat de vreemdelingenkamers en de Raad van State minder zaken voorgelegd krijgen. Bij het huidige niveau van instroom en verlening van vvtv's (dat thans laag is) scheelt dit circa 5.600 zaken voor de vreemdelingenkamers en 4.200 zaken voor de Raad van State, met daarbij behorende tolkencapaciteit en inzet van rechtsbijstand. Met het voorkomen van doorprocederen kan - in combinatie met een betere IND-beslissing - een sneller verloop van de totale asielprocedure worden bereikt. Snelheid van de procedure is vanuit de meeste gezichtspunten van vitaal belang. Toch kan het van belang zijn de mogelijkheid te hebben om in bepaalde omstandigheden de beslistermijn te verlengen. Hieronder zal in paragraaf 1.7 worden ingegaan op vragen omtrent het besluitmoratorium.


- Het bevorderen van vertrek van degenen die niet in Nederland mogen blijven.

Door een heldere structuur, verbetering van de beslissing en vermindering van het aantal procedures kan - zoals al aangegeven - sneller en beter op aanvragen worden beslist. Bij een afwijzende beslissing - thans bij circa 70% van het aantal jaarlijks behandelde aanvragen - volgt uit de wet dat de vreemdeling uit Nederland moet vertrekken. Doet hij dat niet dan kan hij worden uitgezet. De afwijzing leidt verder in alle gevallen van rechtswege tot beëindiging van opvangvoorzieningen. Het feit dat van rechtswege de mogelijkheid tot uitzetting bestaat en de voorzieningen worden beëindigd leidt eveneens tot minder beroepsprocedures.


Tekst is te lang voor integrale opname in Nieuwsbank. Zie voor de rest het origineel.

Deel: ' Nota bij Algehele herziening van de Vreemdelingenwet '
Lees ook