Ministerie van Justitie

OVERDRACHTSDOCUMENT

'NULMETING EN EVALUATIEKADER
WET BIBOB'

Utrecht, 17 maart 2003 Dr. V.L. Eiff Drs. ing. D.A. van Steensel Mevr. mr. M.A. Luursema Mevr. drs. P.A.J. van den Berg D9086b ­ maart 2003


OVERDRACHTSDOCUMENT

'NULMETING EN EVALUATIEKADER
WET BIBOB'

INHOUD Blz. 1. INLEIDING....................................................................................................1 2. VAN KADER NAAR METING....................................................................2 2.1 INLEIDING ..............................................................................................2 2.2 STRUCTUUR............................................................................................3 3. REGISTRATIE VAN GEGEVENS.............................................................13

D9086b ­ maart 2003


1. INLEIDING

Dit rapport is een overdrachtsdocument dat is opgesteld in het kader van de eerste fase van de evaluatie van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB). De eerste fase van deze evaluatie bestond uit het opstellen van een evaluatiekader en het uitvoeren van een nulmeting, tezamen ook wel genoemd de 'Voorstudie evaluatie Wet BIBOB'. De voorstudie is verricht in opdracht van het WODC door adviesbureau Berenschot in de periode april 2002 tot februari 2003. Inmiddels is bekend geworden dat de Wet BIBOB op 1 juli 2003 daadwerkelijk van kracht wordt. Artikel 45 van de Wet BIBOB voorziet in een evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van de wet in de praktijk bin- nen drie jaar na inwerkingtreding. Om de evaluatie over drie jaar succesvol te doen zijn, is nu reeds een evaluatiekader opgesteld en is er een nulmeting uitge- voerd. Zowel het evaluatiekader als de nulmeting wordt los van dit overdrachts- document uitgegeven. Het evaluatiekader en de nulmeting zijn onafhankelijk van elkaar te lezen. In beide documenten wordt naast een beschrijving van de resulta- ten ook verantwoording afgelegd over de wijze van onderzoek. Tijdens het opstellen van het evaluatiekader en het uitvoeren van de nulmeting zijn wij uiteraard voortdurend bezig geweest met de vraag waar de evaluatie over drie jaar antwoord op zou moeten geven. Tijdens deze voorstudie hebben we als het ware steeds gefocust op de eigenlijke evaluatie, drie jaar na inwerkingtreding van de wet. Dit overdrachtsdocument is bedoeld om datgene op te leveren aan kennis en gegevens wat (mogelijk) relevant is voor de uitvoering van de eigenlijke evaluatie, maar niet is opgenomen in het evaluatiekader of de rapportage over de nulmeting. Het gaat hierbij om het volgende:
· De vertaalslag die gemaakt is van het evaluatiekader met de evaluatievragen naar de nul- en 1-meting (hoofdstuk 2).
· Een indicatie van wat bij bureau BIBOB en eventueel bij bestuursorganen moet worden geregistreerd, om over drie jaar de gewenste informatie te kunnen genereren (hoofdstuk 3).
Verder leveren we bij dit overdrachtsdocument een elektronische versie (SPSS- formaat) op van het databestand van de nulmeting. Dit bestand hebben we ano- niem gemaakt om daarmee ook de belofte aan de respondenten gestand te doen. D9086b ­ maart 2003 1


