Persbericht

NSG brengt richtlijn uit over ongehoord geluid
Stichting komt slachtoffers laagfrequent geluid te hulp

Delft, 14 juli 1999
Steeds meer mensen brengen gezondheidsklachten in verband met het waarnemen van laagfrequent geluid in hun woning. De meeste ondervinden daarvan erg veel hinder en kloppen bij diverse instanties aan, zoals milieudiensten. Die kunnen vaak moeilijk beoordelen of ze inderdaad met laagfrequent geluid te maken hebben. Kennis en ervaring of de technische uitrusting ontbreekt om laagfrequent geluid goed te kunnen meten en beoordelen. Daarom heeft de Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG) te Delft een richtlijn uitgebracht over laagfrequent geluid.

Op 14 juli jl. werd het eerste exemplaar van de NSG-Richtlijn laagfrequent geluid aan minister Pronk (VROM) aangeboden. De Richtlijn is bedoeld als hulpmiddel bij de beoordeling van klachten die aan laagfrequent geluid worden toegeschreven. Hij geeft uitsluitsel als de hulpverlenende instantie twijfelt of er wel sprake is van hoorbaar (laagfrequent) geluid. Voor een adequate klachtenbehandeling zijn meestal ook geluidsmetingen nodig.

Als het om klachten gaat die aan laagfrequent geluid worden toegewezen, kan vaak de oorzaak niet direct worden vastgesteld. Voorts ontbreekt regelgeving om de hinderlijkheid te beoordelen. Vaak zijn de optredende geluidsniveaus (erg) laag.
Bronnen van laagfrequent geluid zijn bijvoorbeeld zware industriële installaties, transportmiddelen, ventilatoren, pompen en grote elektrische transformatoren.
Mensen die erg veel hinder ondervinden van laagfrequent geluid zijn veelal ouder dan 40 jaar; het zijn vooral vrouwen. De hinder treedt vaak alleen 's nachts op. Meestal zijn de gehinderden ook de enige van de familie die het 'horen'; ook buren horen meestal niets. Dat brengt de slachtoffers nog al eens in een eenzame positie en hebben zij het gevoel dat hun klacht niet serieus wordt genomen.
De NSG hoopt dat de Richtlijn een steun in de rug is voor alle mensen die er vast van overtuigd zijn dat hun probleem een geluidsprobleem is.

Noten voor de redactie

Deel: ' NSG brengt richtlijn uit over ongehoord geluid '
Lees ook