Ministerie van Financien

Titel: Nota van wijziging inzake het wetsvoorstel voor de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 (kamerstuk 26 728)Directie Wetgeving Directe Belastingen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

WDB 2000-6 M

7 januari 2000

Onderwerp

Nota van wijziging inzake het wetsvoorstel voor de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 (kamerstuk 26 728)

Hierbij bieden wij u een nota van wijziging inzake het bovenvermelde voorstel aan.

De Staatssecretaris van Financiën,

De Minister van Financiën,

26 728 Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001

NOTA VAN WIJZIGING

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

I

Hoofdstuk 1, afdeling A, artikel II. Successiewet 1956, onderdeel E, wordt als volgt gewijzigd:

A. De aanhef komt te luiden:

E. Artikel 32 wordt als volgt gewijzigd:


1. Het vierde en vijfde lid worden vervangen door:

B. Aan het onderdeel wordt toegevoegd:


2. In het zesde lid wordt onderdeel e vervangen door: onderdeel g.

II

Hoofdstuk 1, afdeling A, artikel IV. Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt als volgt gewijzigd:

A. In onderdeel A wordt in artikel 2, vijfde lid, onderdeel a, "voorlopige aanslag niet wordt verrekend" vervangen door: voorlopige aanslag en in de belastingwet daartoe aangewezen voorheffingen niet worden verrekend.

B. In onderdeel B wordt artikel 16, tweede lid, onderdeel b, vervangen door:


b. zich een geval voordoet als bedoeld in artikel 2.4.4, vierde lid, aanhef en onder 10, van de Wet inkomstenbelasting 2001.

C. In onderdeel L wordt in artikel 52a "te bepalen" vervangen door: aan te wijzen.

D. In onderdeel M wordt in artikel 53, tweede lid, "te bepalen" telkens vervangen door: aan te wijzen.

E. Na onderdeel N wordt ingevoegd:

Na. Artikel 67a wordt als volgt gewijzigd:


1. Vóór de tekst wordt de aanduiding "1." geplaatst.


2. Na het eerste lid wordt een lid toegevoegd:


2. Indien over een jaar zowel een aanslag als een conserverende aanslag wordt vastgesteld, wordt de in het eerste lid bedoelde boete uitsluitend opgelegd bij het vaststellen van de aanslag. Wordt over een jaar uitsluitend een conserverende aanslag vastgesteld, dan wordt die boete opgelegd bij het vaststellen van de conserverende aanslag.

III

Hoofdstuk 1, afdeling A, artikel V. Wet op de loonbelasting 1964 wordt als volgt gewijzigd:

A. In onderdeel Aa, eerste lid, wordt aan artikel 2, vierde lid, een nieuwe volzin toegevoegd: Het derde lid is eveneens niet van toepassing indien sprake is van werknemers die niet in Nederland wonen en die uitsluitend werkzaamheden verrichten in een Mogendheid waarmee Nederland geen verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten en dat de arbeidsbeloning niet in de belastingheffing naar het inkomen betrekt.

B. Na onderdeel E wordt ingevoegd:

Ea. In artikel 12a wordt "Wet op de inkomstenbelasting 1964"vervangen door: Wet inkomstenbelasting 2001.

C. In onderdeel F, eerste lid, vervalt de tweede volzin.

D. In onderdeel I vervalt artikel 16b, vijfde lid.

E. Na onderdeel J wordt ingevoegd:

Ja. In artikel 19 wordt "onderdeel a onderscheidenlijk onderdeel b" vervangen door: onderdeel c onderscheidenlijk onderdeel d.

F. In onderdeel K wordt in artikel 19a, derde lid, Bij ministeriële regeling vervangen door: Bij algemene maatregel van bestuur.

G. Aan onderdeel L wordt een lid toegevoegd:


5. In het zesde lid wordt "onderdeel e" vervangen door: onderdeel g.

H. In onderdeel R wordt in artikel 22b, derde lid, " 25 321" vervangen door: 26 321.

I. In onderdeel W wordt na "60 percent" ingevoegd: telkens.

J. Onderdeel X wordt vervangen door:

X. Artikel 29 wordt als volgt gewijzigd:


1. Het tweede lid wordt vervangen door:


2. De werknemer is echter niet gehouden opgave te verstrekken van gegevens met betrekking tot de heffingskorting. Indien de werknemer deze gegevens niet verstrekt, wordt met de heffingskorting geen rekening gehouden.


2. In het derde lid wordt sociaal-fiscaal nummer vervangen door: sociaal-fiscaalnummer.


3.Na het vierde lid wordt een nieuw lid toegevoegd:


5. Met betrekking tot de verplichtingen, bedoeld in de artikelen 28 en 29, blijven de artikelen 47b, tweede lid, en 52a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen buiten toepassing.

K. Onderdeel AB wordt als volgt gewijzigd:


1. In artikel 32, eerste lid, wordt "artikel 6.6.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001" vervangen door: artikel 6.7.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001.


2. Het tweede lid van het onderdeel wordt vervangen door:


2. In het vijfde lid wordt "artikel 11, eerste lid, onderdeel h," vervangen door: artikel 11, eerste lid, onderdeel j,. Voorts wordt "bedoeld in artikel 66b, tweede lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964" vervangen door: bedoeld in artikel 10.1.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

IV

Hoofdstuk 1, afdeling A, artikel VI. Wet op de dividendbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd:

A. In onderdeel A wordt in artikel 1, eerste lid, tweede volzin, "verkregen en binnen" vervangen door: verkregen dan wel, indien de verkrijging niet binnen die tien dagen heeft plaatsgevonden, de aandelen, winstbewijzen of winstdelende obligaties binnen.

B. Onderdeel B wordt als volgt gewijzigd:


1. Onder vernummering van het eerste en tweede lid in tweede respectievelijk derde lid, wordt ingevoegd:


1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt, voor de puntkomma aan het slot, ingevoegd: daaronder begrepen hetgeen ter gelegenheid van inkoop van aandelen, anders dan ter tijdelijke belegging, wordt uitgekeerd boven het gemiddeld op de desbetreffende aandelen gestorte kapitaal.