2. VAN KADER NAAR METING

2.1 INLEIDING
In het kader van de evaluatie van de Wet BIBOB zijn twee meetmomenten gepland:
1. De nulmeting in 2002.
2. De meting ten tijde van de evaluatie, drie jaar na inwerkingtreding van de wet.
Voor de nulmeting zijn we begonnen met het opstellen van een evaluatiekader. Hierin is uitvoerig ingegaan op allerlei aspecten van de Wet BIBOB. Aangegeven is welke effecten de wet beoogt te hebben en welke andere factoren van invloed zijn op de werking van de wet. Bij het opstellen van het evaluatiekader hebben we allereerst alle vragen geïnventariseerd die in het kader van de evaluatie interessant zouden kunnen zijn. We hebben daarbij niet in eerste instantie gekeken naar de vraag of hetgeen wat in dit evaluatiekader beschreven is, ook in de praktijk te on- derzoeken of zelfs te meten is.
Voor de nulmeting moest een vertaalslag worden gemaakt van de evaluatievragen uit het kader naar concrete onderzoeksvragen. Hiertoe is allereerst inzichtelijk gemaakt welke evaluatievragen in de nulmeting aan de orde moesten komen, wel- ke in de 1-meting en welke vragen voor beide metingen van belang zijn. Sommige evaluatievragen waren ten tijde van de nulmeting nog niet meetbaar, omdat deze pas over drie jaar kunnen worden beantwoord, bijvoorbeeld vragen die samen- hangen met de effecten van de wet. Daarbij konden veelal wel verwachtingen ten aanzien van deze effecten worden onderzocht. Het is relevant voor de uitvoering van de 1-meting als inzichtelijk wordt gemaakt welke keuzen daarin zijn gemaakt. Om dit inzicht te bieden, zijn alle vragen uit het evaluatiekader op een rij gezet en is per vraag aangegeven op welke moment (2002 en/of 2005) deze beantwoord moet worden. Tevens worden er suggesties gedaan voor de methodiek van gege- vensverzameling en de bron waar deze gegevens vandaan zouden moeten komen. Voor het overzicht houden we dezelfde indeling aan als die in het evaluatiekader en de nulmeting: structuur, gedrag, resultaat en organisatie. D9086b ­ maart 2003 2


2.2 STRUCTUUR

MEETMOMENT METHODIEK VAN GEGEVENSVERZAMELING ANALYSEVRAGEN 2002 2005 Methodiek Bron Nut en noodzaak
Hoe vaak komen de bestuursorganen in
aanraking met deze risico's van facilitering x x Schriftelijke vragenlijst Bestuursorganen van criminele activiteiten?
Welke mogelijkheden hebben bestuursorga-
nen om dergelijke facilitering tegen te gaan x x Schriftelijke vragenlijst Bestuursorganen en hoe vaak passen zij deze mogelijkheden
toe?
Zijn bestuursorganen tevreden met het be- x x Schriftelijke vragenlijst Bestuursorganen staande instrumentarium?
Welke betere of minder bezwaarlijke alter- Bureau BIBOB, x Interviews, deskresearch natieven zijn beschikbaar of denkbaar? experts, literatuur Juridische houdbaarheid
Houden afwijzende beslissingen van
bestuursorganen in bezwaar- en beroeps- Bureau BIBOB, procedures (voor de rechter) stand? In x Interviews, deskresearch OM hoeverre gaat het daarbij om beschikkingen
die gebaseerd zijn op een BIBOB-advies?
Is de BIBOB-systematiek in afwijzende
beschikkingen door bestuursorganen op Bureau BIBOB, juiste wijze toegepast? Berust een afwijzen- x Interviews, deskresearch OM de beschikking op voldoende rechtsgron-
den?
Mogelijkheid tot omzeiling
In hoeverre zijn er indicaties dat de BIBOB- Expertmeeting, deskre- Experts, literatuur,
---
systematiek wordt ontdoken of omzeild? search media Reikwijdte van de wet
In hoeverre voldoet de reikwijdte van de Experts, bureau x x Expertmeeting, interview Wet BIBOB? BIBOB D9086b ­ maart 2003 3


