Ministerie van Financien

Titel: ZALM STUURT NOTA OVER FINANCIËLE VERSLAGGEVING VERZEKERAARS NAAR DE KAMERPersberichtnr.

99/085

Den Haag

20 april 1999

ZALM STUURT NOTA OVER FINANCIËLE VERSLAGGEVING VERZEKERAARS NAAR DE KAMER

Minister Zalm heeft vandaag samen met minister Korthals de beleidsnota Financiële verslaggeving door verzekeringsmaatschappijen naar de Tweede Kamer gezonden. Zij is onderdeel van een bredere evaluatie van het toezicht, die is ingezet naar aanleiding van de gebeurtenissen rond levensverzekeraar Vie dOr. Een tweede aanleiding vormt de bevordering van de transparantie op financiële markten op verslaggevingsgebied, in aanvulling op de initiatieven ter verbetering van de informatievoorziening over financiële producten. Ook de internationale context is van belang, mede omdat daar wordt gewerkt aan een internationale standaard voor de wijze van verslaggeving van verzekeringscontracten.

In de nota wordt ingegaan op de wettelijke eisen voor de financiële verslaggeving, en de wijze waarop hier in de praktijk invulling aan wordt gegeven. De nota gaat over inzichtelijkheid en vergelijkbaarheid van jaarverslagen, zowel in de tijd als tussen verzekeraars onderling. Dit draagt er aan bij dat consumenten en beleggers zich een goed oordeel kunnen vormen over de financiële positie van een verzekeraar. De praktijkanalyse leert dat in het algemeen de verslaggevingspraktijk in Nederland goed is ontwikkeld, maar geeft ook aanleiding tot het bezien van mogelijkheden tot harmonisatie van waarderingsgrondslagen. In de nota worden daarover diverse vervolgstappen aangekondigd.

Bij de voorbereiding van de nota zijn vertegenwoordigers van Financiën, Justitie, de Verzekeringskamer en het Verbond van Verzekeraars betrokken. Tevens is gebruik gemaakt van een onderzoek door prof. A. Oosenbrug in opdracht van het Ministerie van Financiën.

De integrale tekst van de nota is te vinden op de internetsite van het Ministerie van Financiën: www.minfin.nl, waaronder een samenvatting op pagina 1 en 2 van de nota.

Deel: ' Nota financiele verslaggeving verzekeraars naar Kamer '
Lees ook