2. In het tot tweede lid vernummerde eerste lid komt artikel 3, eerste lid, onderdeel h, te luiden:


h. het bedrag dat als storting wordt toegerekend aan elk van de bewijzen van deelgerechtigdheid in een fonds voor gemene rekening voorzover winsten van dat fonds worden bestemd om te gelden als storting op aan deelgerechtigden uit te geven of reeds uitgegeven bewijzen van deelgerechtigdheid.

C. Na onderdeel E wordt ingevoegd:

EA. Na Artikel 4b wordt ingevoegd:

Artikel 4c


1. Inhouding van de belasting mag achterwege blijven ten aanzien van de opbrengst van aandelen ter gelegenheid van een inkoop van aandelen indien het totale bedrag van de inkoop in het kalenderjaar niet meer bedraagt dan tien keer het bedrag van het volgens het tweede lid bepaalde gemiddeld uitgekeerde dividend in contanten in vijf voorafgaande kalenderjaren, verminderd met de bedragen aan inkoop van aandelen volgens dit artikel in de voorafgaande vier kalenderjaren, mits voorts aan de volgende vereisten is voldaan:


a. de aandelen in de inhoudingsplichtige worden genoteerd op de officiële markt van de AEX effectenbeurs te Amsterdam of van een daarmee bij ministeriële regeling gelijk te stellen buitenlandse beurs en de inhoudingsplichtige is niet een lichaam waarvan de feitelijke werkzaamheid bestaat in het, onmiddellijk of middellijk, beleggen van vermogen of een daarmee overeenkomende werkzaamheid;


b. tot de datum van de inkoop is in het kalenderjaar aan dividend in contanten ten minste uitgekeerd een bedrag gelijk aan het volgens het tweede lid bepaalde gemiddeld uitgekeerde dividend in contanten in vijf voorafgaande kalenderjaren;


c. het bedrag van de inkoop in het kalenderjaar is ten minste gelijk aan het dividend in contanten dat in het kalenderjaar tot de datum van inkoop is uitgekeerd, en


d. in de afgelopen vier kalenderjaren is het gestorte kapitaal in de inhoudingsplichtige niet vergroot, anders dan in situaties van fusies.


2. Het bedrag van het in het eerste lid bedoelde gemiddeld uitgekeerde dividend in contanten in vijf voorafgaande kalenderjaren, wordt berekend door na correctie van de bedragen van de zeven voorafgaande kalenderjaren met een inflatiebijstelling, het jaar met het hoogste en het jaar met het laagste gecorrigeerde bedrag buiten aanmerking te laten.


3. Indien de inhoudingsplichtige verschillende soorten nominaal gestort kapitaal heeft, worden de bepalingen van dit artikel per soort ingekochte aandelen toegepast.


4. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld:


a. voor de toepassing van dit artikel met betrekking tot situaties waarin de inhoudingsplichtige in omvang is toegenomen of afgenomen ten gevolge van een fusie of splitsing;


b. met betrekking tot de in het tweede lid bedoelde inflatiebijstelling.


5. De inhoudingsplichtige die zekerheid wil hebben op de vraag in hoeverre de inhouding van de belasting op de voet van dit artikel achterwege mag blijven, kan daartoe een verzoek indienen bij de inspecteur, die daarop bij voor bezwaar vatbare beschikking beslist. Het verzoek wordt gedaan ten minste zes weken voor de voorgenomen inkoop.

D. Na onderdeel G wordt ingevoegd:

Ga. Artikel 10, eerste lid, eerste volzin, komt te luiden: Onverminderd het bepaalde in artikel 1, eerste lid, wordt aan een in Nederland gevestigde rechtspersoon die niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen is, op zijn verzoek bij een door de inspecteur te nemen voor bezwaar vatbare beschikking teruggaaf verleend van in een kalenderjaar te zijnen laste ingehouden dividendbelasting, indien deze meer bedraagt dan f 50.

Voorts vervalt in het eerste lid de tweede volzin.

V

In hoofdstuk 1, afdeling A, artikel VII. Wet op de omzetbelasting 1968, onderdelen A en B, wordt "19%" vervangen door: 19 percent.

VI

Hoofdstuk 1, afdeling A, artikel VIII. Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:

A. Onderdeel C wordt als volgt gewijzigd:


1. In het eerste lid wordt 3.2.2.1 tot en met 3.2.2.3 vervangen door: 3.2.2.1, 3.2.2.2 en 3.2.2.3 en 3.2.2.11 tot en met
3.2.2.47 vervangen door: 3.2.2.10a tot en met 3.2.2.47.


2. Het tiende lid vervalt.

B. Onderdeel D wordt vervangen door:

D. Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:


1. Het eerste lid, onderdeel b, wordt vervangen door:


b. aandelen in de winst toekomende aan gerechtigden tot schuldvorderingen indien die schuldvorderingen niet zijn opgekomen aan:

1°. oprichters, aandeelhouders, leden, deelnemers of deelgerechtigden als zodanig of

2°. natuurlijke personen bij wie de schuldvordering behoort tot een aanmerkelijk belang in de zin van hoofdstuk 4 van de Wet inkomstenbelasting 2001;.


2. Aan het eerste lid wordt, onder vervanging van de punt aan het eind van onderdeel i door een puntkomma, toegevoegd:

j. de bedragen aan meer in aanmerking te nemen loon als omschreven in artikel 12a van de Wet op de loonbelasting 1964, alsmede de meer in aanmerking te nemen bedragen aan rente of vergoedingen voor een borgstelling als omschreven in artikel 4.5.1.1, eerste lid, onderdeel e, Wet inkomstenbelasting 2001, indien de belastingplichtige aannemelijk maakt dat over die bedragen bij degene die deze bedragen volgens genoemde artikelen geniet per saldo een belasting naar het inkomen wordt geheven die naar Nederlandse maatstaven redelijk is.