2.3 GEDRAG

MEETMOMENT METHODIEK VAN GEGEVENSVERZAMELING ANALYSEVRAGEN 2002 2005 Methodiek Bron Kwantitatieve gegevens
Hoe vaak is een subsidie- of vergunning-
aanvraag afgewezen of een aanbesteding Deskresearch/schrifte- x Bestuursorganen geweigerd op basis van artikel 3 van de Wet lijke vragenlijst BIBOB zonder advies van bureau BIBOB?
Hoe vaak is een subsidie of vergunning
ingetrokken op basis van artikel 3 van de Deskresearch/schrifte- x Bestuursorganen Wet BIBOB zonder advies van bureau lijke vragenlijst BIBOB?
Hoe vaak is een BIBOB-advies aange-
vraagd? (Uitgesplitst naar bestuursorgaan, x Deskresearch Bureau BIBOB sector en categorie)
Hoe vaak is een adviesaanvraag stopgezet x Deskresearch Bureau BIBOB en waarom?
Hoe vaak is tussentijds een adviesprocedure x Deskresearch Bureau BIBOB stopgezet?
Hoe vaak is een advies uitgebracht? x Deskresearch Bureau BIBOB Hoe vaak is een advies 'ernstig gevaar' uit- x Deskresearch Bureau BIBOB gebracht?
Hoe vaak is een advies 'mindere mate van x Deskresearch Bureau BIBOB gevaar' uitgebracht?
Hoe vaak is een advies 'geen gevaar' uitge- x Deskresearch Bureau BIBOB bracht?
Hoe vaak was bij de adviezen 'ernstig ge-
vaar' sprake van het niet volledig invullen x Deskresearch Bureau BIBOB van gegevens?1
Hoe vaak hebben bestuursorganen overeen- x Deskresearch Bureau BIBOB komstig het uitgebrachte advies beschikt?
Hoe vaak zijn bestuursorganen afgeweken x Deskresearch Bureau BIBOB van het uitgebrachte BIBOB-advies?
Hoe vaak zijn aanvullende maatregelen aan x Deskresearch Bureau BIBOB de beschikking verbonden?
Hoe vaak was een adviesaanvraag niet ont- x Deskresearch Bureau BIBOB vankelijk?
Hoe vaak is op een subsidieregeling de Wet Bestuursorganen, x x Vragenlijst, deskresearch BIBOB van toepassing verklaard? bureau BIBOB

1 Op grond van artikel 4, eerste lid Wet BIBOB wordt als 'ernstig gevaar' aangemerkt de omstan- digheid dat een betrokkene weigert een gegevensformulier volledig in te vullen. D9086b ­ maart 2003 4


MEETMOMENT METHODIEK VAN GEGEVENSVERZAMELING ANALYSEVRAGEN 2002 2005 Methodiek Bron Voorwaarden voor uitvoering
Beschikken bestuursorganen over voldoen-
de capaciteit om met de Wet BIBOB te x x Schriftelijke vragenlijst Bestuursorganen kunnen werken?
In hoeverre zijn bestuursorganen zich be-
wust van het mogelijke risico van facilite- x x Schriftelijke vragenlijst Bestuursorganen ring van criminele activiteiten?
Hoe vaak komen bestuursorganen in aanra- x x Schriftelijke vragenlijst Bestuursorganen king met deze risico's?
In hoeverre zijn bestuursorganen overtuigd x x Schriftelijke vragenlijst Bestuursorganen van het belang van de Wet BIBOB?
Hoe vaak is het voorgekomen dat er achter- Schriftelijke vragenlijst, Bestuursorganen af sprake bleek van criminele facilitering en x deskresearch of bureau BIBOB géén advies was aangevraagd?
Hoe vaak heeft een officier van justitie Schriftelijke vragenlijst, Bestuursorganen, geadviseerd aan een bestuursorgaan een x deskresearch OM BIBOB-advies aan te vragen?
In hoeverre nemen bestuursorganen de be-
slissing om een BIBOB-advies aan te vra- x Schriftelijke vragenlijst Bestuursorganen gen op aanwijzing of verzoek van derden-
belanghebbenden?
In hoeverre zijn bestuursorganen bekend
met de Wet BIBOB en de BIBOB-syste- x x Schriftelijke vragenlijst Bestuursorganen matiek?
In hoeverre is er sprake van positieve publi-
caties over het BIBOB-instrumentarium (in x x Deskresearch Media, literatuur vakbladen, media, etc.)?
In hoeverre is er sprake van negatieve
publicaties over het BIBOB- x x Deskresearch Media, literatuur instrumentarium (in vakbladen, media,
etc.)?
Is de deskundigheid van bestuursorganen Schriftelijke vragenlijst, Bestuursorganen, x x toereikend om de wet goed uit te voeren? interviews bureau BIBOB Vinden de bestuursorganen de wet- en
regelgeving inzake BIBOB voldoende x x Schriftelijke vragenlijst Bestuursorganen toegankelijk?
Beantwoorden de handreikingen en andere
materialen en producten van het bureau x x Schriftelijke vragenlijst Bestuursorganen BIBOB aan de vraag van bestuursorganen?
Bereiken de producten van het bureau
BIBOB daadwerkelijk alle bestuursorganen Interviews, schriftelijke Bureau BIBOB, x x in de BIBOB-sectoren? Zo niet, welke be- vragenlijst bestuursorganen stuursorganen worden wel/niet bereikt?
D9086b ­ maart 2003 5


