Nederlandse Spoorwegen

Persbericht

NS Halfjaarbericht 2001
3 september 2001
Het bedrijfsresultaat van NS Groep is in de eerste helft van 2001 meer dan gehalveerd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De kosten van acties in het kader van het verbeterprogramma Bestemming: klant en de vele maatregelen ter verbetering van de beschikbaarheid van treinen en personeel, drukken het bedrijfsresultaat van NS Groep in deze periode aanzienlijk. Die kosten zullen ook van invloed blijven op de resultaten van het tweede halfjaar, wanneer NS voorrang geeft aan acties die al op korte termijn de basiskwaliteit moeten verbeteren. Dankzij tijdelijk hogere rentebaten is het nettoresultaat over het eerste halfjaar toch nog hoger uitgekomen.

In het eerste halfjaar van 2001 is een bedrijfsresultaat behaald van 91 miljoen, ruim 55% minder dan in dezelfde periode vorig jaar, toen het bedrijfsresultaat 205 miljoen bedroeg. Na verrekening van financiële baten en lasten en na aftrek van belasting komt het netto resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening uit op 168 miljoen en is daarmee 14% hoger dan in de eerste helft van 2000. Het saldo van rentebaten en lasten is in het eerste halfjaar aanzienlijk gunstiger dan vorig jaar in verband met de verkoop van het NS belang in Telfort medio 2000. Dit is echter slechts een tijdelijk voordeel. De rentebaten zullen in het tweede halfjaar aanzienlijk lager uitkomen doordat medio 2001 een eenmalige bijdrage voor structuurversterkende maatregelen aan Railinfrabeheer wordt betaald. Tot die bijdrage ter grootte van 2,9 miljard is eind vorig jaar besloten.

In 2000 is niet alleen het belang in Telfort afgestoten, ook dochteronderneming Holland Railconsult is verkocht. De resultaten van beide bedrijven zijn dan ook niet meer in de halfjaarcijfers meegenomen. Daardoor dalen zowel de totale opbrengsten van NS Groep (met ruim 6% naar 2.761 miljoen) als de kosten (met bijna 3% naar 2.670 miljoen).

Bij de kernactiviteiten is de omzet reizigersvervoer gering gestegen, terwijl de omzet op de stations een duidelijke stijging liet zien. De kosten namen echter in verhouding veel meer toe dan de omzet. Acties die verband houden met Bestemming: klant en de beschikbaarheid van materieel en personeel, kwamen in de loop van 2000 op gang. De daarmee samenhangende kostenstijgingen traden eerst in de loop van 2000 op en lopen in 2001 versterkt door.

Nieuwe organisatie

In het eerste kwartaal is de NS-organisatie aangepast als gevolg van een strategische heroriëntatie. In de nieuwe organisatie werken de NS bedrijven hechter samen aan één gemeenschappelijke missie: De Reis van de Klant. De belangrijkste verschuivingen die in de organisatie worden doorgevoerd zijn: concentratie van het commerciële beleid en de commerciële activiteiten in het onderdeel NS Commercie, aparte positionering van NS Internationaal voor de grensoverschrijdende vervoersactiviteiten en het overbrengen van Tickets & Service van NS Reizigers naar NS Stations.

De aangekondigde procesvereenvoudiging is bij de invoering van de nieuwe dienstregeling op 10 juni 2001 ingevoerd. Naarmate die datum naderde werd de discussie hierover heviger. Het onderwerp leidde bij een deel van het rijdend personeel tot arbeidsonrust die uitmondde in stakingen. De overdracht van de aandelen van de taakorganisaties aan de Rijksoverheid wacht op definitieve goedkeuring door het Parlement.

Kwaliteit blijft achter

De kwaliteit van onze dienstverlening ligt niet op het gewenste niveau. De gemiddelde punctualiteit ligt met 82% onder het niveau van dezelfde periode vorig jaar (ruim 86%). De belangrijkste oorzaken van deze daling zijn de tekorten aan materieel en personeel en storingen in de infrastructuur. Voor de oplossing van deze problemen zijn diverse maatregelen genomen. In 1999 en 2000 zijn omvangrijke materieelbestellingen geplaatst; vanaf vorig jaar begonnen ook op grote schaal campagnes om conducteurs te werven en tegelijk kandidaten voor de ondersteunende functie van treinsurveillant.

