PERSBERICHT

Utrecht, 20 september 1999

DE PATIËNT CENTRAAL

NP/CF WIL MEER INVLOED VAN PATIËNTEN OP DE CURATIEVE ZORG

Ondanks dat de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie (NP/CF) grotendeels tevreden is over de beleidslijnen die voor het komende jaar in de gezondheidszorg zijn uitgezet, zijn er ook kritische kanttekeningen. Belangrijkste punt van kritiek is de nog geringe invloed van patiëntenorganisaties op het beleid van verzekeraars en zorgaanbieders in het tweede compartiment (de curatieve zorg). De NP/CF wil dat de invloed van patiënten in dit compartiment op dezelfde manier wordt vormgegeven als in het eerste compartiment (AWBZ/chronische zorg).

In de AWBZ-zorg maken patiënten(organisaties), zorgaanbieders en verzekeraars samen afspraken over het aanpakken van de knelpunten tussen vraag en aanbod en een effectieve besteding van het geld. Dit gestructureerd overleg vindt zowel op landelijk als regionaal niveau plaats.

In de curatieve zorg hebben patiënten nog nauwelijks invloed op zaken als het contracteerbeleid van verzekeraars of het zorgaanbod van de ziekenhuizen. De NP/CF wil dat dit verandert, temeer omdat de zorg tussen de 'care' en de 'cure' beter op elkaar moet gaan aansluiten en meer in elkaar zal gaan overlopen. De door het kabinet ondersteunde ontwikkeling van zorgketens is hiervan een goed voorbeeld.

Eenzelfde sturingsmodel met een duidelijke rol voor de patinten/consumenten ligt dan ook voor de hand.

Goed verzekeraarschap

Toezichthouders op publieke zorgverzekeringen moeten publieke verantwoording afleggen. Dit moet gepaard gaan met mogelijkheden voor publieke beïnvloeding. Een verzekerdenpanel is een aardig idee om aan verzekeraars feedback te geven over hoe maatregelen in de praktijk uitpakken, maar dit idee staat nog ver af van een daadwerkelijke beïnvloeding van beleid. Waar het de NP/CF om gaat is dat patiënten- en consumentenorganisaties met hun ervaringsgegevens op een gestructureerde manier invloed kunnen uitoefenen op het zorgaanbod en de verdeling van de middelen. De NP/CF heeft voorbereidend werk gedaan om 'goed verzekeraarschap' in te vullen vanuit het patiëntenperspectief. De NP/CF wil hieraan graag nadere invulling geven in een vervolgtraject.

Hulpmiddelen

Met enige zorg wacht de NP/CF de aangekondigde beleidswijziging met betrekking tot de verstrekking van medische hulpmiddelen af. Samen met haar lidorganisaties wil de NP/CF voorkomen dat het aangekondigde onderscheid tussen medische en niet medische hulpmiddelen er toe zal leiden dat noodzakelijke hulpmiddelen straks niet meer beschikbaar zijn.

Wachttijden

In de Zorgnota 2000 wordt terecht veel nadruk gelet op de aanpak van de wachttijden en het verminderen van de werkdruk. De NP/CF is een van de partijen die deel uitmaken van het Platform aanpak wachttijden. Voor de NP/CF is het vooral van belang dat de wachttijden bekort worden en dat de informatie over wachttijden toegankelijk wordt gemaakt voor het publiek.

Externe kwaliteitstoetsing

Ronduit verheugd is de NP/CF over het feit dat het ministerie van VWS in overleg met patiëntenorganisaties verder gestalte gaat geven aan de externe kwaliteitstoetsing vanuit het patiëntenperspectief en dat tevens geïnvesteerd wordt in de infrastructuur van de patiëntenbeweging in de regio. In het kader van de meerjarenafspraken zijn in de sector verpleging en verzorging al afspraken gemaakt over kwaliteitstoetsingen door patiënten en consumenten. De NP/CF wil hierover op korte termijn ook graag met de ziekenhuizen afspraken maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anita Direcks, stafmedewerker in- en externe communicatie: (030) 297 03 03

Deel: ' NP/CF Meer invloed patienten op curatieve zorg '
Lees ook