MEETMOMENT METHODIEK VAN GEGEVENSVERZAMELING ANALYSEVRAGEN 2002 2005 Methodiek Bron In welke mate hebben bestuursorganen x x Schriftelijke vragenlijst Bestuursorganen daadwerkelijk een beleidslijn opgesteld?
Belemmeringen voor uitvoering
In hoeverre vormt de zwaarte van de
procedure een belemmering voor bestuurs- x Schriftelijke vragenlijst Bestuursorganen organen om een BIBOB-advies aan te
vragen?
In hoeverre zijn er indicaties dat interne
belemmeringen een barrière vormen voor x x Schriftelijke vragenlijst Bestuursorganen bestuursorganen om een BIBOB-advies aan
te vragen?
In hoeverre zijn er indicaties dat feitelijke
belemmeringen een barrière vormen voor x x Schriftelijke vragenlijst Bestuursorganen bestuursorganen om een BIBOB-advies aan
te vragen?
Wat zijn de doorlooptijden van het doen van
onderzoek en het uitbrengen van een advies, x x Interviews, deskresearch Bureau BIBOB per sector en per categorie (vergunningen,
subsidies en aanbestedingen)?
In hoeverre is de wettelijke adviestermijn
overschreden? Wat waren daarvoor de rede- x Deskresearch Bureau BIBOB nen?
Zijn de bestuursorganen tevreden over de
snelheid van de ontvangen adviezen? Over x Schriftelijke vragenlijst Bestuursorganen welke aspecten wel/niet?
In hoeverre vormt de doorlooptijd van een
BIBOB-advies een belemmering voor een x x Schriftelijke vragenlijst Bestuursorganen bestuursorgaan om over te gaan tot een
adviesaanvraag?
Voldoet de capaciteit van bureau BIBOB in x x Interviews Bureau BIBOB relatie tot de aard en het aantal aanvragen?
Hoe verloopt de medewerking van informa- x x Interviews Bureau BIBOB tieverstrekkers?
Wat zijn de doorlooptijden van verstrekkin-
gen door verschillende gegevensverstrek- x x Deskresearch, interviews Bureau BIBOB kers?
Hoe staat het met de kwaliteit van gege- x x Deskresearch, interviews Bureau BIBOB vensbestanden?
Zijn de door gegevens aanleverende dien-
sten aangeleverde gegevens van voldoende x x Interviews Bureau BIBOB kwaliteit voor het opstellen van een BIBOB-
advies?
Is het aantal gegevensbronnen toereikend x x Interviews Bureau BIBOB om advies te geven?
D9086b ­ maart 2003 6


