Gemeente Enkhuizen

RAADSNOTULEN

Enkhuizen, 2 oktober 2001.

Zakelijk verslag van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Enkhuizen, gehouden op dinsdag 2 oktober 2001 te 20.00 uur, in het stadhuis, Breedstraat 53,
1601 KA Enkhuizen.

Voorzitter: de heer drs. S.P.M. de Vreeze, burgemeester. Secretaris: de heer J.J.J. van Huffelen, gemeentesecretaris.

Aanwezig 16 leden, namelijk: mevrouw

E.F. Dangermond-Hilderink (vvd) alsmede

de heren

H.F.P. Bode (pvda, wethouder),
C.H. Boland (d66),
N.P. Dol (vl/gl, wethouder),
J. Domburg (pvda),
H. van Doornik (cda, wethouder),
Th. de Geus (rpf/sgp),
W. Hæntjens (vvd),
J.W. Hekkert (vvd),
J. Hart (eb),
F.C. Jans (eb).
J. Lok (vl/gl),
W. Rieuwerts (vl/gl).
drs. J.S. Tesselaar (eb),
K.P. van der Veen (pvda) en
D. Wiersma (cda).

Met kennisgeving afwezig


1 lid, te weten de heer


D. van Pijkeren (rpf/sgp).

Agenda Voorstel
Opening.
Bepaling volgorde bij hoofdelijke stemmingen. Verslag van de vergadering gehouden op 4 september 2001. Ingekomen stukken en mededelingen. 111
Wijziging Havenverordening. 083
Verordening (re)integratie arbeidsgehandicapten. 095 Straatnaamgeving aan het Kwakerspad. 096
Krediet grondwatersanering Van Linschotenstraat. 097 Wijziging Bouwverordening. 098

Verordening subsidiebeleid wiw en vrijlating inkomsten abw, ioaw en ioaz alsmede Verordening subsidiebeleid uitstroompremie wiw. 104/104a
Aanpassing valuta-aanduiding. 105
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening. 106 Intentieverklaring bestuurlijke herindeling. 110 Rondvraag.
Sluiting.


1. Opening.


De voorzitter
opent de raadsvergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

Vervolgens staat hij kort stil bij de ramp die zich op 11 september jongstleden in de Verenigde Staten van Amerika heeft voltrokken. Die gebeurtenis zal ongetwijfeld grote gevolgen hebben, in zowel politieke en humanitaire als, wellicht, militaire zin. De vrees bestaat dat ook inwoners van dit land en deze gemeente met die gevolgen zullen worden geconfronteerd. In dit verband moet vooral worden gedacht aan de mogelijkheid dat mensen vanwege hun ras en/of geloof zullen worden aangesproken. Dergelijke intolerante uitingen van onbegrip dienen uiteraard te worden voorkomen. Vandaar dat spreker voornemens is gesprekken met de islamitische gemeenschap in Enkhuizen aan te gaan. Dialoog en communicatie kunnen immers een brug tussen mensen vormen die ertoe leidt dat men elkaar beter begrijpt of onbegrip wordt voorkomen. Vanzelfsprekend houdt spreker zich van harte aanbevolen voor aanvullende suggesties en/of ideeën op dit gebied.

Van deze gelegenheid maakt hij gebruik om dank uit te spreken voor de bloemen en andere attenties die hem ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag ten deel zijn gevallen.

Tot slot deelt hij mee dat de heer Van Pijkeren wegens een oogoperatie niet aanwezig kan zijn. De heer Van Pijkeren maakt het goed en is inmiddels weer thuis. Hopelijk zal deze zeer spoedig weer een helder zicht hebben!


2. Bepaling volgorde bij hoofdelijke stemmingen.

De voorzitter
trekt penning nummer 15 uit het mandje, waarna de secretaris meedeelt dat volgens de presentielijst eventuele hoofdelijke stemmingen zullen aanvangen bij de heer De Geus.


3. Verslag van de vergadering gehouden op 4 september 2001.
Bladzijde 12.

De heer Hæntjens
(vvd) herinnert eraan dat hij in de vorige vergadering heeft gevraagd of de bewoners van de Kuipersdijk en de Klopperstraat weten dat hun woningen onder het aangegeven bestemmingsplan vallen. Tevens is de vraag gesteld of de voorschriften van postzegelbestemmingsplannetje ook van toepassing zijn op het bestemmingsplan `Zuid-Westhoek'. De wethouder kon deze vragen toen niet beantwoorden. Kan de wethouder dat nu wel? Voorts wil hij graag weten waarom geen zelfstandige projectprocedure is gevolgd, zodat voor de bestaande bebouwing het bestemmingsplan `Zuid-Westhoek' blijft gelden.

Wethouder Bode
(pvda) nodigt de heer Hæntjens uit diens vragen in de komende commissievergadering te herhalen.

De heer Hart
(eb) wil weten hoe de raadsleden die geen deel uitmaken van de betreffende commissie zullen worden geïnformeerd.

De voorzitter
neemt aan dat de verslagen van de commissievergaderingen door (vrijwel) alle leden van de raadsfracties worden gelezen.

Bladzijde 13.

De heer Rieuwerts
(vl/gl) ziet dat in zijn op bladzijde 13 vermelde betoog de twee tussenkopjes

`4. Bastion Zeelandia - volkstuinen, vervangen voetgangersbrug f 250.000,--'
`11. 2 openbare toiletten bij bruggen, renovatie f 37.500,--'

moeten worden omgewisseld, want nu corresponderen de eronder staande teksten daar niet mee.

De voorzitter
knikt en zegt toe dat die correctie zal worden aangebracht.

Bladzijde 19.

De heer Wiersma
(cda) verwijst naar zijn tweede, op bladzijde 19 weergegeven spreekbeurt. De kapotte vangrail is inmiddels hersteld, maar aan de `groene' bruggen is nog niets gebeurd.

Wethouder Dol
(vl/gl) laat weten dat personeelsleden op woensdag, donderdag en vrijdag vrijwillig aan allerlei in de gemeente te ontplooien acties kunnen meedoen. Daarbij kan onder meer aan het schoonmaken van de bruggen worden gedacht. Overigens bestond al het voornemen de bruggen zo spoedig mogelijk onder handen te nemen.

Zonder hoofdelijke stemming worden, met inachtneming van de aangebrachte correctie, vervolgens de notulen van de op dinsdag 4 september 2001 gehouden raadsvergadering vastgesteld.


4. Ingekomen stukken en mededelingen.
(Voorstel nummer 111, 2001.)

1. Brief, de dato 10 september 2001, van mevrouw R. van Bijnen te Enkhuizen inzake het houden van een referendum rond de invoering van betaald parkeren in Enkhuizen.

2. Brief, de dato 29 augustus 2001, van G. Appelo namens een aantal Enkhuizer ondernemers met betrekking tot de invoering van betaald parkeren.

Burgemeester en wethouders stellen voor deze ingekomen stukken te betrekken bij hun voorstellen inzake het beschikbaar stellen van diverse kredieten voor de invoering van betaald parkeren.

De heer Tesselaar
(eb) stelt namens de fractie van Enkhuizer Belang voor deze brieven in de daarvoor geëigende commissies te bespreken, in dit geval de raadscommissies aboz en wev, in plaats van te wachten op collegevoorstellen.

