Gemeente Delfzijl


INFORMATIE

11-05-1999

Delfzijl werkt aan wonen

Met de nota "Delfzijl werkt aan wonen" wil de gemeente werken aan een nieuw evenwicht in de kwaliteit van het wonen, waardoor het woonklimaat sterk verbeterd. De gemeente vindt dat zij in staat moet zijn om samen met anderen de kwaliteitsvraag naar woningen en woongebieden van haar eigen inwoners en vestigers in de gemeente moet kunnen opvangen.

In de nota staat deze noodzakelijke kwaliteitsimpuls voor het wonen in Delfzijl centraal. De hierin opgenomen ambities om het wonen in Delfzijl te stimuleren zijn:

de uitvoering van het herstrucutureringsprogramma te versnellen

de vervangende nieuwbouw naar voren halen om de kwaliteit in bestaande woongebieden optimaal te stimuleren

in te spelen op de grote vraag naar koopwoningen en ouderenwoningen

de woonconsumenten in alle marktsegmenten voldoende keuzemogelijkheden op meerdere locaties aanbieden.

Het gemeentebestuur wil door een samenhangende twee-sporenbeleid (herstructurering en marktgerichte nieuwbouw) het wonen in Delfzijl aantrekkelijker maken waardoor de woningmarktpositie ten opzichte van omliggende gemeenten sterk wordt verbetererd.

De gemeenteraad wordt in haar vergadering van 27 mei 1999 gevraagd met de nota "Delfzijl werkt aan wonen" en de hierin opgenomen gemeentelijke ambities, in te stemmen.

Tevens wordt de gemeenteraad gevraagd om het college te machtigen overleg en onderhandelingen te voeren met marktpartijen en andere overheden. Ook wil het college nieuwe concrete
uitvoeringsprogramma’s opstellen om de ambities te realiseren.

De commissie Ruimtelijke Ordening vergadert op maandag 17 mei 1999 hierover.

Dit alles is nodig omdat het ingrijpende herstructureringsprogramma voor de periode 1998-2002 in de steigers staat. Dit voorjaar wordt gestart met het ombouwen van rijtjes huurwoningen tot twee-onder-een- kap woningen in de koopsector in de Zanden- en Riffenbuurt en Platenbuurt. Eind dit jaar zijn alle flats aan de Rottumerplaat, Fransestraat, Venusstraat, Betelgeuzestraat en Uitwierderweg gesloopt.


----------------------------------------------------------------------
----

Nadere inlichtingen over dit bericht worden verstrekt door de heer H.B.G.Ketting, wethouder VROM, telefoon 0596-639914 en mevrouw M.C.Rolink, beleidsmederwerker wonen/coordinator herstructurering, telefoon 0596-639948.

Deel: ' Nota 'Delfzijl werkt aan wonen' '
Lees ook