MEETMOMENT METHODIEK VAN GEGEVENSVERZAMELING ANALYSEVRAGEN 2002 2005 Methodiek Bron Wat is de mogelijke prijsstelling van Interview, schriftelijke Bureau BIBOB, BIBOB-adviezen en wat is het effect x x vragenlijst bestuursorganen daarvan op het aantal gevraagde adviezen?
In hoeverre hebben bestuursorganen die
géén BIBOB-advies hebben aangevraagd, x Schriftelijke vragenlijst Bestuursorganen zich laten afschrikken door de prijsstelling
van het advies?
In hoeverre hebben bestuursorganen ge-
bruikgemaakt van het negatieve/positieve x Schriftelijke vragenlijst Bestuursorganen BIBOB-advies dat eerder is verkregen over
de betrokkene?
In hoeverre zijn er indicaties dat bestuurs- Bureau BIBOB, organen om oneigenlijke redenen BIBOB- x Interviews bestuursorganen adviezen aanvragen?
Kwaliteit van BIBOB-adviezen
Aan welke eisen moet een BIBOB-advies x x Schriftelijke vragenlijst Bestuursorganen voor de bestuursorganen voldoen?
Zijn de bestuursorganen tevreden over de x Schriftelijke vragenlijst Bestuursorganen kwaliteit van de ontvangen adviezen?
Houdt het BIBOB-advies voldoende x Schriftelijke vragenlijst Bestuursorganen rekening met de couleur locale?
Adviseert het bureau BIBOB uit een x Schriftelijke vragenlijst Bestuursorganen voldoende ruim perspectief?
Hoe vaak is het voorgekomen dat ten
onrechte een BIBOB-advies 'geen gevaar' is x Deskresearch, interviews Bureau BIBOB uitgebracht? Wat waren hiervoor de
redenen?
Hoe vaak is het voorgekomen dat ten
onrechte een BIBOB-advies 'ernstig gevaar' x Deskresearch, interviews Bureau BIBOB is uitgebracht? Wat waren hiervoor de
redenen?

D9086b ­ maart 2003 7


2.4 RESULTAAT

MEETMOMENT METHODIEK VAN GEGEVENSVERZAMELING ANALYSEVRAGEN 2002 2005 Methodiek Bron Gewenste effecten
In welke mate is ongewilde facilitering van Deskresearch, Literatuur, media, criminele activiteiten door bestuursorganen x x expertmeeting experts afgenomen?
In hoeverre zijn criminele activiteiten in de Deskresearch, Literatuur, media, door BIBOB bestreken sectoren afgeno- x x expertmeeting experts men?
In welke mate zijn vormen van georgani- Interviews, seerde criminaliteit achterhaald als gevolg x OM, experts expertmeeting van het BIBOB-instrumentarium?
Neveneffecten
In hoeverre is er sprake van stigmatisering
van beroepsgroepen of individuele x Interviews, deskresearch VNO-NCW, media (rechts)personen als gevolg van een
BIBOB-advies?
In welke mate hebben zich verschuivingen Deskresearch, van criminaliteit voorgedaan naar andere x x Media, experts expertmeeting sectoren?
In welke mate hebben zich verschuivingen Deskresearch, van criminaliteit naar andere bestuursorga- x x Media, experts expertmeeting nen voorgedaan?
Hoe vaak is het voorgekomen dat een be-
trokkene die een negatief advies had gekre- Deskresearch, x Media, experts gen bij een ander bestuursorgaan eenzelfde expertmeeting beschikking tóch is verleend?
In hoeverre zijn Nederlandse en buitenland-
se bedrijven verschillend benaderd in het x Interviews VNO-NCW kader van de Wet BIBOB en tot welke
concurrentie-effecten heeft dit geleid?
In hoeverre heeft de Wet BIBOB tot extra
administratieve lasten voor aanvragers ge- x Interviews, deskresearch VNO-NCW, media leid?
In hoeverre zijn er indicaties dat bonafide
burgers en bedrijven als gevolg van de Wet
BIBOB of de daarmee samenhangende extra x Interviews, deskresearch VNO-NCW, media administratieve lasten afzien van het doen
van een vergunning- of subsidieaanvraag of
het meedingen in een aanbesteding?
In hoeverre heeft de Wet BIBOB tot extra Bureau BIBOB, x Interviews overheidslasten geleid? BZK, Justitie D9086b ­ maart 2003 8