Door het tekort aan treinen en rijdend personeel staat de dienstuitvoering sinds het najaar van 2000 onder druk. Verder sorteert het veelomvattende verbeterplan Bestemming: klant nog onvoldoende voor de klant merkbare effecten in de praktijk. Om die reden is besloten voorrang te geven aan de projecten die al op korte termijn de basiskwaliteit van de dienstverlening naar een hoger niveau kunnen brengen. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn in dit kader het materieel, het personeel, de service en informatie en de logistieke processen voor het rijden van treinen.
De sociale onveiligheid speelt ons parten. In overleg met overheden en Spoorwegpolitie wordt gewerkt aan de verbetering van de sociale veiligheid op de stations en in de treinen.

Iets minder reizigers

De omvang van het reizigersvervoer ligt als gevolg van de stakingen met 6.733 miljoen reizigerskilometers enigszins onder het niveau van het eerste halfjaar van 2000 (6.894 miljoen).

Het bedrijfsresultaat van het reizigersvervoer is vergeleken bij vorig jaar meer dan gehalveerd doordat de kosten aanmerkelijk meer zijn gestegen dan de bedrijfsopbrengsten, die slechts gematigd zijn toegenomen.

In juni van dit jaar heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat bekend gemaakt dat het consortium waarin NS deelneemt samen met de KLM, ondersteund door National Express, de eerste partij is bij verdere onderhandeling over de exploitatie van de Hogesnelheidslijn-Zuid. In de tweede helft van 2001 wordt het bod van de combinatie in detail uitgewerkt.

Nog steeds vallen te veel treinen uit door technische oorzaken. Er is veel aandacht voor het vermijden en oplossen van technische problemen en voor de onderdelenlogistiek. De maatregelen moeten leiden tot verbetering van de inzetbaarheid. Maar zolang het bestelde nieuwe materieel er nog niet is, blijft de materieelbeschikbaarheid nog onder het gewenste niveau.

De omzet op de stations is in vergelijking met vorig jaar gestegen met 9% naar ruim 400 miljoen. Bijna de helft van deze omzet vloeit voort uit activiteiten die NS Stations in eigen beheer heeft. Doordat de kosten in het eerste halfjaar zijn gestegen als gevolg van de eerdergenoemde organisatiewijziging binnen NS, is het bedrijfsresultaat achtergebleven in vergelijking met het eerste halfjaar van 2000.

Het resultaat van de vastgoedactiviteiten blijft achter bij vorig jaar, voornamelijk omdat de projectontwikkeling vorig jaar incidenteel hoge resultaten opleverde. In het eerste halfjaar is een overeenkomst gesloten met de gemeente Utrecht over het bouwvolume aan de westzijde van station Utrecht Centraal.

In het eerste halfjaar is het personeelsbestand van NS Groep gegroeid met bijna 1.000 fte van 21.299 fte ultimo 2000 naar 22.296 fte eind juni 2001 (inclusief deelnemingen, exclusief verkochte ondernemingen). Deze toename vond voornamelijk plaats bij het reizigersvervoer en het materieelonderhoud.

In het eerste halfjaar van 2001 is voor een bedrag van 643 miljoen aan investeringsuitgaven gedaan. Hierbij lag de nadruk op aanbetalingen voor nieuwe reizigerstreinen. In totaal staat voor een bedrag van ruim
1,4 miljard aan materieelbestellingen uit. Vanaf februari 2002 stromen geleidelijk de 150 in Duitsland gekochte gereviseerde rijtuigen binnen. De eerste nieuwe dubbeldeksrijtuigen worden in de tweede helft van 2002 verwacht.

Mede gezien de ontwikkelingen in het eerste half jaar is de verwachting dat het netto resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor het gehele jaar 2001 aanmerkelijk onder het niveau van vorig jaar zal liggen.

Deel: ' NS Halfjaarbericht 2001 '
Lees ook