Gemeente Houten


Nota Cultureel Erfgoed ter inzage

27/07/99

Vanaf woensdag 28 juli tot 15 september 1999 ligt de provinciale Cultuurnota 1999-2002, deel III Cultureel Erfgoed ter inzage in het Wooninformatiecentrum, Onderdoor 23.

De ontwerp Cultuurnota 1999-2002, deel III Cultureel Erfgoed, geeft de provinciale beleidsvoornemens op het terrein van het cultureel erfgoed weer tot en met het jaar 2002.
Belanghebbenden kunnen hun mening over de in de ontwerp Nota geformuleerde beleidsvoorne-mens schriftelijk aan gedeputeerde staten kenbaar maken.
Reacties moeten uiterlijk 16 september 1999 bij de provincie binnen zijn.
De ontvangen reacties worden betrokken bij de besluitvorming rond de vaststelling van de Cultuurnota 1999-2002, deel III Cultureel Erfgoed. Het is de bedoeling de Nota in november 1999 door provinciale staten te laten vaststellen.

Gemotiveerde reacties kunnen worden gericht aan gedeputeerde staten van Utrecht, t.a.v. bureau Stadsvernieuwing en Monumenten, postbus
80300, 3508 TH Utrecht.

Voor nadere informatie of aanvullende toelichting kunt u contact opnmen met de heer G. van Baaren, of de heer M. Laman, bureau Stadsvernieuwing en Monumenten van de dienst Ruimte en Groen, telefoon 030 - 258 32 39 of 258 24 44.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 1999 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Deel: ' Nota Cultureel Erfgoed Houten ter inzage '
Lees ook