Gemeente Hoogezand-Sappemeer

persberichten

(terug)

Hoogezand, 18 september 2001. Persbericht 2001/60.

Tussenstand locatiekeuze AZC

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de fractievoorzitters en de raadscommissie Algemene & Economische Zaken (AEZ) en Welzijn op 13 september in de vorm van een notitie geïnformeerd over de stand van zaken van een toekomstig asielzoekerscentrum in Hoogezand-Sappemeer.

Wat het college betreft zijn er twee mogelijkheden.

Al in een eerder stadium zijn de mogelijkheden voldoende onderzocht van een tijdelijke of permanente locatie in de omgeving Kielsterachterweg/Kalkwijk.

Een bespreekbaar alternatief is de suggestie van Woningstichting Volksbelang om in de Kropswolderpolder woningen te bouwen voor permanente opvang. Deze laatste mogelijkheid is onder meer afhankelijk van het standpunt van de gezamenlijke grondeigenaren en projectontwikkelaars. Naar verwachting ontstaat er medio oktober meer duidelijkheid.

Voorstel

Het college zal zo spoedig mogelijk met een concreet voorstel komen, wat dus mede afhangt van het overleg met de grondeigenaren en projectontwikkelaars in de Kropswolderpolder. Als de besluitvorming over de locatiekeuze daar aanleiding voor geeft is het college bereid een aanvullend voorstel te doen over de taak en de verantwoordelijkheden van een klankbordgroep. Het college meent hierdoor tegemoet te komen aan de toezeggingen die door wethouder Laaning aan de raadscommissie zijn gedaan.

Wat ging vooraf

Op 16 mei 2001 is voor het laatst in de raadscommissie AEZ/Welzijn over dit onderwerp gesproken. De uitkomst was dat alle fracties unaniem aan Commisaris van de Koningin Alders te kennen wilden geven niet mee te werken aan tijdelijke noodopvang. Het COA is daarvan inmiddels op de hoogte. De locaties Gorechtpark en Zwedenweg zijn bij gebrek aan bestuurlijk draagvlak in het verleden afgevallen en komen niet meer terug in de discussie.


Deel: ' Notie over locatiekeuze AZC gemeente Hoogezand-Sappemeer '
Lees ook