Keywords: wachttijden, wachtlijsten, gezondheidszorg, zorg

Persbericht

Utrecht, 11 januari 1999

Geen voorrang voor rijke patiënten

Afgelopen weekend is opnieuw de discussie geopend over de tweedeling in de gezondheidszorg.

Deze keer gaat het over voorrangszorg voor rijke patiënten, vorig jaar rond deze tijd waren het de werkenden die bevoordeeld moesten worden. De Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie (NP/CF) is van mening dat voorrangszorg - voor welke groep van mensen in onze samenleving dan ook - pure discriminatie is en daarom in strijd is met onze wetgeving en met de tot nu toe in de gezondheidszorg geldende fatsoensnormen.

Aanpak wachtlijsten

Als argument voor voorrangszorg wordt telkens de wachtlijstproblematiek naar voren geschoven. De NP/CF wijst erop dat vorig jaar in maart veertien partijen in de zorg een gezamenlijk 'Plan van aanpak wachttijden in de zorgsector' hebben gepresenteerd. Het uitgangspunt 'geen voorrangszorg, geen tweedeling in de zorg' is in dit plan nadrukkelijk opgenomen. Inmiddels heeft Paars II gelden vrijgemaakt om de wachtlijstproblematiek in met name de ziekenhuizen aan te pakken. In de onlangs overeengekomen meerjarenafspraken zorg is voor 1999 een bedrag van bijna honderd miljoen gulden hiervoor gereserveerd. De partijen in de zorg werken gezamenlijk aan oplossingen voor het wegwerken van de te lange wachtlijsten.

Gelijke toegang voor iedereen

Door speciale zorgvoorzieningen te creëren voor specifieke groepen burgers - in dit geval de 'welgestelden' - wordt de tweedeling in de zorg een feit. Het argument dat gelden van de rijken naar het buitenland dreigen weg te lekken, is geen argument. Het is zaak om de zorg in Nederland van een dusdanig niveau te laten zijn dat het niet nodig is dat mensen zich in het buitenland of in privéklinieken laten behandelen. Voor dit soort zorgverbetering zet de NP/CF zich in!

Reacties naar: npcf@npcf.spin.nl

Deel: ' NPCF wil geen voorrang voor rijke patiënten '
Lees ook