Gemeente Breda

Persberichten

19-03-2003

Nota 'Zicht op Bredaas geluid' vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de raad voor om de nota 'Zicht op Bredaas geluid' vast te stellen. Deze nota is de eerste fase van een traject naar lokaal geluidbeleid. De nota is opgesteld vanwege de komende veranderingen in de geluidwetgeving en de maatschappelijke noodzaak om over een lokaal geluidbeleid te kunnen beschikken. Een beleid dat oog en oor heeft voor de beleving van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en een duidelijke basis vormt voor de bewuste aanpak van geluidknelpunten.

Met deze nota wil het college het thema geluid structureel gaan aanpakken zoals eerder al met het thema bodem is gebeurd. De activiteiten in de nota zijn te verdelen in drie categorieën. In het communicatiegedeelte is speciale aandacht voor drie speerpunten: evenementenlawaai, bouwlawaai en het scooterlawaai. In het informatiegedeelte wordt onder andere een stadsdekkend beeld gegeven van het verkeers- en spoorlawaai. Het uitvoeringsgedeelte is gericht op het opheffen van geluidknelpunten. Uitgangspunt daarbij is dat de aanpak bij de bron de voorkeur heeft.

Het college wil met deze nota enigszins breken met de tot nu toe algemeen gangbare opvattingen over geluid. Geluiden die passend worden gevonden in een bepaalde omgeving en tijd zullen zelden hinderlijk worden gevonden. Het omgekeerde geldt echter ook. De nota wil daarom duidelijk maken dat vooral de geluidbeleving zelf van belang is voor de ervaring van het woon- en leefklimaat en niet alleen de toetsing van allerlei geluiden aan normen en regels. Deze zijn immers vaak te star omdat ze niet op elke specifieke situatie gericht kunnen zijn. Geluidhinder wordt vaak niet zozeer alleen door geluidfactoren bepaald maar eerder door factoren die op zichzelf niets met geluid van doen hebben maar daarentegen alles met informatie en communicatie. Een interessant communicatiemiddel is daarom de speciaal vervaardigde film 'Leven in de stad, Zicht op Bredaas geluid' die tal van verschillende groeperingen volop stof tot discussie over het thema geluid zal kunnen bieden.

Breda, 19 maart 2003.

Zoekwoorden:

Deel: ' Nota 'Zicht op Bredaas geluid' vastgesteld '
Lees ook