MEETMOMENT METHODIEK VAN GEGEVENSVERZAMELING ANALYSEVRAGEN 2002 2005 Methodiek Bron In hoeverre heeft de Wet BIBOB tot een
extra belasting van de betrokken bestuurs- x Schriftelijke vragenlijst Bestuursorganen organen geleid?
In hoeverre hebben derden-
belanghebbenden hun nimby-repertoire Expertmeeting x Experts, media uitgebreid met een beroep op de Wet deskresearch BIBOB?
In hoeverre zijn er indicaties dat Expertmeeting, concurrenten de BIBOB-procedure x Experts, media deskresearch aanwenden om elkaar dwars te zitten?
In welke mate leidt de Wet BIBOB tot Deskresearch, Literatuur, media, onevenredige benadeling van de rechts- x expertmeeting experts bescherming van betrokkenen?
Hoe vaak is een bestuursorgaan aansprake-
lijk gesteld voor de schade na een ten Bureau BIBOB, x Deskresearch onrechte geweigerde subsidie, ingetrokken OM vergunning of niet verleende aanbesteding?
Hoe vaak heeft het bestuursorgaan de Staat
aansprakelijk gesteld vanwege een onjuist Bureau BIBOB, x Deskresearch BIBOB-advies (zowel 'geen gevaar' als OM 'ernstig gevaar')?
Hoe vaak en in welke mate zijn schade- Bureau BIBOB, x Deskresearch claims gehonoreerd? OM Wat is de extra werkbelasting van de rech-
terlijke macht als gevolg van de Wet x Interviews OM BIBOB?
In hoeverre heeft de Wet BIBOB geleid tot x Schriftelijke vragenlijst Bestuursorganen langere procedures?
In hoeverre verschilt een vergunningaan-
vraag, subsidieaanvraag of aanbesteding
waarin een BIBOB-advies is gevraagd qua x Schriftelijke vragenlijst Bestuursorganen lengte van vergelijkbare procedures waarin
géén BIBOB-advies is gevraagd?
D9086b ­ maart 2003 9


2.5 ORGANISATIE

MEETMOMENT METHODIEK VAN GEGEVENSVERZAMELING ANALYSEVRAGEN 2002 2005 Methodiek Bron Bestuursorganen
In welke mate heeft de Wet BIBOB geleid
tot een cultuurverandering bij bestuursorga- x x Schriftelijke vragenlijst Bestuursorganen nen?
Op welke wijze verloopt de besluitvorming Interviews, schriftelijke Bureau BIBOB, van bestuursorganen bij eventuele risico's x x vragenlijst bestuursorganen van facilitering?
In hoeverre en op welke wijze hebben be-
stuursorganen hun werkwijze aangepast na
inwerkingtreding van de Wet BIBOB? In x Schriftelijke vragenlijst Bestuursorganen hoeverre is de interne organisatie aangepast,
zijn procedures vastgesteld en mandaten
verleend?
Nemen de bestuursorganen wezenlijk ande-
re beslissingen dan voor inwerkingtreding x Interviews Bestuursorganen van de Wet BIBOB?
Hoe beoordelen bestuursorganen hun zelf-
standigheid en verantwoordelijkheid ten x Schriftelijke vragenlijst Bestuursorganen opzichte van het bureau BIBOB na inwer-
kingtreding van de wet?
In hoeverre hebben bestuursorganen be- x x Schriftelijke vragenlijst Bestuursorganen leidslijnen vastgesteld?
In hoeverre hebben bestuursorganen nieuwe x Schriftelijke vragenlijst Bestuursorganen functies gecreëerd?
Op welke wijze zijn bestuursorganen omge-
gaan met de kosten van de uitvoering van de x x Schriftelijke vragenlijst Bestuursorganen Wet BIBOB?
Op welke wijze zijn bestuursorganen omge-
gaan met de afwenteling van de kosten van x x Schriftelijke vragenlijst Bestuursorganen een BIBOB-advies?
Hoe gaan bestuursorganen om met privacy-
gevoelige informatie die bureau BIBOB hun x Interviews Bestuursorganen heeft verstrekt?
In hoeverre zijn bestuursorganen gecon-
fronteerd met claims als gevolg van het al Interviews, deskre- dan niet juist omgaan met privacygevoelige x Bestuursorganen, OM search informatie die bureau BIBOB hun heeft
verstrekt?
D9086b ­ maart 2003 10