3. In het derde lid wordt onderdeel h vervangen door: onderdeel j.

C. Onderdeel E wordt vervangen door:

E. Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:


1. Onderdeel f vervalt.


2. Onderdeel g wordt verletterd tot onderdeel f.

D. Onderdeel K wordt als volgt gewijzigd:


1. Artikel 13j, vijfde lid, wordt vervangen door:


5. De vorige leden zijn van overeenkomstige toepassing indien in het kader van de splitsing aandelen worden uitgereikt:


a. aan een ander lichaam dan de belastingplichtige of


b. door een andere rechtspersoon dan de rechtspersoon op wie de vermogensbestanddelen onder algemene titel overgaan.


2. Aan artikel 13k wordt een nieuw lid toegevoegd:


6. De vorige leden zijn van overeenkomstige toepassing indien in het kader van de fusie aandelen worden uitgereikt door een andere rechtspersoon dan de rechtspersoon op wie de vermogensbestanddelen onder algemene titel overgaan.

E. In onderdeel L wordt in artikel 14, tweede lid, uit andere hoofde vervangen door: uit anderen hoofde.

F. Onderdeel P wordt als volgt gewijzigd:


1. In artikel 15c wordt ingevolge een gesloten verdrag ter voorkoming van dubbele belasting vervangen door: voor de toepassing van een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting.


2. in artikel 15d wordt uit andere hoofde vervangen door: uit anderen hoofde.

G. Onderdeel Y wordt als volgt gewijzigd:


1. De aanhef komt te luiden:

Artikel 23a wordt als volgt gewijzigd:


2. Vóór de tekst van het onderdeel wordt "1. Het eerste lid, eerste volzin, komt te luiden: geplaatst.


3. Aan het onderdeel wordt een nieuw lid toegevoegd:


2. In het tweede lid wordt onderdeel e vervangen door: onderdeel g.

H. In onderdeel AA wordt in artikel 25, tweede lid, tweede volzin, "verkregen en binnen" vervangen door: verkregen dan wel, indien de verkrijging niet binnen die tien dagen heeft plaatsgevonden, de aandelen, winstbewijzen of winstdelende obligaties binnen.

I. In onderdeel AF wordt "artikel 11" vervangen door: Artikel 11.

VII

De tekst van hoofdstuk 1, afdeling A, artikel XII. Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen wordt vervangen door:

A. Artikel 4, onderdeel c, vervalt onder verlettering van de onderdelen d tot en met i tot c tot en met h.

B. In artikel 8, tweede lid, wordt na afdeling 2, ingevoegd: met uitzondering van artikel 53, tweede en derde lid,.

VIII

Hoofdstuk 1, afdeling A, artikel XVII. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen wordt als volgt gewijzigd:

A. In onderdeel A, derde lid, wordt ten aanzien van wie zelfstandigenaftrek als bedoeld in artikel 3.2.4.3 van de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt toegepast vervangen door: die voldoet aan het urencriterium, bedoeld in artikel 3.2.1.4 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

B. Na onderdeel A wordt een nieuw onderdeel ingevoegd:

Aa. In artikel 9, eerste lid, tweede volzin, wordt sociaal-fiscaal nummer vervangen door: sociaal-fiscaalnummer.

C. Na onderdeel C wordt een nieuw onderdeel toegevoegd:

D. In artikel 26, eerste lid, wordt 53 vervangen door: 53, eerste en vierde lid,.

IX

In hoofdstuk 1, artikel XVIII. Kaderwet financiële verstrekkingen financiën, wordt een belastingplichtige voor de rekening van wie een of meer ondernemingen in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001 worden gedreven vervangen door: een natuurlijk persoon die belastbare winst uit onderneming in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001 geniet.

X

Na hoofdstuk 1, afdeling A, artikel XX. Wet overgang belastingheffing in euros wordt een nieuw artikel ingevoegd:

Artikel XXA. WET FISCALE BEHANDELING PENSIOENEN

In artikel VII van de Wet fiscale behandeling pensioenen wordt hoofdstuk IIA vervangen door: hoofdstuk IIB.

XI


2. Hoofdstuk 1, afdeling A, artikel XXI. Wet inkomstenbelasting 2001 vervalt.

XII

Hoofdstuk 2, artikel I. Overgangsrecht inkomstenbelasting wordt als volgt gewijzigd:

A. In onderdeel A, zesde lid, wordt na van die wet, ingevoegd: of medegerechtigde is tot het vermogen van een onderneming als bedoeld in artikel 3.2.1.1a, van die wet,.

B. In onderdeel J, tweede lid, wordt artikel 3.2.2.43, eerste lid, onder a, b en c, en artikel 3.2.2.44 vervangen door: artikel
3.2.2.43, eerste lid, onder a, b, c en d.

C. Onderdeel K wordt als volgt gewijzigd:


1. In het eerste lid, eerste volzin, wordt 3.2.2.42 van die wet vervangen door: 3.2.2.43, eerste lid, onder e, van de Wet inkomstenbelasting 2001.


2. In het eerste lid, tweede volzin, wordt voor de punt aan het slot ingevoegd: , en deze reserve wordt geacht te zijn gevormd volgens de regels van hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 3, van de Wet inkomstenbelasting 2001.


3. In het tweede lid, wordt Indien voor rekening van de belastingplichtige meer dan één onderneming wordt gedreven, vervangen door: Indien de belastingplichtige als ondernemer als bedoeld in artikel 3.2.1.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 of als medegerechtigde tot het vermogen van een onderneming als bedoeld in artikel 3.2.1.1a van die wet, winst geniet uit meer dan één onderneming,.

D. In onderdeel L, eerste, tweede en derde lid, wordt na als bedoeld in artikel 3.2.1.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 telkens ingevoegd: of medegerechtigde tot het vermogen van een onderneming als bedoeld in artikel 3.2.1.1a, van die wet.

