Provincie Zeeland

Bouwstenennotitie herstructureringsproject "Rondom het Veerse Meer"

De stuurgroep van het herstructureringsproject "Rondom het Veerse Meer" heeft de uitgangspunten vastgesteld voor het gebiedsplan van het Veerse Meer. Deze uitgangspunten zijn samengevat in een bouwstenennotitie (fase drie van het project).

De bouwstenennotitie is tot stand gekomen door te luisteren naar vertegenwoordigers van de betrokken organisaties en omwonenden en de visies van de sectoren landbouw, recreatie en natuur te inventariseren. Aan de hand van toetsing van de visies door themagroepen is geconstateerd dat er veel onderlinge overeenkomsten bestaan. De gevoeligheden liggen vooral bij het toekomstig waterpeil en de vraag of de Schenges zoet moeten blijven of zout moeten worden. Verder zijn er verschillen tussen de visies over landschap, met name de keuze voor een open landschap of meer bos. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat een ander waterpeil na diverse aanpassingswerken weinig invloed op de omgeving heeft, waardoor dit onderwerp geen breekpunt zal worden. De gevolgen voor water en landschap worden nu onderzocht.

De overheid en de achterbannen van de betrokken organisaties worden thans geïnformeerd over de uitgangspunten van de bouwstenennotitie. Na instemming hiermee en nadat de uitkomsten van de lopende onderzoeken bekend zijn, wordt het gebiedsplan als integrale visie opgesteld (fase vier). Het uitvoeringsprogramma volgt in de tweede helft van 2002. Als alles volgens de vastgestelde planning verloopt, kan al snel worden begonnen met de uitvoering van concrete projecten (fase vijf).

12 oktober 2001, Mercedes Walrave, 0118-631225, nr. 60/01

Deel: ' Notitie herstructureringsproject Rondom het Veerse Meer '
Lees ook