MEETMOMENT METHODIEK VAN GEGEVENSVERZAMELING ANALYSEVRAGEN 2002 2005 Methodiek Bron Bureau BIBOB
In hoeveel BIBOB-onderzoeken is informa- x Interviews, deskresearch Bureau BIBOB tie uit het buitenland verkregen?
Is de werkwijze van bureau BIBOB con- x x Interviews, deskresearch Bureau BIBOB form de daartoe gestelde wettelijke eisen?
Welke doelen en/of prognoses hanteert het
bureau voor de begeleiding en advisering en x x Interviews, deskresearch Bureau BIBOB voor mogelijke andere 'producten'?
In hoeverre wordt gebruikgemaakt van de Deskresearch, schriftelij- Bureau BIBOB,
---
helpdesk van BIBOB? ke vragenlijst bestuursorganen Hoe worden de procedures voor een integer
gebruik van privacygevoelige bronnen, de
termijn/vorm van het bewaren van dossiers x x Interviews Bureau BIBOB en het anonimiseren van gegevens gewaar-
borgd?
Hoe vaak is voor een BIBOB-advies ge-
bruikgemaakt van informatie die niet aan de
desbetreffende persoon ter kennis mocht x Interviews, deskresearch Bureau BIBOB worden gebracht maar desondanks is ge-
bruikt voor de sturing van het onderzoek?
In hoeverre heeft bureau BIBOB de juiste Experts, bureau x Interviews, deskresearch bronnen gebruikt? BIBOB In hoeverre is de gebruikte informatie be- x x Deskresearch Bureau BIBOB trouwbaar?
In hoeverre is de informatie zichtbaar en x x Deskresearch Bureau BIBOB controleerbaar?
Openbaar Ministerie
Hoe vaak hebben officieren van justitie
bestuursorganen geadviseerd een BIBOB- x Interviews OM advies aan te vragen?
In welke mate heeft dit tot daadwerkelijke Bureau BIBOB, x Deskresearch, interviews BIBOB-onderzoeken geleid? OM Hoe vaak is het voorgekomen dat het bureau
BIBOB naar aanleiding van informatie die Bureau BIBOB, x Deskresearch, interviews van strafvorderlijk belang is, het Openbaar OM Ministerie op de hoogte heeft gesteld?
Hoe vaak is naar aanleiding van een Bureau BIBOB, BIBOB-onderzoek informatie naar boven x Deskresearch, interviews OM gekomen waarmee een strafzaak is gestart?
Hoe vaak is in strafzaken het bewijs dat via
een BIBOB-onderzoek was verkregen, on- x Deskresearch, interviews OM rechtmatig geacht?
D9086b ­ maart 2003 11


MEETMOMENT METHODIEK VAN GEGEVENSVERZAMELING ANALYSEVRAGEN 2002 2005 Methodiek Bron Toezicht en controle
Bureau BIBOB, leden Hoe functioneert de begeleidings- x x Interviews begeleidings- commissie? commissie