E. Onderdeel X wordt als volgt gewijzigd:


1. In het eerste lid wordt artikel 3.12.3 vervangen door: artikel 3.12.2.


2. In het tweede lid wordt artikel 4.11.3 vervangen door: artikel 4.11.2.

F. In onderdeel AA, eerste lid, wordt artikelen vervangen door: onderdelen.

G. In onderdeel AB, derde lid, wordt na het woord kosten ingevoegd: voorzover deze kosten niet als aftrekbare kosten in aanmerking zijn genomen,.

H. Onderdeel AC wordt als volgt gewijzigd:


1.In het eerste lid wordt is voldaan vervangen door: op grond van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 als aftrekbare kosten is aangemerkt.


2. In het tweede lid wordt op grond van de bepalingen van die wet op dat moment niet, en op grond van de Wet inkomstenbelasting 2001 wel, vervangen door: op grond van de Wet inkomstenbelasting 2001.

I. Onderdeel AG wordt vervangen door:

Voor de toepassing van de Wet inkomstenbelasting 2001 worden vermogensbestanddelen die uitsluitend op grond van de onderdelen AE, AF of AI tot een aanmerkelijk belang behoren, aangemerkt als een aanmerkelijk belang op grond van artikel 4.3.6 van die wet.

J. In Onderdeel AJ, derde lid, wordt behoort vervangen door: behoord.

K. Onderdeel AL wordt als volgt gewijzigd:


1. In het eerste lid, aanhef, wordt na tot en met 31 december 2002 ingevoegd: , doch uiterlijk tot het tijdstip dat de levensverzekering is omgezet in een kapitaalverzekering eigen woning,.


2. Na het derde lid wordt een lid toegevoegd:


4. Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder kapitaalverzekering eigen woning: een kapitaalverzekering eigen woning als bedoeld in artikel 3.6.7 van de Wet inkomstenbelasting 2001.

L. Onderdeel AO wordt als volgt gewijzigd:


1. Aan het eerste lid wordt een volzin toegevoegd: Artikel 25, derde lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, zoals dat luidde op 31 december 2000, is daarbij van overeenkomstige toepassing.


2. In het tweede lid wordt na nihil ingevoegd: en worden premies die na dat tijdstip zijn voldaan niet in aanmerking genomen.


3. In het derde lid wordt artikel 3.6.9, eerste lid, vervangen door: artikel 3.6.9.

M. Onderdeel AP komt te luiden:

Voor de toepassing van de onderdelen AL tot en met AO worden de bedragen, genoemd in artikel 26a, tweede lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 zoals die bepaling luidde op 31 december 2000, voor het kalenderjaar 2001 vervangen door respectievelijk 93 900 (f 206 928) en 27 600 (f 60 822). Voor het kalenderjaar 2002 is artikel 10.1.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 van overeenkomstige toepassing op de bedragen, genoemd in de eerste volzin. De bedragen worden zodanig afgerond dat zij tezamen gelijk zijn aan het bedrag, genoemd in artikel 3.6.9, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001.

XIII

Na hoofdstuk 2, artikel II. Overgangsrecht loonbelasting wordt een artikel ingevoegd:

Artikel IIA. OVERGANGSRECHT COÖRDINATIEWET SOCIALE VERZEKERING

Artikel II is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot artikel 6, eerste lid, onderdelen i en s, en zesde, zevende en achtste lid van de Coördinatiewet sociale verzekering.

XIV

In Hoofdstuk 2, artikel IV. Overgangsrecht vennootschapsbelasting, onderdeel B, tweede lid, onderdeel b, wordt uitgekeerd vervangen door: verricht.

TOELICHTING

Deze nota van wijziging strekt ertoe het wetsvoorstel Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001) technisch aan te passen. De wijzigingen hangen samen met de nota van wijziging die het wetsvoorstel Wet inkomstenbelasting 2001 technisch aanpast, of betreffen zelfstandige redactionele of technische verbeteringen.

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat wij overwegen nog enige meer inhoudelijke wijzigingen voor te stellen. Wij zullen er voor zorgen dat deze wijzigingen tijdig beschikbaar zijn voor het wetgevingsoverleg voorzien op maandag 17 januari 2000. Verder zullen we nog een aantal technische wijzigingen voorstellen die nog niet in deze nota van wijziging zijn opgenomen.

I Hoofdstuk 1, afdeling A, artikel II. Successiewet 1956, onderdeel E

Dit betreft een aanpassing van een verwijzing.

II Hoofdstuk 1, afdeling A, artikel IV. Algemene wet inzake rijksbelastingen

A. Dit betreft een verduidelijking die in lijn is met artikel
9.2, vierde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001.

B., C. en D. Dit betreft redactionele aanpassingen.

E. Het voorgestelde artikel 67a, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen bewerkstelligt dat het als verzuim aan te merken niet of te laat doen van de aangifte voor de inkomstenbelasting slechts éénmaal leidt tot beboeting. Deze aanvulling op artikel 67a AWR is reeds toegelicht in hoofdstuk 7.4 van de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel Wet inkomstenbelasting 2001. Ter voorkoming van misverstanden merken wij nog op dat de boete van artikel 67a AWR uitsluitend aan de zogenoemde primitieve of definitieve aanslag is gekoppeld. Ingevolge het nieuwe artikel 2, vijfde lid, AWR geldt genoemd artikel 67a voortaan op overeenkomstige wijze voor de (primitieve of definitieve) conserverende aanslag.

III Hoofdstuk 1, afdeling A, artikel V. Wet op de loonbelasting 1964

A. De toevoeging van een tweede volzin aan het vierde lid van artikel 2 van de Wet op de loonbelasting 1964 plaatst lokaal aangeworven personeel in een land waarmee Nederland geen belastingverdrag heeft gesloten en dat de looninkomsten van dat personeel niet aan een belasting naar het inkomen onderwerpt, buiten de reikwijdte van het derde lid van artikel 2. De wijziging houdt verband met een overeenkomstige wijziging in artikel 7.2.1, zesde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001. De betekenis van deze wijziging blijft in de praktijk beperkt tot lokaal aangeworven personeel in bepaalde landen in het Midden-Oosten.

