gemeente emmen

college stemt in met nota 'parkeerbeleid in samenspel gemeente emmen'

het college van burgemeester en wethouders van emmen heeft gisteren ingestemd met de nota 'parkeerbeleid in samenspel gemeente emmen'. de nota zal nu worden voorgelegd aan de raadscommissie ovgo.

het parkeerbeleid in de gemeente emmen is tot stand gekomen -zoals de titel reeds aangeeft- in nauwe samenspraak met belanghebbendenorganisaties. de reacties van de belanghebbendenorganisaties zijn voor een belangrijk deel verwerkt in de nu door het college aangenomen nota.

het college maakt in de nota echter een voorbehoud wanneer het parkeerbeleid de komst van nieuwe bedrijfs- of kantoorvestigingen in de weg staat. in dat geval kan het college een uitzondering maken op het geldende parkeerbeleid.

in de nota staan een aantal deelnotities opgesomd die nog nader zullen moeten worden uitgewerkt. een daarvan is het beheersplan exploitatie en beheer. door eventuele aanpassing van de deelnotities te zijner tijd, kan efficiknt worden ingespeeld op nieuwe (parkeer) inzichten. de nota krijgt daardoor een dynamisch karakter.
de nota zal echter eerst, na behandeling door de commissie, vier weken formeel ter visie worden gelegd voor inspraak. hoewel uitvoerige inspraak reeds heeft plaats gevonden met belanghebbendenorganisaties is het vanzelfsprekend mogelijk (opnieuw) in te spreken.
het streven is er op gericht dat de gemeenteraad de nota direct na het zomerreces behandelt.

voor de redactie:
voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie, gerjan grevink,
tel. (0591) - 68 55 28.
e-mail: g.grevink@emmen.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Nota 'Parkeerbeleid in samenspel Gemeente Emmen' '
Lees ook