De voorzitter
lijkt het beter brief nummer 1 eerst in de commissie van de heer Van Doornik aan de orde te stellen. Vervolgens kan worden bezien of een bespreking in de raadscommissie aboz wenselijk of noodzakelijk is. Het tweede ingekomen schrijven kan eveneens naar de raadscommissie wev worden verwezen.

Wethouder Van Doornik
(cda): Akkoord.

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad vervolgens dienovereenkomstig.

De heer Boland
(d66) dringt erop aan mevrouw Van Bijnen uit te leggen welke procedure zij moet volgen om een referendum te kunnen starten.

De voorzitter
: Zal gebeuren.


3. Kopie van de brief, de dato 12 september 2001, van de Ondernemers Federatie Enkhuizen (ofe) met betrekking tot een verzoek om een vergunningaanvraag van een containervervoerbedrijf.

Burgemeester en wethouders hebben schriftelijk meegedeeld dat zij op 1 oktober aanstaande weer regulier overleg met de genoemde federatie zullen hebben en dat dan ook de onderhavige aanvraag aan de orde zal komen. Zij stellen derhalve voor dit ingekomen stuk voor kennisgeving aan te nemen.

Wethouder Van Doornik
(cda) deelt mee dat het overleg inmiddels heeft plaatsgevonden. Met de ofe-vertegenwoordiging is afgesproken het betreffende schrijven in de raadscommissie wev aan de orde te zullen stellen. Het college stelt nu dan ook voor ingekomen stuk nummer 3 niet voor kennisgeving aan te nemen, maar voor die commissie te agenderen.

De heer Boland
(d66) noemt het `raar' dat de gemeenteraad op 2 oktober moet horen wat op 1 oktober met de ofe is afgesproken, zònder dat de raad in de gelegenheid is geweest een standpunt of meningen te ventileren.

Wethouder Van Doornik
(cda) benadrukt dat sprake is van een toevallige samenloop van omstandigheden. Het op 1 oktober gehouden overleg was al enige tijd geleden gepland. De ondernemers hebben die gelegenheid aangegrepen om de aanvraag van een containervervoerbedrijf aan de orde te stellen.

De heer Boland
(d66) begrijpt best hoe één en ander is verlopen en kan zich goed vinden in de gedachte dit onderwerp in de raadscommissie wev te behandelen, maar hij behoudt desondanks grote moeite met het feit dat overleg heeft plaatsgevonden zonder dat de raadsfracties een bepaalde richting hebben kunnen aangeven. Eigenlijk zou de gemeenteraad zelfs achteràf niet de kans hebben gekregen over deze aangelegenheid te discussiëren, want het college stelde schriftelijk voor de brief voor kennisgeving aan te nemen.

De voorzitter
erkent dat de heer Boland gelijk heeft. Met het voorstel dat wethouder Van Doornik daarstraks heeft gedaan, is inmiddels een correctie aangebracht.

De heer Jans
(eb) verzoekt het verslag van het op 1 oktober gehouden overleg bij de stukken voor de commissievergadering te voegen.

De voorzitter
zegt toe dat alle informatie naar de commissie zal gaan, maar of zich daaronder ook een verslag zal bevinden hangt af van de vraag of dat is gemaakt.

Zonder hoofdelijke stemming wordt, met inachtneming van de gedane toezegging, vervolgens conform het mondelinge voorstel van burgemeester en wethouders besloten.


4. Brief, de dato 15 september 2001, van de Kraakbeweging Enkhuizen inzake een voorstel tot huur van het gekraakte pand Breedstraat 56.

Burgemeester en wethouders stellen voor dit ingekomen stuk voor kennisgeving aan te nemen.

De heer Hart
(eb) rapporteert dat de fractie van Enkhuizer Belang deze brief niet voor kennisgeving wil aannemen. Ten minste zou op commissieniveau een overzicht van de meest recente stand van zaken moeten worden gegeven.

De voorzitter
geeft er de voorkeur aan meteen te vertellen wat zich heeft voorgedaan. De gemeente heeft de krakers laten weten dat dezen ten onrechte in het pand Breedstraat 56 zitten. Het pand staat juridisch immers níét langer dan een jaar leeg, want de huurovereenkomst met de swe, ten behoeve van jeugdbelangen, is per 1 januari jongstleden opgezegd. Bovendien ligt een duidelijke bestemming op het pand. Voor het geval de krakers niet vrijwillig vertrekken, zal volgende week het aangespannen kort geding dienen. Alles overziende zal helder zijn dat het college geen enkele aanleiding ziet om een huurovereenkomst met de krakers te sluiten. Zij zijn van dit standpunt op de hoogte gebracht. In de commissie zal het verdere verloop van deze zaak worden meegedeeld.

De heer Boland
(d66) beschouwt deze zaak als zijnde `onder de rechter' ook al is dat nog niet officieel het geval. Vandaar dat de fractie van d66 nu niet op allerlei details wil ingaan, maar wel graag zal zien dat dit ingekomen stuk aan de orde wordt gesteld wanneer alles achter de rug is. Wellicht kan daaruit lering worden getrokken.

De heer Lok
(vl/gl) onderschrijft de opmerking van de heer Boland.

In algemene zin heeft de fractie van Verenigd Links/groenlinks sympathie voor de krakers. Voor kraakacties geldt een wet en die is niet voor niets gemaakt. Uit een eerdere brief krijgt men de indruk dat de krakers niet geheel conform de wet hebben gehandeld. Als dat echt zo is, heeft de gemeente inderdaad een goede kans het kort geding te winnen.

In een andere passage van hetzelfde schrijven wordt verwezen naar de wachtlijst van senioren. Het bevalt spreker niet dat de ene categorie woningzoekenden als het ware wordt uitgespeeld tegen een andere, in dit geval jonge woningzoekenden. Dit zijns inziens irrelevante argument had achterwege kunnen blijven.

De voorzitter
acht het eveneens verstandig nu een zekere terughoudendheid te betrachten. Na de juridische procedure, zo die nodig is, zal deze kwestie in eerste instantie voor de commissie aboz worden geagendeerd en, indien volkshuisvestingsaspecten aanwezig zijn, in tweede instantie voor de raadscommissie rof.

Zonder hoofdelijke stemming wordt, met inachtneming van de gedane toezegging, vervolgens conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.


5. Brief, de dato 14 september 2001, van het Sociaal Beraad Enkhuizen inzake de Stichting Mensen Zonder Werk.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt, overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders, besloten dit ingekomen stuk te behandelen in de raadscommissie voor welzijn, economische zaken en verkeer.


6. Brief, de dato 23 augustus 2001, van J. Groen en A. Overweg te Enkhuizen waarin wordt geïnformeerd naar de stand van zaken met betrekking tot de inrichting en aankoop van een perceel grond aan de Kruislaan.

Burgemeester en wethouders stellen voor dit ingekomen stuk te behandelen in de raadscommissie voor welzijn, economische zaken en verkeer.

De heer Jans
(eb) vertrouwt erop dat àlle relevante informatie, dus vanaf 1995 tot op heden, ter inzage wordt gelegd, zodat de raadsfracties zich een goed oordeel kunnen vormen.

Wethouder Van Doornik
(cda) repliceert dat de gemeentelijke dossiers compleet zijn en derhalve op dit punt geen enkel probleem bestaat!