B. Dit betreft een redactionele aanpassing.

C. De delegatiebepaling in het tweede lid van artikel 13 van de Wet op de loonbelasting 1964 maakt het opnemen van een dergelijke bepaling in het eerste lid overbodig. Laatstbedoelde bepaling kan daarom vervallen.

D. Thans zijn de aftrekbedragen bevroren. Op één plaats in de wet is dit ten onrechte niet gehandhaafd. Deze wijziging corrigeert dit.

E. Dit betreft een aanpassing van een verwijzing.

F. In de met artikel 19a, derde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 corresponderende bepaling in artikel 3.7.4, derde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 is alsnog gekozen voor delegatie bij algemene maatregel van bestuur. De onderhavige wijziging strekt er toe ook in artikel 19a, derde lid, de bevoegdheid nadere regels te stellen aan de Kroon toe te kennen.

G. Dit betreft een aanpassing van een verwijzing.

H.en I. Dit betreft redactionele aanpassingen.

J. Artikel 29, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 is in overeenstemming gebracht met het in het nieuwe stelsel geldende systeem van heffingskortingen.

Met de wijziging in artikel 29, derde lid, wordt het begrip "sociaal-fiscaalnummer" in overeenstemming gebracht met de huidige spelling.

Het nieuwe vijfde lid was reeds toegelicht in het wetsvoorstel Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001.

K. Dit betreft een redactionele aanpassing.

IV Hoofdstuk 1, afdeling A, artikel IV. Wet op de dividendbelasting 1965

A. Dit betreft een verduidelijking van de oorspronkelijke bedoeling. Een vergelijkbare wijziging is opgenomen in onderdeel VI, onder H, in deze nota met betrekking tot artikel 25 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 alsmede in de nota van wijziging op het voorstel van Wet inkomstenbelasting 2001 met betrekking tot artikel
9.2, tweede lid, Wet inkomstenbelasting 2001.

B. In de nota naar aanleiding van het verslag hebben wij aangegeven dat het wetsvoorstel een aanmerkelijke verbetering betekent voor de inkoop van eigen aandelen van binnenlandse particuliere aandeelhouders (niet-AB houders). De winstuitdelingen bij inkoop van eigen aandelen worden bij hen niet meer in de heffing van de inkomstenbelasting betrokken. Omdat de heffingsgrondslag van de dividendbelasting ongewijzigd blijft, zal op deze winstuitdelingen echter nog wel dividendbelasting dienen te worden ingehouden. De binnenlandse particuliere aandeelhouder kan de ingehouden dividendbelasting in beginsel verrekenen met zijn inkomstenbelasting, zodat de dividendbelasting geen invloed heeft op zijn uiteindelijke belastingdruk. Het zonder meer vrijstellen van inhouding van dividendbelasting van uitdelingen in de vorm van inkoop van eigen aandelen, is niet mogelijk, omdat dit zou kunnen leiden tot een aanzienlijke uitholling van de heffingsgrondslag van die belasting, met name in internationale verhoudingen. Dientengevolge verandert er voor buitenlandse aandeelhouders op het punt van de inkoop van eigen aandelen niets ten opzichte van de huidige situatie.

Wij onderkennen dat dit de performance van Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen ten opzichte van buitenlandse concurrenten, nadelig kan beïnvloeden. Daarom hebben wij gezocht naar een maatregel waarbij belastingvrije inkoop van aandelen bij beursfondsen in zijn algemeenheid kan worden toegestaan, zonder dat dit ten koste gaat van de jaarlijkse opbrengst van dividendbelasting. Dit betekent dat gewaarborgd moet zijn, dat de uitdeling van contant dividend niet structureel voor een deel wordt vervangen door inkoop van eigen aandelen.

Bij het voorstel dat is opgenomen in deze nota van wijziging, is die waarborg aanwezig. Dit wordt bereikt door de voorwaarden die in het nieuwe artikel 4c van de Wet op de dividendbelasting 1965 worden gesteld aan een belastingvrije inkoop. In die voorwaarden is opgenomen dat de inkoop niet lager mag zijn dan het contante dividend in het jaar. De vrijstelling is voorts gekoppeld aan het dividendbeleid en het emissiebeleid van een aantal voorafgaande jaren. Gezien de achtergrond van de maatregel, de performance van Nederlandse ondernemingen met buitenlands aandeelhouders ten opzichte van buitenlandse ondernemingen, geldt de vrijstelling alleen voor beurs-N.V.s. De maatregel geldt niet voor N.V.s waarvan de feitelijke werkzaamheden bestaan uit beleggen.

Met de wijziging in het tweede lid wordt bereikt dat het nieuwe onderdeel h beter aansluit bij de aanhef van artikel 3, eerste lid.

C. Deze wijziging is hiervoor onder B. toegelicht.

D. De voorgestelde maatregel tegen dividendstripping in artikel 1, eerste lid, strekt zich eveneens uit tot niet aan vennootschapsbelasting onderworpen lichamen. Met de wijziging van de eerste volzin van artikel 10, eerste lid, en het vervallen van de tweede volzin, wordt dit duidelijker tot uitdrukking gebracht.

V Hoofdstuk 1, afdeling A, artikel VII. Wet op de omzetbelasting 1968

Dit betreft redactionele aanpassingen. Het binnen één artikel gebruiken van de begrippen "%" en "percent" zou verwarrend kunnen werken.

VI Hoofdstuk 1, afdeling A, artikel VIII. Wet op de vennootschapsbelasting 1969

A. De wijzigingen betreffen ten eerste het herstellen van het abusievelijk van toepassing verklaren van de artikelen 3.2.2.1a en
3.2.2.1b Wet inkomstenbelasting 2001 op artikel 8, eerste lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Ten tweede is een verwijzing in het eerste lid opgenomen naar het bij nota van wijziging ingevoegde artikel 3.2.2.10a van de Wet inkomstenbelasting 2001. Omdat wordt voorgesteld de bepaling van artikel 8, tiende lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 op te nemen in artikel 3.2.2.10a van de Wet inkomstenbelasting 2001, kan het tiende lid vervallen.

