NVA-standpunt aan kabinets(in)formateur

Eerste kamer der Staten Generaal
Ter attentie van de kabinetsinformateur
De heer mr. J.P.H. Donner
Postbus 20008
2500 EA s'Gravenhage

Datum: 31 mei 2002
Contactpersoon: Mevr. drs. B.F. Hoogsteen
Onderwerp : NVA-standpunt aan kabinets(in)formateur

Geachte heer Donner,

Met het oog op de komende kabinetsperiode richt de Nederlandse Vereniging van assurantieadviseurs en financiële dienstverleners NVA zich tot u door middel van deze brief. De NVA vraagt uw aandacht voor een aantal cruciale uitgangspunten die naar onze mening in de komende regeerperiode gerealiseerd dienen te worden. Dit betreffen achtereenvolgens uitgangspunten ten aanzien van:

het arbeidsongeschiktheidsstelsel

het zorgstelsel

(modernisering) van het pensioenbeleid

handhaving fiscale aftrekmogelijkheid hypotheekrente

De NVA is de vereniging van ruim 850 assurantiekantoren, die vele honderdduizenden cliënten professioneel en onafhankelijk adviseren over o.a. oudedagsvoorzieningen, ziektekosten- en arbeidsongeschiktheidsregelingen, hypotheken en andere financiële regelingen.

Wijziging arbeidsongeschiktheidsstelsel
Duidelijk is dat het huidige arbeidsongeschiktheidsstelsel fundamenteel dient te worden gewijzigd om de aanhoudende instroom van nieuwe WAO-ers een halt toe te roepen. Zoals bekend, heeft zowel de commissie Donner alsook de SER aan het vorige kabinet advies uitgebracht over de wijze waarop dit gerealiseerd kan worden. Vervolgens heeft dit kabinet op de valreep nog haar standpunt voor een nieuwe WAO bekend gemaakt. Gebleken is dat dit standpunt op hoofdlijnen aansluit bij de voorstellen van Donner en de SER, echter op een cruciaal punt hiervan afwijkt, vanwege de keuze voor een publieke regeling voor een loonaanvulling voor mensen met een substantiële arbeidsbeperking (35 - 80 % arbeidsongeschikt).

De NVA pleit in het kader van een nieuwe WAO voor een verlenging van de wettelijke loondoorbetalingsplicht bij ziekte tot in beginsel 2 jaar, waarbij in het tweede jaar de loondoorbetalingsplicht wordt teruggebracht tot 70 % van het salaris. Voor mensen met een substantiële arbeidsbeperking dient er na deze periode een loonaanvullingsregeling gerealiseerd te worden. Wij pleiten in dit opzicht voor een privaat uitgevoerde wettelijk verplichte regeling, conform de voorstellen van de commissie Donner en de SER. Een private uitvoering maakt namelijk concurrentie mogelijk, hetgeen resulteert in een scherpe premiestelling op ondernemingsniveau. Ook kunnen in een private concurrerende markt direct betrokken en belanghebbende partijen als werknemer, werkgever en verzekeraar meteen in de beginperiode van de ziekmelding gezamenlijk efficiënt en effectief werken aan de noodzakelijke reïntegratie. NVA-adviseurs zijn bij uitstek in staat in een nieuwe private markt ondernemingen professioneel en onafhankelijk te adviseren over een adequate loonaanvullingsverzekering en een daarmee samenhangend effectief verzuim- en reïntegratiebeleid.

Wijziging van het zorgstelsel
Het vorige kabinet heeft gesteld dat het huidige ziektekostenstelsel aan vernieuwing toe is om mede de knelpunten in de gezondheidszorg op te lossen. De SER heeft geadviseerd te kiezen voor een nieuw stelsel met marktwerking en keuzevrijheden voor de consument. Echter het voormalige kabinet heeft dit advies ter zijde gelegd door te kiezen voor een brede basisverzekering op publiekrechterlijke basis, waarbij geen keuzevrijheid wordt geboden ten aanzien van de omvang van de te verzekeren zorg.

Voor de NVA zijn solidariteit, toegankelijkheid en kwaliteit publieke randvoorwaarden voor een eventueel nieuw zorgstelsel. Daarnaast ook vinden wij het van belang dat binnen een nieuw stelsel voldoende keuzemogelijkheden worden geboden voor de verzekerde; zowel qua premiestelling als ook qua inhoud van het pakket. Om deze reden pleit de NVA, in aansluiting op het SER-advies, voor een privaatrechterlijke basis voor een eventueel nieuw ziektekostenstelsel met voldoende marktwerking, reële keuzemogelijkheden voor verzekerden en ruimte voor invulling van de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Marktwerking moet overigens wel voldoende realiseerbaar zijn. Hiervoor is nodig dat het zorgaanbod aanzienlijk wordt uitgebreid, waardoor zorgverzekeraars in staat worden gesteld kwalitatief goede zorg in te kopen. Om de concurrentie tussen de verzekeraars voldoende mogelijk te maken is het goed dat ingezet wordt op een volledige nominale premiestelling. Eventuele ongewenste negatieve effecten voor de burger dienen ons inziens via de belastingheffing gerepareerd te worden.