De heer Wiersma
(cda) roept in herinnering dat hij enige tijd geleden uitdrukkelijk heeft gevraagd de Kruislaan in te richten en desnoods het Kadijker bos maar even te laten voor wat het is. De inrichting van de Kruislaan heeft nu echt lang genoeg op zich laten wachten.

De voorzitter
beschouwt deze opmerking als een voorschot op de komende vergadering van de raadscommissie wev.

Zonder hoofdelijke stemming wordt, met inachtneming van de gedane toezegging, vervolgens conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.


7. Brief, de dato 29 augustus 2001, van de Enkhuizer IJsclub met betrekking tot een aanvraag om subsidie voor de verlichting van de ijsbaan.

Burgemeester en wethouders stellen voor dit ingekomen stuk te behandelen in de raadscommissie voor welzijn, economische zaken en verkeer.

De heer De Geus
(rpf/sgp) illustreert dat de brief van de ijsclub niet bijster helder is. De ijsclub vraagt van de gemeente Enkhuizen een bedrag van f 30.000,-- en schrijft vervolgens dat de club het grootste gedeelte van het benodigde bedrag zal betalen, zijnde f 25.000,--! Gaarne duidelijkheid.

De heer Wiersma
(cda) waardeert het ten zeerste dat de ijsclub de verlichting wil verbeteren, want dat is zeker nodig. Hopelijk houdt de gemeente níét de gebruikelijke procedure voor dit soort aanvragen aan, omdat dan moet worden gevreesd dat de verlichting pas ná het komende schaatsseizoen zal worden aangepakt.

Voorts is het gewenst dat de gemeente de boeken van de ijsclub bekijkt, voordat tot het verstrekken van een subsidie wordt besloten. De cda-fractie denkt daarbij aan f 10.000,-- in plaats van de gevraagde f 30.000,--.

De voorzitter
gaat ervan uit dat vóór de komende commissievergadering zal worden uitgezocht welk bedrag de ijsclub precies van de gemeente vraagt.

Wethouder Van Doornik
(cda): Ja. In de commissie zal worden bekeken of aan het verzoek van de heer Wiersma - op korte termijn aan de ijsclub uitsluitsel geven - kan worden voldaan.

Zonder hoofdelijke stemming wordt, met inachtneming van de gedane toezegging, vervolgens conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.


8. Brief, de dato 13 september 2001, van de wv Almere te Enkhuizen waarin zij zich aanmeldt als geïnteresseerde gebruikster van de Oosterhaven.

Burgemeester en wethouders stellen voor dit ingekomen stuk te betrekken bij de toekomstige ontwikkelingen van de havens.

De heer Hart
(eb) merkt op dat de fractie van Enkhuizer Belang het beter acht dat de verantwoordelijke wethouder eerst een gesprek met het betrokken bestuur voert en vervolgens één en ander in de commissie aan de orde stelt.

Wethouder Dol
(vl/gl) antwoordt dat hem twee à drie maanden geleden in deze raad heel duidelijk is gemaakt, met name door de vvd-fractie, dat niet op voorhand met partijen gesprekken mogen worden gevoerd. Hij heeft zich aan die uitspraak gehouden, maar als de raad nu wat anders wil zal ook daaraan gevolg worden gegeven.

De heer Hæntjens
(vvd) bevestigt de woorden van de heer Dol. Met het oog op een mogelijke verzelfstandiging van de havens heeft zijn fractie gevraagd eerst een behoorlijk overzicht van alle (on)mogelijkheden op te stellen.

De voorzitter
: De vvd-zienswijze is helder, maar het is de vraag of ook de rest van de raad zo over deze materie denkt.

De heer Wiersma
(cda) doet de volgende suggestie. Met betrekking tot de havens volgt deze gemeente een verzelfstandigingstraject als voorloper van een mogelijke privatisering. In dit licht is het wellicht verstandig na te gaan of allerlei delen, zoals Oosterhaven, Gependam enzovoort waarvoor bij verschillende organisaties interesse bestaat, kunnen worden `losgeknipt'. De verschillende havens hebben qua functie en beheer immers weinig of niets met elkaar te maken.

De voorzitter
constateert dat nu een inhoudelijke discussie dreigt te ontstaan. Hij stelt voor dat wethouder Dol in het kader van het verzelfstandigings-/privatiseringstraject in de eerstvolgende commissiebijeenkomst de laatste stand van zaken uiteenzet. Verder zal de portefeuillehouder op een in dat traject gepast moment brief nummer 8 aan de orde stellen.

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad vervolgens dienovereenkomstig.


9. Brief, de dato september 2001, van Natuurverrijking te Lekkerkerk inzake de plaatsing van Enkhuizen op de zogenaamde `Groene Lijst'.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt, conform het voorstel van burgemeester en wethouders, besloten dit ingekomen stuk te behandelen in de raadscommissie voor havens, openbare werken en sociale voorzieningen alsmede in de adviesgroep milieu.


10. Brief, de dato 7 september 2001, van bco te Zutphen met betrekking tot het houden van publieksenquêtes.

Burgemeester en wethouders stellen voor dit ingekomen stuk te behandelen in de raadscommissie voor algemeen bestuurlijke en organisatorische zaken.

De heer Hart
(eb) voelt er niets voor deze reclamefolder in de commissie te bespreken.

De heer Boland
(d66) huldigt het standpunt dat reclamedrukwerken et cetera nooit in een commissie behoeven te worden behandeld.

De voorzitter
: de grens tussen reclame en informatie is niet altijd duidelijk.

De heer Lok
(vl/gl) verwoordt een andere opvatting. In sommige gemeenten is de (publieks)enquête geïnstitutionaliseerd, en wel ter versterking van de democratische wisselwerking tussen burgerij en gemeentebestuur. Zeker tegen de achtergrond van de komende dualisering is het gewenst hieraan eens een discussie te wijden.

De voorzitter
maakt uit het instemmend geknik van sommige raadsleden op dat dit ingekomen stuk toch voor de commissie moet worden geagendeerd.

Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.


11. Brief, de dato 18 september 2001, van gedeputeerde staten van Noord-Holland te Haarlem met betrekking tot de vaststelling van het bestemmingsplan `Landelijk gebied Enkhuizen'.

Burgemeester en wethouders stellen voor dit ingekomen stuk te behandelen in de raadscommissie voor ruimtelijke ordening en financiën.

De heer Lok
(vl/gl) zal het op prijs stellen als voor de commissievergadering een plankaart ter inzage wordt gelegd waarop daadwerkelijk sprake is van een róde omlijning. Het nu beschikbare stuk is een kopie en daarop is de rode lijn zwart geworden.

Wethouder Bode
(pvda) belooft dat dit verzoek zal worden gehonoreerd.

Zonder hoofdelijke stemming wordt, met inachtneming van de gedane toezegging, vervolgens conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten.

De voorzitter
vermeldt dat hiermee alle ingekomen stukken zijn behandeld.

De heer Hart
(eb) mist een stuk. Hij werd door iemand in het verkavelingsgebied gebeld. Volgens deze zou vanavond een brief aan de raad worden voorgelegd met als strekking de artikel-19-procedure voor een bepaald doel te starten. Is dat stuk bij het college bekend?

De voorzitter
verneemt van de secretaris dat een dergelijk schrijven niet bekend is. Als de heer Hart na deze vergadering de naam van de betrokkene opgeeft, zal morgen worden nagegaan of diens brief al dan niet bij de gemeente is binnengekomen.