B. De eerste wijziging is redactioneel van aard.

De tweede wijziging betreft een verduidelijking met een technisch karakter. Het aan artikel 9, eerste lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 toegevoegde onderdeel j is ontleend aan het huidige artikel 10, onderdeel f. Met de overbrenging is buiten het volgende geen inhoudelijke wijziging beoogd. Ter voorkoming van iedere onduidelijkheid is opgenomen dat een borgstellingsvergoeding tot de kosten behoort die onder voorwaarden bij het bepalen van de winst in aftrek komen. Tevens is een positieve formulering (aftrekbaar indien) gekozen in plaats van een negatieve (niet aftrekbaar tenzij).

De derde wijziging herstelt een onjuiste verwijzing.

C. Deze wijziging hangt samen met voorgestelde wijziging van onderdeel D.

D. De in onderdeel K voorgestelde wijzigingen hebben een technisch karakter en zien op de driehoeksfusie en de driehoekssplitsing. De gevolgen voor de aandeelhouders die zijn betrokken bij een driehoekssplitsing en driehoeksfusie zijn geregeld in het voorgestelde artikel 3.2.2.46, zesde lid, respectievelijk artikel 3.2.2.47, zesde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001. Bij een driehoekssplitsing of een driehoeksfusie worden de aandelen uitgereikt door een ander lichaam dan het lichaam waarop het vermogen onder algemene titel overgaat. Deze artikelen zijn in het voorgestelde artikel 8, eerste lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 ook van toepassing verklaard voor de heffing van vennootschapsbelasting. Omdat een natuurlijk persoon geen deelneming in de zin van artikel 13 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 kan hebben in het splitsende of fuserende lichaam, zou twijfel kunnen ontstaan of de regeling inzake de driehoekssplitsing en de driehoeksfusie van toepassing is voor de situatie dat de aandeelhouder een deelneming heeft in het splitsende of het fuserende lichaam. Om die twijfel te voorkomen wordt in de hier voorgestelde leden van de artikelen 13j en 13k bepaald dat de in voorgaande leden opgenomen gevolgen van overeenkomstige toepassing zijn in de situatie dat de splitsende of fuserende rechtspersoon een deelneming vormt.

E. Dit betreft een redactionele aanpassing.

F. De eerste wijziging heeft een technisch karakter. Als gevolg van de voorgestelde wijziging sluit het voorgestelde artikel 15c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 dichter aan bij het voorgestelde artikel 3.2.2.51 van de Wet inkomstenbelasting 2001

De tweede wijziging betreft een redactionele aanpassing.

G. De wijziging herstelt een onjuiste verwijzing.

H. Dit betreft een verduidelijking van de oorspronkelijke bedoeling. Een vergelijkbare wijziging is opgenomen in onderdeel IIIa, onder A, in deze nota met betrekking tot artikel 1, eerste lid, Wet op de dividendbelasting 1965 alsmede in de nota van wijziging op het voorstel van Wet inkomstenbelasting 2001 met betrekking tot artikel
9.2, tweede lid, Wet inkomstenbelasting 2001.

I. Dit betreft een redactionele aanpassing.

VII Hoofdstuk 1, afdeling A, artikel XII. Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen

De wijziging houdt verband met de uitbreiding van artikel 53 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen met een nieuw tweede en derde lid (eigener beweging verstrekken van gegevens en inlichtingen met bijbehorende sociaal-fiscale nummers). In het kader van het onderzoek bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen behoeven gegevens en inlichtingen niet eigener beweging, voorzien van de bijbehorende sociaal-fiscale nummers, te worden verstrekt. Om deze situatie te handhaven, zijn het tweede en derde lid van artikel 53 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen uitgezonderd in het tweede lid van artikel 8 van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.

VIII Hoofdstuk 1, afdeling A, artikel XVII. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

A. Dit betreft een redactionele aanpassing.

B. Het begrip "sociaal-fiscaalnummer" wordt in overeenstemming gebracht met de huidige spelling.

C. De wijziging in artikel 26 houdt verband met de uitbreiding van artikel 53 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen met een nieuw tweede en derde lid (eigener beweging verstrekken van gegevens en inlichtingen met bijbehorende sociaal-fiscale nummers). Het is niet de bedoeling dat de verplichtingen, genoemd in die leden, ook zullen gelden voor de toepassing van artikel 26 van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.

IX Hoofdstuk 1, artikel XVIII. Kaderwet financiële verstrekkingen financiën,

Met de wijziging wordt een betere aansluiting bereikt met de terminologie van de Wet inkomstenbelasting 2001.

X Hoofdstuk 1, afdeling A, artikel XXA. Wet fiscale behandeling pensioenen

In artikel V van het wetsvoorstel Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 wordt hoofdstuk IIA van de Wet op de loonbelasting 1964 vernummerd in hoofdstuk IIB. Artikel VII van de Wet fiscale behandeling pensioenen, dat nog niet in werking is getreden, wordt hieraan aangepast.

XI Hoofdstuk 1, afdeling A, Artikel XXI. Wet inkomstenbelasting 2001

De in het wetsvoorstel Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001in artikel XXI opgenomen wijzigingen die betrekking hebben op de Wet inkomstenbelasting 2001, zijn bij nota van wijziging overgebracht naar het voorstel Wet inkomstenbelasting 2001.

XII Hoofdstuk 2, artikel I. Overgangsrecht inkomstenbelasting

A. Zoals eerder is aangegeven, dient artikel I, onderdeel A, zesde lid, tevens van toepassing te zijn op de belastingplichtige die in het kader van bedrijfsopvolging, erfopvolging of ontbinding van het huwelijk vóór de inwerkingtreding van de Wet inkomstenbelasting 2001 medegerechtigde in de zin van artikel 3.2.1.1a is geworden en als winstgenieter in box I belast blijft. Hierdoor kan een oudedagsreserve die deze belastingplichtige onder de Wet op de inkomstenbelasting 1964 heeft gevormd, na de inwerkingtreding van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot maximaal het bedrag van het ondernemingsvermogen in stand worden gehouden.

