Ministerie van Financien

Titel: Notitie over de fiscale behandeling van de eigen woning


Aan de voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

10-00-FIN

AFP 2000-00240 U

11 april 2000

Onderwerp

Notitie over de fiscale behandeling van de eigen woning

In uw brief van 17 maart j.l. verzoekt u om de commissie te informeren wanneer de notitie over de fiscale behandeling van de eigen woning aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden. Mede namens de Minister van Financiën deel ik u naar aanleiding van deze brief het volgende mede.

Conform de toezegging van de Minister en mijn ambtsvoorganger aan de Tweede Kamer zal de notitie over de fiscale behandeling van de eigen woning in de zomer worden aangeboden aan de Tweede Kamer en derhalve na het reces beschikbaar zijn.

De Staatssecretaris van Financiën,

W. Bos

Deel: ' Notitie financien over fiscale behandeling van eigen woning '
Lees ook