De heer Hart
(eb): Goed.


5. Wijziging Havenverordening.
(Voorstel nummer 083, 2001.)

De voorzitter
attendeert erop dat een kaartje is rondgedeeld van het gebied waarop de verordening van toepassing is.

Voorafgaand aan de discussie zal de gemeentesecretaris een mededeling over artikel 4.5 doen.

De secretaris
zet uiteen dat in artikel 4.5 het binnentreden van een woning is geregeld. Deze bepaling is ook in de apv opgenomen, maar heeft in die verordening geen betrekking op woonschepen of schepen die regelmatig tot woning dienen. Wil de gemeente ook overtredingen op (woon)schepen kunnen opsporen, dan zal dat expliciet in de Havenverordening moeten worden vermeld.

De heer Hæntjens
(vvd) weet dat dit in scheepvaartkringen altijd een heikel punt is geweest. Het binnentreden van (woon)schepen kan, net zoals voor normale woningen, alleen geschieden op last van de officier van justitie.

De voorzitter
bestrijdt dat. Zowel de awb als de apv maken het mogelijk in bepaalde gevallen een woning binnen te treden.

De heer Wiersma
(cda) brengt naar voren dat de havenmanager en havenmeesters worden belast met toezicht en opsporing. De consequentie daarvan is dat zij het recht krijgen woningen, of wat daaronder wordt verstaan, binnen te treden; dat gaat veel te ver. Als dat recht alleen aan de officier van justitie en diens plaatsbekleders wordt gegeven, kan spreker daarmee leven.

De voorzitter
meldt dat hierover nog vanavond contact met de jurist van de gemeente, de heer Fijma, heeft plaatsgevonden. Deze stelt dat het om een standaardbepaling gaat die in dit soort verordeningen en de apv'en van alle Nederlandse gemeenten voorkomt. Overigens is spreker graag bereid in de komende aboz-vergadering de heer Fijma te laten uitleggen hoe deze bepaling in de praktijk wordt gehanteerd. Uiteraard is het niet de bedoeling dat een havenmeester lukraak woningen binnentreedt.

De heer Hekkert
(vvd) haakt als volgt op deze gedachtewisseling in. De heer Fijma zal best gelijk hebben met diens stelling dat het om een standaardbepaling gaat. Aan de andere kant is het ook zo dat gemeenten standaard één havenmeester hebben en niet, zoals Enkhuizen, een havenmanager en `een kluit' havenmeesters. Eigenlijk moeten de Enkhuizer havenmeesters als assistenten van de havenmanager worden beschouwd en zij behoren niet het recht te hebben dat nu in het geding is.

De voorzitter
tekent aan dat, indien de raad met de voorliggende wijziging van de Havenverordening instemt, het bewuste artikel níét zal worden toegepast, voordat in de commissie aboz precies is vastgesteld hoe het in praktijk moet worden gebracht.

De heer Boland
(d66) bepleit de koninklijke weg te volgen, in dit geval de wijziging terugnemen en volgende maand opnieuw aan de orde stellen, tenzij dringende redenen dat verhinderen.

De voorzitter
bemerkt dat een raadsmeerderheid dit collegevoorstel wenst aan te houden om het opnieuw op commissieniveau te kunnen bespreken. Dat zal gebeuren.

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad vervolgens dienovereenkomstig.


6. Verordening (re)integratie arbeidsgehandicapten. (Voorstel nummer 095, 2001.)


7. Straatnaamgeving aan het Kwakerspad.
(Voorstel nummer 096, 2001.)

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de voorstellen van burgemeester en wethouders onder de nummers 6 en 7 overeenkomstig de aangeboden ontwerpbesluiten aanvaard.


8. Krediet grondwatersanering Van Linschotenstraat. (Voorstel nummer 097, 2001.)

De heer Rieuwerts
(vl/gl) stipt aan dat in twee commissies uitvoerig over dit onderwerp is gesproken. Desondanks heeft de toelichting op dit raadsvoorstel een vraag opgeroepen. Volgens de stukken kan, indien de gemeente geld overhoudt, dat naar eigen inzicht voor andere projecten op het gebied van bodemonderzoek en- sanering worden ingezet. Eerder is echter afgesproken dat dit bedrag ook na 2004 volledig voor de Van Linschotenstraat beschikbaar zal zijn. Ligt deze afspraak opgesloten in het nu te nemen raadsbesluit?

De heer Boland
(d66) kan met de inhoudelijke kant van dit voorstel zonder meer akkoord gaan, maar het financiële aspect geeft aanleiding tot het maken van een opmerking. Het college begroot ruim f 300.000,--, maar reserveert f 500.000,-- om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen. Dat is een verkeerde benadering, want mee- en tegenvallers komen in de jaarrekening tot uitdrukking.

De heer Hart
(eb) vangt zijn spreekbeurt aan met de uitspraak dat dit een `grillige' zaak is. Aardig dat de provincie toestaat dat een eventueel overschot aan andere bodemsaneringsprojecten mag worden besteed. Het ware beter geweest als vanuit Haarlem een royaal bedrag zou kunnen worden verkregen in het geval van een tekort; bodemsaneringen vallen in het algemeen immers flink tegen. Feitelijk loopt het provinciaal bestuur voor bepaalde risico's weg en daartegen maakt de fractie van Enkhuizer Belang ernstig bezwaar.

Mevrouw Dangermond-Hilderink
(vvd) sluit zich bij de opmerking van de heer Boland aan.

Wethouder Dol
(vl/gl) verklaart in de richting van de heer Rieuwerts dat in het raadsbesluit impliciet wordt gezegd dat de totale reservering af f 525.000,-- voor de Van Linschotenstraat is bestemd.

Aan het adres van de heer Boland en mevrouw Dangermond zegt spreker dat hij zich geheel in de uitspraak van de heer Hart kan vinden, te weten dat bodem- en grondwatersaneringen vaak nogal tegenvallen. Recent is hem in een gesprek met bewoners van Timmerwerf, Van Linschotenstraat en Paludanushof te verstaan gegeven dat deze zaak nog lang niet is geklaard. Naar aanleiding daarvan is afgesproken een luchtonderzoek en een drinkwateronderzoek uit te voeren, naast het nemen van een grondmonster aan de Van Linschotenstraat en een onderzoek van het water in de Oosterhaven ter hoogte van de Bierkade. De hieraan verbonden kosten zullen uit dit krediet moeten worden bekostigd. Bovendien zal, indien de onderzoeken daartoe aanleiding geven, geld nodig zijn om een volledige sanering te kunnen uitvoeren. Vandaar dat het niet verstandig is aan het totale krediet te tornen.

Wethouder Bode
(pvda) schaart zich achter de uitspraak van de heer Dol dat het totale krediet voor de Van Linschotenstraat wordt gereserveerd. De werkzaamheden zijn weliswaar voor een lager bedrag geoffreerd, maar extra kosten zijn zeker niet uitgesloten. Wanneer die aan de orde zijn, zullen die, uiteraard, ter kennis van de raad worden gebracht.

Mevrouw Dangermond-Hilderink
(vvd) informeert naar het toegezegde bezoek aan de Van Linschotenstraat. Heeft dat al plaatsgevonden?