B. Deze wijziging herstelt een onjuiste verwijzing.

C. De eerste wijziging herstelt een onjuiste verwijzing.

Met de tweede wijziging wordt ter voorkoming van onduidelijkheden de tweede volzin van het eerste lid aangevuld, in die zin dat een onder de Wet inkomstenbelasting 1964 gevormde oudedagsreserve geacht wordt te zijn gevormd volgens de regels van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Met de derdeijziging wordt bereikt dat artikel I, onderdeel K, tweede lid, tevens van toepassing is op de belastingplichtige die medegerechtigde tot een onderneming is in de zin van artikel 3.2.1.1a.

D. Met deze wijziging wordt bereikt dat artikel I, onderdeel L, tevens van toepassing is op de belastingplichtige die medegerechtigde tot een onderneming is in de zin van artikel 3.2.1.1a.

E. Deze wijziging herstelt onjuiste verwijzingen.

F. De wijziging betreft een redactionele aanpassing.

G. De wijziging regelt dat kosten die ten laste van de belastingplichtige zijn gekomen ter zake van de verkrijging van de tijdelijke winstbewijzen alleen dan tot de verkrijgingsprijs worden gerekend indien deze kosten niet als aftrekbare kosten bij de inkomsten uit deze winstbewijzen in aanmerking zijn genomen. De tegenprestatie zelf behoort uiteraard niet tot deze kosten.

H. De wijziging onderdeel AC, eerste lid, houdt verband met het volgende. Onder de Wet op de inkomstenbelasting 1964 is het denkbaar dat de vestiging van een tijdelijke gerechtigdheid krachtens erfrecht ondanks de aanwezigheid van een tegenprestatie, fiscaal wordt geacht om niet te zijn gevestigd. Dit is geregeld in artikel 25, zestiende lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964. De genotsgerechtigde wordt in dat systeem voor de volledige uitkeringen uit het genotsrecht belast, zonder dat de tegenprestatie als aftrekbare kosten wordt aangemerkt. Ook bij een vervreemding van het tijdelijke genotsrecht wordt over de volledige opbrengst belasting geheven. Daartegenover heeft er bij degene die het genotsrecht heeft gevestigd, geen belastingheffing over de tegenprestatie plaatsgevonden. Het wettelijke systeem is daarmee sluitend. In het voorgestelde eerste lid, onderdeel AC, wordt de verkrijgingsprijs van een dergelijk genotsrecht per 1 januari 2001 gesteld op de tegenprestatie voorzover die nog niet in aftrek is gekomen. In het hiervoor geschetste geval betreft dit dus de volledige tegenprestatie. Hiermee zou echter het evenwicht in het systeem teniet worden gedaan. Bij degene die het genotsrecht heeft gevestigd, is immers over de tegenprestatie niet geheven. Het ligt daarom voor de hand om de verkrijgingsprijs van dergelijke genotsrechten indien zij met ingang van 1 januari 2001 onder het aanmerkelijkbelangregime vallen, op nihil te stellen. Hiermee wordt bereikt dat - evenals onder het regime van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 - de volledige uitkeringen uit het genotsrecht in de heffing worden betrokken. De wijziging van het eerste lid bewerkstelligt dit doordat niet gesproken wordt over de tegenprestatie maar over het bedrag dat onder de Wet op de inkomstenbelasting 1964 als aftrekbare kosten is aangemerkt.

De tweede wijziging betreft een verduidelijking van de bestaande tekst.

I. In artikel 4.7.1.1, derde lid, Wet inkomstenbelasting 2001 wordt aan houders van een zogenoemd fictief aanmerkelijk belang de mogelijkheid geboden op verzoek af te rekenen over de op hun aandelen, winstbewijzen of schuldvorderingen rustende belastingclaim. Eerder is opgemerkt dat de letterlijke tekst van artikel 4.7.1.1, derde lid, Wet inkomstenbelasting 2001 eraan in de weg staat dat belastingplichtigen die een zogenoemd fictief aanmerkelijk belang hebben door toepassing van de bepalingen van de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001, zouden kunnen kiezen voor een dergelijke afrekening. Dit bezwaar is ondervangen door de voorgestelde wijziging van onderdeel AG. Daarmee kan tevens de oorspronkelijk voorgestelde tekst van dat onderdeel komen te vervallen.

J. De wijziging betreft een redactionele aanpassing.

K. Het eerste lid van onderdeel AL bepaalt dat in de overgangsperiode polissen tot en met 31 december 2002 het fiscale regime behouden zoals dat in de Wet op de inkomstenbelasting 1964 gold. Gedurende de overgangsperiode hebben belastingplichtigen de gelegenheid om de polis aan te passen aan de voorwaarden zoals die in de Wet inkomstenbelasting 2001 zijn gesteld ten aanzien van een kapitaalverzekering eigen woning. Als een polis is aangepast aan het nieuwe regime kan het zijn dat daardoor niet meer wordt voldaan aan de vrijstellingsvoorwaarden van de Wet op de inkomstenbelasting 1964. Te denken valt aan pre-Brede Herwaarderingspolissen met een premielooptijd van 12 tot en met 15 jaar, waarvoor onder het regime van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 een bandbreedte gold van 1:5. Wanneer een dergelijke polis in de overgangsperiode wordt aangepast aan de voorwaarden van de Wet inkomstenbelasting 2001, zal de premielooptijd moeten worden verlengd tot (tenminste) 20 jaar. Het is mogelijk dat daardoor de premie niet meer binnen de oude bandbreedte van 1:5 blijft. Als vervolgens de polis in de overgangsperiode tot uitkering komt, is volgens de tekst van onderdeel AL, aanhef, het regime van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 onverkort van toepassing. Dit zou tot gevolg hebben dat door de aanpassing van de polis de in de uitkering begrepen rente belast is. Om dit te voorkomen, regelt de nieuwe aanhef van onderdeel AL, eerste lid, dat een polis, zodra die is aangepast aan de voorwaarden van de kapitaalverzekering eigen woning, niet meer onder het regime van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 valt.