D9086b ­ maart 2003 12


3. REGISTRATIE VAN GEGEVENS

De evaluatie over drie jaar zal vergemakkelijkt worden en aan betekenis winnen wanneer er de komende jaren al gegevens worden verzameld. In dit hoofdstuk geven we globaal aan welke gegevens bij voorkeur geregistreerd zouden moeten worden. Wij geven per registratie soms meerdere bronnen aan. Wel verdient het de voorkeur de gegevens zo veel mogelijk op één plaats te registreren. Dit voor- komt problemen met vergelijkbaarheid van gegevens. Bureau BIBOB lijkt ons daarvoor doorgaans de meest aangewezen plek.
REGISTRATIE GEGEVENS REGISTRATIEBRON Aantal verleende vergunningen* Bestuursorgaan Frequentie potentieel risico facilitering criminele activiteiten (vooraf en Bestuursorgaan achteraf)*
Aantal weigeringen/ontbindingen zonder tussenkomst bureau BIBOB* Bestuursorgaan Bureau BIBOB, Aantal weigeringen/ontbindingen met tussenkomst bureau BIBOB* bestuursorgaan Bureau BIBOB, Aantal adviesaanvragen* bestuursorgaan Doorlooptijden onderzoek* Bureau BIBOB Levertijden advies* Bureau BIBOB Redenen overschrijden wettelijke adviestermijn Bureau BIBOB Frequentie gebruik helpdesk* Bureau BIBOB Registratie vragen* Bureau BIBOB Registratie openstaande vragen* Bureau BIBOB Frequentie bezoek website bureau BIBOB Bureau BIBOB Frequentie klachten* Bureau BIBOB Frequentie gehonoreerde klachten* Bureau BIBOB Gebruikmaken van advies van derden (tweedehands advies)* Bestuursorgaan Bureau BIBOB, Frequentie stopzetting adviesprocedure plus reden* bestuursorgaan Bureau BIBOB, Frequentie overeenkomstig advies geschikt* bestuursorgaan Bureau BIBOB, Frequentie overeenkomstig advies niet geschikt* bestuursorgaan Bureau BIBOB, Frequentie aanvullende maatregelen getroffen* bestuursorgaan Bureau BIBOB, Frequentie aanvraag advies op aanvraag van derden bestuursorgaan D9086b ­ maart 2003 13


REGISTRATIE GEGEVENS REGISTRATIEBRON Bureau BIBOB, Frequentie aanvraag advies op aanvraag van OM OM, bestuursor- gaan Bureau BIBOB, Frequentie advies 'ernstig gevaar', 'mindere mate van gevaar', 'geen gevaar'* bestuursorgaan Frequentie advies 'ernstig gevaar' uitgebracht, zonder volledig ingevulde Bureau BIBOB gegevens*
Frequentie advies niet ontvankelijk* Bureau BIBOB Frequentie ten onrechte advies 'geen gevaar'* Bureau BIBOB Frequentie ten onrechte advies 'ernstig gevaar'* Bureau BIBOB Frequentie advies naar de rechter, uitgesplitst naar vonnis (toekenning, Bureau BIBOB, afwijzing en redenen) OM Bureau BIBOB, Frequentie bestuursorgaan aansprakelijk gesteld als gevolg van onrecht- OM, bestuursor- matig advies (vonnis: schadeclaim gehonoreerd) gaan Frequentie claims bestuursorganen als gevolg van schending privacy- OM, bestuursor- wetgeving (vonnis: schadeclaim gehonoreerd) gaan Bureau BIBOB, Frequentie Staat aansprakelijk gesteld door bestuursorgaan als gevolg van OM, bestuursor- onrechtmatig advies (vonnis: schadeclaim gehonoreerd) gaan Frequentie informatie Wet BIBOB geleid tot aanzet strafvorderlijk Bureau BIBOB, onderzoek OM Frequentie informatie Wet BIBOB geleid tot aanzet strafzaak (vonnis: Bureau BIBOB, BIBOB-informatie rechtmatig of onrechtmatig bewijs) OM
* Uitgesplitst naar vergunningen, subsidies, aanbestedingen, BIBOB-sectoren, periode, bestuurs- orgaan en categorie bestuursorgaan.

D9086b ­ maart 2003 14
Deel: ' Nulmeting en evaluatiekader wet bibob '
Lees ook