De heer Hart
(eb) voert aan dat onduidelijk is wat er gebeurt wanneer een tekort ontstaat. Onttrekt de provincie zich dan aan dit project? In eerste instantie heeft de sanering onder supervisie van het provinciaal bestuur plaatsgevonden. Nu echter blijkt dat die sanering niet goed is verlopen, wordt het project via Bodemzorg in de schoenen van Enkhuizen geschoven. Vandaar dat de eb-fractie wil horen of in geval van een tekort een beroep op de kas van Noord-Holland kan worden gedaan.

Wethouder Dol
(vl/gl) reageert als volgt.


- Vorige week maandag heeft hij in de Van Linschotenstraat een gesprek met een drietal bewoners gevoerd en de plekken bekeken waar men verontreinigingen vermoedt. Naar aanleiding daarvan is hij tot de voornemens gekomen die hij zo-even heeft genoemd.
- In de commissievergadering heeft hij nogal suggestief de verwachting uitgesproken dat de provincie lopende saneringsprojecten niet zal laten `vallen'. De aanwezige provinciale ambtenaar heeft dat niet beaamd, maar wekte wel de indruk dat de provincie zich niet aan haar verantwoordelijkheden zal onttrekken. Helaas zal de provincie dat nooit zwart op wit zetten.

De heer Boland
(d66) belicht dat het raadsvoorstel en de antwoorden van de beide wethouders nuanceverschillen vertonen. Als de raad een ontwerpbesluit aanvaardt, dient de tekst daarvan zorgvuldig te zijn geredigeerd. Het zou duidelijk zijn als werd gezegd dat bij bodemsaneringen altijd circa 50 % extra moet worden gevoteerd voor tegenvallers. Nu gebeurt er iets anders. In de stukken wordt gesteld dat min of meer toevallig f 525.000,-- van het isv beschikbaar is. Voor de werkzaamheden is een bedrag van bijna f 378.000,-- begroot, maar met het oog op mogelijke tegenvallers wordt een totaalkrediet van f 525.000,-- gevraagd. De fractie van d66 zal nu niet tegenstemmen, maar een volgende keer zal zij niet met zo'n voorstel akkoord gaan.

De voorzitter
herhaalt wat de wethouders in iets andere bewoordingen hebben gezegd, te weten dat met de votering van het totale krediet géén blanco cheque wordt afgegeven, integendeel. Weliswaar is ruim f 377.000,-- begroot, maar wanneer zich tegenvallers voordoen is daarvoor een buffer beschikbaar. Overigens gaat geen cent de deur uit alvorens daarover aan de raad is gerapporteerd.

De heer Boland
(d66): Als f 525.000,-- zou zijn begroot, was dat helder geweest.

Wethouder Bode
(pvda) benadert deze kwestie anders. Het totale krediet beloopt f 525.000,--, waarvan op dìt moment - zie de offerte - aan kosten ruim f 377.000,-- echt zichtbaar is. De rest wordt voor mogelijke extra uitgaven gereserveerd. Wanneer die aan de orde zijn, zal daarover verantwoording worden afgelegd.

Wethouder Dol
(vl/gl) beklemtoont dat één en ander op uitdrukkelijk verzoek van de raadscommissie hos, inclusief het d66-lid, is gedaan.

Zonder hoofdelijke stemming wordt, met inachtneming van de gedane toezeggingen, vervolgens het voorstel van burgemeester en wethouders overeenkomstig het aangeboden ontwerpbesluit aanvaard.


9. Wijziging Bouwverordening.
(Voorstel nummer 098, 2001.)

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel van burgemeester en wethouders overeenkomstig het aangeboden ontwerpbesluit aanvaard.


10. Verordening subsidiebeleid wiw en vrijlating inkomsten abw, ioaw en ioaz alsmede Verordening subsidiebeleid uitstroompremie wiw. (Voorstel nummer 104/104a, 2001.)

De heer Wiersma
(cda) vraagt waarom niet één verordening is gemaakt. Voorstel nummer 104a is een wijziging op voorstel nummer 104. Is dat handig?

Wethouder Dol
(vl/gl) verheelt niet dat het fraaier ware geweest een oplossing te kiezen als de heer Wiersma aangaf. Vanwege drukke werkzaamheden werd in eerste instantie iets over het hoofd gezien dat via het tweede voorstel moest worden gecorrigeerd.

Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens het voorstel van burgemeester en wethouders overeenkomstig de aangeboden ontwerpbesluiten aanvaard.


11. Aanpassing valuta-aanduiding.
(Voorstel nummer 105, 2001.)

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel van burgemeester en wethouders overeenkomstig het aangeboden ontwerpbesluit aanvaard.


12. Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening. (Voorstel nummer 106, 2001.)

De heer Lok
(vl/gl) vestigt de aandacht op drie punten.


a. De fractie van Verenigd Links/groenlinks is het college erkentelijk voor de redactionele wijziging van het oorspronkelijk opgenomen artikel `Rookverbod in bossen en natuurgebieden'. Dat artikel is nu naar Enkhuizer verhoudingen `vertaald'.
b. De fractie kan instemmen met 96 uur als meldingstermijn voor een te houden demonstratie, alhoewel zij meent dat 24 uur ruimschoots voldoende is. Gelet op de in de commissie gedane toezegging dat ook een kortere termijn dan 96 uur mogelijk is wanneer zich spontane manifestaties aandienen, gaat zij toch met het betreffende artikel akkoord.

c. De vl/gl-fractie zal graag zien dat op korte termijn een specifieke bomenverordening wordt vastgesteld. De vng heeft in samenwerking met de bekende organisaties al een modelverordening opgesteld, waarvan Enkhuizen gebruik kan maken. Zodra dat is gebeurd, kunnen allerlei bepalingen die de bomen betreffen uit de apv worden gehaald.

De heer Hart
(eb) poneert de stelling dat in de voorliggende apv enkele belachelijke bepalingen voorkomen. Hij noemt twee voorbeelden. Bladzijde 17:


- `Artikel 2,4,1 Kraken van gebouwen
(Vervallen)'

- `Artikel 2.4.4 Vervoer inbrekerswerktuigen

1 Het is verboden tussen des avonds 10 uur en des morgens 6 uur op de weg te vervoeren of bij zich te hebben lopers, valse sleutels . . .'

Hiermee zij aangetoond dat de tekst van de apv nog eens serieus moet worden bekeken, voordat die de deur uitgaat.

De voorzitter
kondigt aan deze opmerkingen op gepaste wijze naar het ambtelijk apparaat te zullen terugkoppelen.

Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens het voorstel van burgemeester en wethouders overeenkomstig het aangeboden ontwerpbesluit aanvaard.


13. Intentieverklaring bestuurlijke herindeling. (Voorstel nummer 110, 2001.)

De voorzitter
leidt dit agendapunt als volgt in. Op 11 september jongstleden was de raad informeel bijeen om de adviseurs van Twijnstra en Gudde een beeld te laten schetsen van de nu ontstane situatie. Daarnaast was het de bedoeling een verklaring op te stellen voor de op 20 september geplande hoorzitting. De verklaring had als strekking een dringend beroep op de gedeputeerde te bewerkstelligen dat in deze fase van de arhi-procedure het gesprek tussen Enkhuizen en diens buurgemeenten zou worden heropend. De reden hiervoor was dat enerzijds mogelijk een vsd gemeente zou worden gevormd en anderzijds Enkhuizen in diens huidige omvang zou achterblijven. Dat zou om twee redenen een onwenselijke ontwikkeling zijn.