Het nieuwe vierde lid zorgt ervoor dat voor het begrip kapitaalverzekering eigen woning wordt aangesloten bij de omschrijving van de Wet inkomstenbelasting 2001.

L. De eerste wijziging betreft het volgende. Onderdeel AO, eerste lid, bepaalt dat de rente in een uitkering uit een kapitaalverzekering na 1 januari 2003 van een polis die vanaf 2003 zonder afrekening in box III terecht is gekomen, wordt bepaald volgens de regels van de Wet op de inkomstenbelasting 1964. In de tekst zoals die in het wetsvoorstel is opgenomen ontbreekt echter een heffingsbepaling voor situaties waarin de kapitaalverzekering voortijdig wordt afgekocht, vervreemd of op andere wijze te gelde wordt gemaakt. Artikel 25, derde lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 merkte afkoop, vervreemding e.d. aan als kapitaalsuitkering uit levensverzekering. Door deze bepaling van overeenkomstige toepassing te verklaren, wordt heffing over de tot en met 31 december 2002 aangegroeide rentecomponent mogelijk gemaakt voor de genoemde situaties.

De tweede wijziging heeft betrekking heeft betrekking op het tweede lid van onderdeel AO. In dit lid is geregeld dat de uitkering bij toepassing van het eerste lid wordt gesteld op de waarde die de polis had op 31 december 2002 (het einde van de overgangsperiode). De werking van de saldomethode leidt er in de huidige tekst van het wetsvoorstel toe dat de hoogte van de rente die uit hoofde van het eerste lid bepaald wordt, mede wordt beïnvloed door premies die vanaf 1 januari 2003 zijn betaald. Het gevolg hiervan is dat de belastbare rente-aangroei tot en met 31 december 2002 op een onjuiste manier wordt berekend; er zal een te laag bedrag in aanmerking worden genomen. Daarom wordt aan de wettelijke regeling een zinsnede toegevoegd die ertoe leidt dat met de nadien betaalde premies voor de bepaling van de hoogte van de rente-aangroei geen rekening wordt gehouden. Op deze wijze wordt het juiste bedrag (de rente-aangroei tot en met 31 december 2002) als rente in aanmerking genomen.

De derde wijziging heeft betrekking op het derde lid van onderdeel AO. De hoogte van de vrijstelling voor de kapitaalverzekering eigen woning wordt in beginsel bepaald in artikel 3.6.9, eerste lid. Daarnaast wordt de hoogte van de vrijstelling beïnvloed door het derde tot en met het zesde lid van deze bepaling. Door het weglaten van de verwijzing naar het eerste lid, wordt in onderdeel AO geregeld dat de vrijstelling zoals die gebruikt is ter zake van een kapitaalverzekering eigen woning - ongeacht de wijze waarop die mede is beïnvloed door het derde tot en met het zesde lid van artikel 3.6.9
- niet meer gebruikt kan worden voor een uitkering uit een kapitaalverzekering die uit hoofde van onderdeel AO in aanmerking wordt genomen.

M. In de tekst van onderdeel AP is een drietal technische aanpassingen opgenomen. Ten eerste was in de wettekst per abuis verwezen naar een niet-bestaande afdeling. In de wijziging is aangegeven op welke onderdelen de indexatiebepaling van onderdeel AP van toepassing is. Hiertoe behoort mede het, aanvankelijk daarvan uitgesloten, onderdeel AO. Voorts is een tweede aanpassing gemaakt in de indexatietermijn. De vrijstellingsbedragen zoals die zijn opgenomen in de Wet op de inkomstenbelasting 1964 blijven in bepaalde gevallen van toepassing op polissen die afgesloten zijn vóór 1 januari 2001. Deze vrijstellingen kunnen van toepassing zijn op uitkeringen die plaatsvinden tijdens de overgangsperiode van twee jaar (2001 en 2002). Bovendien kunnen zij van toepassing zijn op uitkeringen van latere datum waarbij zij echter slechts betrekking hebben op de rente-aangroei en de waarde van die polis op 31 december 2002 (zie de onderdelen AN en AO). Dit betekent dat deze vrijstellingen in het kader van het overgangsrecht slechts geïndexeerd behoeven te worden gedurende de overgangsperiode. De rente-aangroei over de periode vanaf 1 januari 2003 wordt immers niet meer in het kader van het overgangsrecht belast. De onderhavige wetswijziging regelt dat de indexatie slechts plaatsvindt gedurende de overgangsperiode van de jaren 2001 en 2002. Ten slotte is in de derde volzin opgenomen dat de onderhavige indexatie moet leiden tot bedragen die tezamen gelijk zijn aan het bedrag genoemd in het eerste lid van artikel 3.6.9. De aanvankelijke verwijzing naar artikel 3.6.9 in zijn algemeenheid, zou verwarring kunnen wekken omdat artikel 3.6.9 in het derde tot en met het zesde lid bepalingen heeft die invloed hebben op de hoogte van het vrijstellingsbedrag.

XIII Hoofdstuk 2, Artikel IIA. Overgangsrecht Coördinatiewet sociale verzekering

In dit artikel wordt het overgangsrecht loonbelasting van artikel II voor de werknemersspaarregelingen ook van toepassing verklaard voor de overeenkomstige bepalingen met betrekking tot werknemersspaarregelingen in de Coördinatiewet sociale verzekering.

XIV Hoofdstuk 2, artikel IV. Overgangsrecht vennootschapsbelasting, onderdeel B

Dit betreft een redactionele aanpassing.

De Staatssecretaris van Financiën,

De Minister van Financiën

Deel: ' Nota wetsvoorstel Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 '
Lees ook