PERSUITNODIGING NSG-GELUIDSHINDERDAG 1999
Delft, 7 april 1999

Op woensdag 21 april 1999 houdt de Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG), in de Congreszaal Irene van de Jaarbeurs te Utrecht, haar jaarlijkse NSG-Geluidshinderdag.
Het onderwerp is Moderne aanpak industriegeluid; het beleid en de nieuwe meet- en rekenmethode in de praktijk.
Wij nodigen u hierbij uit deze dag als onze gast bij te wonen.

De NSG-Geluidshinderdag 1999 gaat over nieuwe beleidsmatige mogelijkheden voor gemeenten om het lawaai van bedrijven aan te pakken. Binnen zekere grenzen kan een gemeente op dat punt een eigen beleid gaan voeren. Dat wordt in de toekomst ook mogelijk voor andere lawaaibronnen, zodra de Kamer besluit de Wet geluidhinder af te schaffen.
Tijdens de NSG-Geluidshinderdag 1999 wordt ook aandacht besteed aan de gewijzigde meet- en rekenmethoden voor industrielawaai.

Aan de NSG-Geluidshinderdag is een expositie verbonden van fabrikanten en leveranciers van (meet)apparatuur, kennis en
geluidshinderbestrijdingsmiddelen.

Programma


10.00 uur
Welkomstwoord
door N.K.J. Wiggers,
vice-voorzitter van de Nederlandse Stichting Geluidhinder.


10.15 uur
'Handreiking en Handleiding; Handig?'
over de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening in een breder kader
door drs. J.J. Swager,
afdelingshoofd Geluidmaatregelen en Infrastructuur van de directie Geluid en Verkeer van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.


11.30 uur
'Een nieuw geluid; het plan van de gemeente Nijmegen' over beleidsmatige en geluidstechnische aspecten van de Handreiking in de praktijk
door ing. A.T.J. van der Pol en mr. ing. L.F. Doorduijn respectievelijk Hoofd van Bureau Geluid van de gemeente Nijmegen en adviseur bij DHV Milieu & Infrastructuur B.V.


12.45 uur
Lunchpauze


14.20 uur
'Aanpassingen Handleiding meten en rekenen industrielawaai' door ir. F.H.A. van den Berg
wetenschappelijk medewerker Divisie Geluidswering van TNO Technisch Physische Dienst TU Delft.


15.05 uur
'Een geluid uit de praktijk'
over de toepassing van de Handleiding meten en rekenen industrielawaai in de praktijk
door H. Wolfert
Hoofd bureau Geluid van de DCMR Milieudienst Rijnmond.


15.50 uur
Afsluiting
door N.K.J. Wiggers,
vice-voorzitter van de Nederlandse Stichting Geluidhinder.

Tussen de diverse voordrachten bestaat er gelegenheid tot het stellen van vragen,
onder leiding van Victor Deconinck.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ir. J. Kuiper, telefoon (015) 256 27 23 (en kies 7) en e-mail kuiper@nsg.nl

Wilt u ons door middel van bijgaande antwoordfax, bij voorkeur vóór 17 april a.s., laten weten of wij op uw komst mogen rekenen.ANTWOORDFAX

De
heer/mevrouw*...............................................................zal wel/niet* aanwezig zijn op de NSG-Geluidshinderdag op woensdag 21 april
1999, over Moderne aanpak industriegeluid; het beleid en de nieuwe meet- en rekenmethode in de praktijk.

namens:

adres:

plaats:

faxnr.:

en wil wel/niet* een persmap ontvangen.

Gaarne vóór 17 april a.s. faxen naar:
Nederlandse Stichting Geluidhinder
faxnr. (015) 257 86 63


* doorhalen wat niet van toepassing is

Deel: ' NSG-geluidshinderdag 1999 '
Lees ook