S De schaal van de gemeente Enkhuizen - 17.000 inwoners - is voor een goed functioneren in de toekomst te klein. S De bestuurlijke verhoudingen in West-Friesland zouden scheef komen te liggen, want er zouden enkele gemeenten met circa 45.000 inwoners en één gemeente met 75.000 à 85.000 inwoners ontstaan tegenover Enkhuizen met 17.000 inwoners.

Namens het college van burgemeester en wethouders van Enkhuizen werd die verklaring tijdens de hoorzitting in Bovenkarspel voorgelezen. Op de vraag van de gedeputeerde of dat het standpunt van de gemeenteraad was, moest spreker ontkennend antwoorden; de verklaring was immers in een informéle raadsbijeenkomst opgesteld. Vandaar dat de raad nu wordt gevraagd zich officieel achter de verklaring te stellen.

Los van het voorgaande wijst het college erop dat de besluitvorming zoals die indertijd heeft plaatsgevonden nog steeds overeind staat. Mocht de provincie de daarin vervatte wens, een `Groot- Enkhuizen', niet volgen, dan komt deze gemeente, zoals gezegd, wel heel erg klem te zitten. Vandaar het verzoek om het gesprek te heropenen.

Spreker hoopt dat de raadsfracties vanavond via korte, kernachtige stemverklaringen zich achter de inmiddels voorgelezen verklaring willen scharen en niet zullen ingaan op allerlei geluiden vanuit Venhuizen, Drechterland, Stede Broec enzovoort.

Een ander punt is dat de voorgelezen verklaring haastig is opgesteld en daardoor op sommige punten tekstueel wat minder fraai loopt. De d66-fractie heeft inmiddels de verklaring redactioneel aangepast en stelt voor haar, aan iedereen uitgereikte versie te onderschrijven. Daaraan kleeft het bezwaar dat die verklaring niet het voorgelezen stuk is en bovendien acht het college de laatste zin ongewenst, vandaar dat daaroverheen een grijs balkje is gedrukt en boven die zin de regel is geplaatst:

`Geadviseerd wordt onderstaande zin niet op te nemen:'

De heer Boland
(d66) plaatst een vraagteken bij het argument om de d66-versie niet te aanvaarden. Hij kan zich niet voorstellen dat degenen die de op 20 september jongsleden voorgelezen verklaring hebben gehoord een zó goed geheugen hebben dat zij de zeven verschillen tussen de teksten van het college en die van de d66-fractie kunnen onderkennen, te meer daar de strekking van beide stukken exact hetzelfde is.

De voorzitter
onderstreept dat hij er geen moeite mee heeft als de raad de d66-versie onderschrijft, mits geen debat ontstaat waarin de zeven verschillen worden opgezocht en uitgebreid becommentarieerd. Hij persisteert wel bij het collegevoorstel de laatste zin, waar overheen een grijze balk is gedrukt, uit het d66-stuk weg te laten.

De heer Boland
(d66) stemt in met het voorstel van het college de laatste zin in de d66-versie te schrappen. Die zin luidt:

`De Raad besluit bovendien om raadsbesluit nr NN (standpuntbepaling gemeentelijk herindeling), d.d. 8 mei 2001 in te trekken.'

De voorzitter
beveelt de raadsfracties aan korte stemverklaringen af te leggen en daarbij het nu aangepaste d66-stuk als uitgangspunt te nemen. Aangezien hij zich kan voorstellen dat de fracties zich daarover even willen beraden, schorst hij de vergadering voor tien minuten.

(Schorsing.)

De voorzitter
heropent de vergadering.

De heer Hart
(eb) vertelt dat, gelet op alles wat in het verleden al is gezegd, de fractie van Enkhuizer Belang nu kort kan zijn. Zijn fractie houdt vast aan het standpunt dat zij eerder heeft verwoord, te weten een versterkt zelfstandig Enkhuizen dat naar 25.000 à 35.000 inwoners kan groeien.

De voorzitter
: Ondersteunt de eb-fractie de verklaring van de heer Boland?

De heer Hart
(eb): De fractie van Enkhuizer Belang heeft geen behoefte aan die verklaring.

De heer Van der Veen
(pvda) refereert aan de gehouden werkconferentie, waaraan zijns inziens via de verklaring, die inmiddels door de d66-fractie is gecorrigeerd, een goede invulling is gegeven. De fractie van de pvda kan volledig met de d66-versie instemmen.

De werkconferentie heeft in beslotenheid plaatsgevonden en daarop is kritiek geleverd. In het kader van de herindeling heeft deze gemeente één keer in beslotenheid vergaderd en dat is onmiddellijk van een negatief etiket voorzien; zeer betreurenswaardig.

In deze kwestie is het goed een terughoudende opstelling te kiezen. Spreker waardeert het dan ook dat de fracties hebben gekozen voor het afleggen van stemverklaringen in plaats van een debat.

Tot slot. De pvda-fractie hoopt dat gedeputeerde Meijdam de buurgemeenten zal kunnen bewegen weer aan tafel plaats te nemen om serieus over de vesd-variant te praten.

De heer Hæntjens
(vvd) begint zijn spreekbeurt met de uitspraak dat een goede buur altijd beter is dan een verre vriend. In de visie van zijn fractie is gemeentelijke schaalvergroting noodzakelijk om de belangen van de inwoners van Enkhuizen ook in de toekomst het beste te kunnen waarborgen en de eigen identiteit zoveel mogelijk te bewaren. De fractie van de vvd schaart zich daarom volledig achter de d66-tekst. Voor sprekers fractie is slechts één optie overgebleven, namelijk vesd.

De heer Lok
(vl/gl) spreekt namens de minderheid van zijn fractie. De al door anderen genoemde werkconferentie was bedoeld om aan de hand van de bevindingen van het bureau `Twijnstra en Gudde' tot een zorgvuldige gedachtewisseling te komen en te proberen uit de ontstane impasse te geraken. Eén en ander is uitgemond in een meerderheidsgevoelen, zoals neergelegd in de collegeverklaring die nu door het d66-stuk is vervangen. Minderheidsstandpunten zijn echter ook iets waard. Spreker heeft tijdens de werkconferentie gezegd dat de impasse ook kan worden opgeheven indien aan de oorspronkelijke ideeën wordt vastgehouden.

Zo langzamerhand is het Enkhuizer standpunt moeilijk navolgbaar. In ieder geval kan spreker nauwelijks aan burgers uitleggen waarom deze gemeente op een relatief korte termijn verschillende standpunten heeft geventileerd; dat maakt minimaal een weinig consistente indruk.

De heer Rieuwerts
(vl/gl) licht het meerderheidsstandpunt van de vl/gl-fractie toe. Tijdens de werkconferentie is een zestal varianten uitvoerig besproken. Uiteindelijk zijn twee varianten als `meest wenselijk' overgebleven; één daarvan is een versterkt zelfstandig Enkhuizen, zoals eerder is besproken. In tegenstelling tot de minderheid van de fractie meent de meerderheid dat geen onrecht aan dat eerder ingenomen standpunt wordt gedaan, indien wordt gekozen voor een mogelijkheid die net zo goed tegemoet komt aan de bestuurlijke taak van de gemeenteraad, in dit geval het vesd-model. Vervolgens is gekeken naar de haalbaarheid van beide mogelijkheden. Welnu, het nu voorliggende d66-stuk is een goed voorstel aan het provinciaal bestuur.