Pensioenbeleid
Het Nederlandse pensioenstelsel is sinds jaar en dag opgebouwd uit 3 pijlers. De eerste omvat de AOW, de tweede de arbeidsgerelateerde pensioenvoorzieningen en de derde de individueel getroffen pensioenvoorzieningen, waaronder de lijfrenteverzekeringen. Op basis van de huidige fiscale regelgeving kan iemand in 35 jaar een pensioen van 70 procent van het laatst verdiende salaris opbouwen. In de praktijk halen veel mensen deze 70 procentnorm niet op 65-jarige leeftijd, vanwege allerlei redenen.

Sinds de invoering van de spaarloonregeling in 1994 wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de deblokkeringsmogelijkheid voor o.a. een lijfrenteverzekering, c.q. een aanvullend pensioen teneinde het pensioentekort aan te vullen. Alhoewel het pensioenbewustzijn bij veel burgers is toegenomen blijkt toch in de praktijk dat deelnemers aan een pensioenregeling ten diepste te weinig weten over hun pensioenregeling c.q. onvoldoende kennis hebben van het reeds opgebouwde pensioenkapitaal en de te verwachten pensioenuitkomst.

Basisaftrekmogelijkheid lijfrenteverzekering
De NVA is verontrust over signalen uit de politiek om de huidige basisaftrek voor de lijfrenteverzekering ( 1.069) af te schaffen. Bedacht moet worden dat nog maar kort geleden - als onderdeel van de Belastingherziening 2001 - de lijfrente-premieaftrek al fors is teruggebracht.
Uit onderzoek is bekend dat 77 % van de Nederlandse burgers een pensioentekort heeft.
De NVA pleit daarom voor handhaving van de huidige basisaftrekmogelijkheid. Dit biedt veel burgers de gelegenheid om op relatief eenvoudige wijze de te lage pensioenopbouw aan te vullen, het bevordert de eenvoud van het fiscale pensioensysteem alsook de toegankelijkheid tot de lijfrente-markt voor de gemiddelde consument. Afschaffing van de basisaftrek zal er ons inziens toe leiden dat vanwege de kosten en inspanningen die gemoeid zijn met het berekenen van het pensioengat het pensioentekort bij een grote groep burgers verder zal toenemen, hetgeen maatschappelijk gezien nadrukkelijk niet gewenst is.

Pensioenvoorlichting
De NVA pleit daarnaast voor het verbeteren van de informatievoorziening rond de reeds opgebouwde pensioenrechten en de hoogte van het te bereiken pensioen op de einddatum van het contract c.q. de hoogte van de verzekerde bedragen of het te behalen pensioenresultaat bij beschikbare premieregelingen. Voor de consument is momenteel veelal niet duidelijk wat zijn financiële positie is gegeven de diverse leven- en pensioenvoorzieningen die hij geregeld heeft. Een wettelijke verplichting voor verzekeraars/pensioenuitvoerders om jaarlijks op een begrijpelijke wijze voor de consument concreet inzichtelijk te maken wat de waarde is van de diverse verzekeringspolissen met een spaarelement en de vooruitzichten tot de einddatum van de polis is ons inziens noodzakelijk.

Bedrijfsspaarregelingen
Regelmatig zijn er signalen uit de politiek om de bedrijfsspaarregelingen af te schaffen. De NVA pleit zeer nadrukkelijk voor handhaving van deze succesvolle regelingen. Deze regelingen vervullen deels een belangrijke rol bij het opbouwen van een adequaat pensioen (o.a. door middel van het aanwenden van de premies voor een lijfrente-verzekering). Verder wijst de NVA erop dat werknemers meer dan voorheen in toenemende mate financiële middelen nodig hebben om arbeidstaken en zorgtaken goed te kunnen combineren, alsook om opname van diverse wettelijke vormen van zorgverlof te kunnen financieren.

Handhaving fiscale aftrekmogelijkheid hypotheekrente De NVA pleit tenslotte voor handhaving van de fiscale aftrekmogelijkheid van de hypotheekrente.

Wij vragen u de inhoud van deze brief nadrukkelijk te betrekken bij uw voorbereidingen om tot een verantwoord regeerakkoord te komen met het oog op de komende jaren.

Hoogachtend,

D. de Bruin
Voorzitter

Mr. N.A. Mourits
Directeur

Cc: voorzitter fracties CDA, LPF en VVD


Deel: ' NVA-standpunt aan kabinets(in)formateur '
Lees ook