Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-008
DATUM: 12 januari 1999

Nota Natuur en Landschap gereed voor de inspraak

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland heeft besloten om de nota Natuur en Landschap voor te leggen aan de Commissie ROVC. Op 14 januari wordt in de commissie besproken of de nota klaar is om de inspraak in te gaan. De nota geeft de provinciale visie weer op behoud en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden in Flevoland. Ook de provinciale rol in beheer en beleid wordt uitgelegd en er wordt een kader aangegeven voor de toetsing van het beleid aan derden. In de nota worden natuur en landschap eerst afzonderlijk beschreven en daarna geïntegreerd. Voor deze opzet is vooral gekozen om te benadrukken dat "landschap" meer is dan alleen de groene elementen in het buitengebied. In het landschapsbeleid wil de provincie de identiteit van het gebied versterken. Daarbij streeft de provincie naar behoud en verdere ontwikkeling van de karakteristieken van de drie afzonderlijke polders waarin de oorspronkelijke ontwerpconcepten nog herkenbaar zijn. Voor de Noordoost- polder gaat het om de centrale ligging van Emmeloord met daaromheen een ring van dorpen. De NOP wordt doorsneden door een "assenkruis". Dit is een samenhangend geheel van wegen, vaarten en beplanting. In Oostelijk Flevoland gaat het om de randmeerbossen, een driehoekige structuur van wegen, vaarten en forse beplantingsstroken en wisselende ruimtematen. Zuidelijk Flevoland is de "polder van de grote maten" , met niet alleen centraal een grootschalig aaneengesloten landbouwgebied, maar daaromheen ook grote aaneengesloten oppervlakten natuur, bos en stedelijk gebied. Enkele specifieke aandachtspunten zijn de cultuurhistorische waarden die in deze verder nog jonge provincie voorkomen, de voor Nederlandse begrippen grootschalige open gebieden, de begeleidende beplanting langs wegen en vaarten, de lange rechte dijken en de landschapskunstobjecten. De ruggengraat van de Flevolandse natuur wordt gevormd door de provinciale ecologische hoofdstructuur; een netwerk van natuurgebieden, multifunctio- nele bosgebieden en ecologische verbindingen. Hoofddoel van het natuur- beleid is het duurzaam behouden en verder ontwikkelen van de verscheiden- heid aan natuurwaarden karakteristiek voor de in Flevoland voorkomende leefmilieus. De nadruk ligt daarbij op het stimuleren van natuurlijke processen. Doordat de meeste natuur- en bosgebieden nog vrij jong zijn is de potentiële waarde erg groot. Voor de gebieden buiten de provinciale ecologische hoofdstructuur is het beleid gericht op het verbeteren van de herbergzaamheid voor flora en fauna. Initiatieven ter verhoging van de natuurkwaliteit in het landelijk gebied zullen gestimuleerd worden. Maatregelen die hierin passen zijn bijvoorbeeld: een natuurlijker inrichting en op natuur gericht beheer van akkerranden of van slootoevers, het aanleggen van poelen, of het natuurlijk beheer van de erfbeplantingen. Naast het gebiedsgerichte natuurbeleid wordt er ook een soortengericht natuurbeleid gevoerd. Een aantal diersoorten is van- wege de internationale betekenis, de ontwikkelingskansen en de zeldzaamheid, aangeduid als provinciale aandachtssoort. Voor deze soorten wordt een stimuleringsbeleid gevoerd. De nota wordt afgerond met een beschrijving van het instrumentarium en een globaal provinciaal uitvoeringsprogramma.

Deel: ' Nota Natuur en Landschap Flevoland gereed voor inspraak '
Lees ook