De heer Wiersma
(cda) betoogt dat hij geen spijkers op laag water wil zoeken, maar de door meerderen genoemde werkconferentie op 11 september is geconvoceerd als een besloten raadsvergadering. Achteraf bezien ware het beter geweest die besloten zitting door een openbare bijeenkomst te laten volgen. Zodoende zou veel van het latere geneuzel zijn voorkomen.

De voorgelegde d66-formulering kan op de steun van het cda rekenen. Weliswaar geeft sprekers fractie de voorkeur aan een versterkt zelfstandig Enkhuizen, maar vanwege haalbaarheid is het beter te kiezen voor aansluiting bij de vsd-gemeenten. Een Enkhuizen met 17.000 inwoners levert immers aanzienlijke problemen op, zowel qua draagvlak als qua verhouding ten opzichte van de omliggende gemeenten. Overigens bieden de nogal harde standpunten in de buurgemeenten weinig openingen. Vandaar dat de voorzitter terecht een beroep op in eerste instantie de provincie en in tweede instantie de buurgemeenten heeft gedaan een nieuwe afweging te maken en het gesprek te heropenen.

Spreker is nogal teleurgesteld door de houding van de eerstverantwoordelijke gedeputeerde. De heer Meijdam, een bestuurder, behoort signalen op te pakken, maar in plaats daarvan heeft deze zich zeer ambtelijk opgesteld.

De heer De Geus
(rpf/sgp) verzekert de raad dat de nu afwezige heer Van Pijkeren het eens is met het navolgende betoog.

De rpf/sgp-fractie meent dat de heer Meijdam tot nu toe Enkhuizen in de steek heeft gelaten. De gedeputeerde heeft geen vinger uitgestoken om de versterkte zelfstandigheid van deze gemeente te bepleiten. Nadat deze kennis had genomen van het raadsvoorstel dat op 8 mei jongstleden zou worden behandeld, mocht uit geluiden uit betrouwbare bron worden opgemaakt dat het gs-lid zich daarachter zou scharen. Helaas bleek dat niet zo te zijn. Dit gemeentebestuur zag zich uiteindelijk genoodzaakt een onafhankelijke bemiddelaar, in casu Twijnstra en Gudde, in de arm te nemen om te onderzoeken of de ontstane impasse zou kunnen worden doorbroken. Na de op 11 september jongstleden gehouden besloten vergadering werden de meningen van de raadsfracties nogmaals gepeild. De rpf/sgp-fractie wil nog steeds het liefste zelfstandig verder gaan, mits Enkhuizen groeimogelijkheden krijgt. Binnen de tegenwoordige grenzen kan deze gemeente niet naar het minimumaantal van 25.000 inwoners groeien en dus is handhaving van de huidige situatie een doodlopend spoor.

De haalbaarheid van versterkte zelfstandigheid lijkt thans zeer klein. Voor politieke realisten blijft dan nog slechts één weg open, in dit geval proberen de besprekingen met Stede Broec, Drechterland en Venhuizen te heropenen. In Stede Broec staat de koffie voor Enkhuizen echter niet klaar, terwijl burgemeester Broens meent dat onoverbrugbaar grote cultuurverschillen tussen Drechterland en Enkhuizen bestaan, zònder die verschillen helder te kunnen benoemen. Burgemeester Haanstra weet wat goed is voor Enkhuizen: bouwen op het Kooizand in het IJsselmeer. Bovendien liggen volgens die burgemeester al vergevorderde plannen voor woningbouw in het Recreatieoord `Enkhuizer Zand' klaar. Ook kunnen volgens de heer Haanstra nog voldoende woningen worden gebouwd op de terreinen van de zaadbedrijven. Kortom: de beste stuurlui staan weer eens aan wal! Waarschijnlijk willen zij bij een stevige westenwind Enkhuizen in de richting van Urk duwen in de hoop dan van dit probleem te zijn verlost.

De fractie van de rpf/sgp heeft veel waardering voor het standpunt van de gemeente Venhuizen die de deur naar Enkhuizen op een kier heeft gezet. Helaas wordt ook die gemeente in een onmogelijke positie gemanoeuvreerd: Stede Broec heeft in het kader van de op 3 oktober te houden fietstocht Venhuizen vanwege diens halsstarrige houding niet in het parcours opgenomen, Stede Broec wil Venhuizen links laten liggen. Te gek voor woorden, dit tekent de kleinzieligheid van een aantal mensen in de buurgemeenten. Sprekers fractie wenst de bestuurders van Venhuizen veel wijsheid en kracht toe bij het nemen van de beste beslissing voor hun gemeente.

De rpf/sgp-fractie zal niet beweren dat Enkhuizen in het kader van het herindelingsproces geen fouten heeft gemaakt, integendeel, in eerder stadium heeft de fractie die duidelijk voor het voetlicht gebracht. Aan de andere kant verdiende deze gemeente het evenmin op 20 september jongstleden in Het Rode Hert door gedeputeerde Meijdam te worden `gepiepeld'. Het daar verkondigde informele standpunt wordt nu door de raad bekrachtigd en de fractie verwacht dan ook dat de heer Meijdam zich aanmerkelijk zal inspannen om het vanavond ingenomen standpunt uit te dragen.

De heer Boland
(d66) toont allereerst begrip voor het feit dat de in Enkhuizen gevoerde discussie over de herindeling van West-Friesland bij de buurgemeenten een bepaald beeld van de hier heersende bestuurlijke cultuur heeft opgeroepen.

Na het op 8 mei genomen raadsbesluit heeft dit gemeentebestuur zich door middel van het onderzoek van Twijnstra en Gudde de spiegel voorgehouden. Het resultaat daarvan is dat aan het eerder ingenomen standpunt een extra dimensie is toegevoegd. Als een discussie vastloopt, kan die door een nieuwe stap weer op gang worden gebracht. Dat is de waarde van de verklaring die nu op tafel ligt. De intentie daarvan is opnieuw met de partners, in casu provincie en buurgemeenten, vanuit een positieve grondhouding weer in gesprek te komen. De in het verleden gemaakte fouten zijn daarbij van ondergeschikt belang, want het gaat om de toekomst van dit gebied.

De voorzitter
trekt vervolgens de conclusie dat van de 16 aanwezige raadsleden 4 de verklaring niet hebben onderschreven.

De heer Lok
(vl/gl) corrigeert de conclusie van de voorzitter. Hij onderschrijft de voorliggende verklaring wel degelijk, maar kennelijk is dat niet goed uit de verf gekomen. In tegenstelling tot de eb-fractie respecteert hij als democraat de uit de werkconferentie voortgevloeide verklaring, zijnde de opvatting van een raadsmeerderheid. Dat laat zijn persoonlijke standpunt echter onverlet.

De voorzitter
: Misschien is de eb-fractie bereid dezelfde redenering te volgen.

De heer Hart
(eb): De fractie van Enkhuizer Belang heeft geen enkel bezwaar tegen de wens van een raadsmeerderheid opnieuw een gesprek met de drie buurgemeenten aan te knopen. De eb-fractie blijft echter op het standpunt staan dat Enkhuizen versterkt zelfstandig moet verder gaan en heeft dan ook, in tegenstelling tot de heer Lok, geen behoefte aan de nu voorgestelde actie.

