Provincie Groningen

Groningen, 29 augustus 2001 Persbericht nr. 160

Uitnodiging aan de pers

De Commissarissen van de Koningin hebben de notitie "Veiligheid en handhaving; aanscherping positie Commissaris van de Koningin als bestuursorgaan" vastgesteld waarin opvattingen en suggesties zijn verwoord over de aanscherping van hun positie op het terrein van Veiligheid en Handhaving.
De notitie is opgesteld door de heer B. Staal (Utrecht),de heer E.H.T.M. Nijpels (Fryslân), de heer M.J.E.M. Jager (Flevoland) en de heer H. Alders (Groningen)

De notitie wordt maandag 27 augustus om 10.00 uur nader toegelicht door Commissaris van de Koningin in de provincie Groningen de heer H. Alders. Dit vindt plaats in de Grondwetzaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Schedeldoekshaven 200 te Den Haag.
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Onder erkenning van de huidige bestuurlijke verantwoordelijkheid op het terrein van de rampenbestrijding, menen de Commissarissen van de Koningin dat een nadere bezinning op hun bevoegdheden bij de voorbereiding op de bestrijding van rampen en zware ongevallen geboden is.
Zij willen benadrukken dat het daarbij vooral gaat om de problematiek rond handhaving/externe veiligheid en rampenbestrijding op de agenda te houden zodat de onder andere door de commissie Oosting gewenste cultuuromslag bereikt kan worden.
Hiertoe zou de Commissaris van de Koningin wel moeten kunnen beschikken over een aantal wettelijke instrumenten. De notitie gaat nader in op dit samenhangend (wettelijk) instrumentarium om die verantwoordelijkheid adequaat in te vullen. Verder wordt ingegaan op de bevoegdheden in het kader van de handhaving van rechtsregels.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Marga Bertens, tel. 050-3164765

Deel: ' Notitie aanscherping positie Commissaris van de Koningin '
Lees ook