De voorzitter
: Duidelijk. Geconcludeerd moet worden dat alleen de eb-fractie niet met de verklaring kan instemmen.

Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens het gewijzigde voorstel van burgemeester en wethouders overeenkomstig het aangepaste ontwerpbesluit aanvaard.


14. Rondvraag.

· De heer Tesselaar (eb) haalt naar voren dat de fractie van Verenigd Links/groenlinks de laatste tijd nogal vaak verdeeld stemt. Na enig onderzoek is hem de reden daarvan duidelijk geworden. Is de voorzitter niet van mening dat de heer Rieuwerts moet laten weten dat deze inmiddels lid is geworden van de Partij van de Arbeid?

De voorzitter
hecht eraan te zeggen dat de vraag van de heer Tesselaar aan het verkeerde adres is gesteld. Iedereen mag lid zijn van welke partij dan ook. Verder zijn alle raadsleden door de bevolking gekozen en bestaan er op basis daarvan fracties. Kortom: de vraag van de heer Tesselaar is volkomen buiten de orde, maar wellicht voelt de heer Rieuwerts zich toch aangesproken.

De heer Rieuwerts
(vl/gl) volstaat met de opmerking dat hij zich niet geroepen voelt om te reageren.

De heer Tesselaar
(eb) hamert erop dat de raadsleden het recht hebben te weten met welke partijen zij aan tafel zitten. Hij zal dan ook het bewijs van de overstap van de heer Rieuwerts ronddelen.

· De heer Jans (eb) memoreert dat in het begin van dit jaar is gesproken over het feit dat de Koepoort als opslagruimte wordt gebruikt door hotel `De Koepoort' en de Stichting Nederland-Roemenië. De heer Baan liet vervolgens weten dat het gebruik door met name hotel `De Koepoort' spoedig zou worden beëindigd en ook dat de stichting binnen afzienbare tijd haar materialen elders zou opslaan. Beide instanties blijken echter nog steeds de Koepoort te gebruiken en dat is, gelet op alle risico's die daaraan zijn verbonden, een hoogst vreemde zaak

Wethouder Van Doornik
(cda) gaat op deze mededeling in met de toezegging dat één en ander in de commissie wev, waarvan ook de heer Jans lid is, zal worden besproken.

· De heer Rieuwerts (vl/gl) schetst dat de gisteravond voor raadsleden gehouden informatieavond drie werkdagen van tevoren is aangekondigd. Geen van de vl/gl-fractieleden heeft die avond bezocht. Ook in de toekomst zullen zij geen bijeenkomsten bezoeken, indien niet minimaal tien dagen van tevoren de uitnodiging is ontvangen; daarover zijn immers duidelijke afspraken gemaakt. Uiteraard kan het voorkomen dat deze termijn vanwege het spoedeisend karakter van een vergadering niet in acht kan worden genomen, maar dat moet dan worden aangetoond. Uit het gisteravond besproken stuk blijkt geenszins dat sprake was van spoed.

· De heer Lok (vl/gl) gebruikt de rondvraag oneigenlijk. Het ware te wensen dat de heer Tesselaar zich eerst eens zou verstaan met de uitgever van een bepaald boekje, alvorens in deze raad zeer verstrekkende beweringen te doen. De uitspraak dat de heer Rieuwerts lid is van de Partij van de Arbeid baseert de heer Tesselaar op een uitgave van Start branchemanagement overheid.

De heer Tesselaar
(eb): Het gaat om de gids van het gemeentebestuur die in de leeskamer voor de raadsleden ter inzage ligt!

De heer Lok
(vl/gl): Prima. Desondanks is het raadzaam informatie te verifiëren. Volgens het genoemde boekje is de heer Rieuwerts geen lid van de Partij van de Arbeid, maar lid van de pvda-fractie en dat is een fout. De heer Tesselaar had dat gemakkelijk kunnen achterhalen en dan zou deze uitglijder zijn voorkomen. Evenals spreker is de heer Rieuwerts in een grijs verleden wèl lid van Partij van de Arbeid geweest. Overigens een volstrekt democratische partij waarvoor hij nog steeds warme gevoelens koestert.

De heer Tesselaar
(eb): Iemand moet de uitgever van de gids van het gemeentebestuur de informatie hebben gegeven zoals die is gepubliceerd.

De heer Lok
(vl/gl): In hetzelfde boekje staat dat de fractie van Verenigd Links/groenlinks uit twee personen bestaat, alhoewel iedereen weet, ook degenen die niet hebben doorgestudeerd, dat de fractie in deze raadsperiode drie leden telt!

De heer Tesselaar
(eb): Volgens de gids van het gemeentebestuur is de pvda de grootste partij met vier raadsleden.

Wethouder Dol
(vl/gl): Als de heer Tesselaar echt een ònderzoek heeft gedaan om diens bewering te kunnen doen, wordt het tijd eens wat anders te onderzoeken!

De heer Domburg
(pvda): Misschien heeft de heer Tesselaar een beeld geschetst van de situatie ná de komende gemeenteraadsverkiezingen!

De voorzitter
troost zich met de gedachte dat deze raadsvergadering als gevolg van technische problemen niet is uitgezonden!

· Mevrouw Dangermond-Hilderink (vvd) schildert de vervoersproblemen waarmee de bewoners van Overvest worden geconfronteerd. Er zijn voldoende vrijwillig(st)ers, maar het vervoer vormt een probleem. Het huidige busje is kleiner dan het vorige; er kan slechts één vrijwillig(st)er mee. De problematiek is bovendien gecompliceerder geworden, omdat de bewoners van Overvest officieel inwoners van de gemeente Hoorn zijn geworden. Enkhuizen en Hoorn schuiven het probleem naar elkaar toe. Kan spoedig een oplossing worden gecreëerd?

Wethouder Van Doornik
(cda) beantwoordt deze vraag met de mededeling dat hij morgen een bezoek zal brengen aan de Enkhuizer bejaarden in het Liornahuis in Hoorn. Dan zal ook een bestuursafvaardiging aanwezig zijn. Tijdens die gelegenheid zal hij het door mevrouw Dangermond geschetste probleem aan de orde stellen en onderzoeken hoe dat kan worden opgelost.

Mevrouw Dangermond-Hilderink
(vvd) suggereert ook te bekijken of de mensen die wat ontheemd in Hoorn zitten meer contact met familie, vrienden en kennissen in Enkhuizen kunnen krijgen.

De heer Hæntjens
(vvd) verbaast zich over de opmerking van mevrouw Dangermond dat de genoemde mensen officieel inwoners van Hoorn zijn geworden. Is dat inderdaad zo?

De voorzitter
: Ja, als onderdeel van de financieringssystematiek.

De rondvraag wordt gesloten.


15. Sluiting.

De voorzitter
dankt eenieder voor de geleverde inbreng en verzoekt de fractievoorzitters nog even te blijven zitten om een tweetal punten te bespreken. Vervolgens sluit hij de vergadering na allen wel thuis te hebben toegewenst (21.45 uur).

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Enkhuizen op dinsdag 13 november 2001.

De secretaris, De voorzitter,

(J.J.J. van Huffelen) (drs. S.P.M. de Vreeze)

Deel: ' Notulen raadsvergadering gemeente Enkhuizen '
Lees ook