Nederlandse Vereniging van journalisten

PERSBERICHT

Amsterdam, 13 december 1999

Met gevoelens van zorg heeft de NVJ kennisgenomen van het deze week uitgelekte nieuws dat de VARA zich serieus oriënteert op een commerciële toekomst buiten de publieke omroep.

De berichten hebben veel onrust veroorzaakt op de werkvloer. De door de directie inderhaast belegde voorlichtingsbijeenkomst van maandag 6 december heeft deze onrust niet weggenomen. Zo bleef het volstrekt onduidelijk welke perspectieven bestaan voor de medewerkers van VARA-radio in een commerciële omgeving. Ook over het voortbestaan van verschillende nieuws- en actualiteitenprogramma's, die in samenwerking met de andere omroepen op het derde net worden gemaakt, werden geen duidelijke uitspraken gedaan.

De NVJ heeft in een dit weekend verstuurde brief het bestuur van VARA erop gewezen dat zij rekening dient te houden met de gevolgen die een commerciële toekomst heeft voor alle geledingen van het bedrijf. In haar brief heeft de NVJ aan het VARA-bestuur gevraagd om een aantal garanties uit te spreken met betrekking tot het behoud van de radio-afdeling en informatieve redacties, en in breder verband, het behoud van werkgelegenheid (tijdelijke en vaste contracten) en het behoud van het bestaande arbeidsvoorwaardenpakket. Alleen een dergelijke, helder geformuleerde garantie kan er voor zorgen dat de rust terugkeert in het bedrijf en constructief meegedacht kan worden over de toekomst van de VARA.

Hierop voortbordurend wil de NVJ in samenspraak met de OR en het personeel van de VARA de komende weken een aantal minimumvoorwaarden formuleren die als uitgangspunt behoren te fungeren bij een verdere toekomstoriëntatie. Deze minimumvoorwaarden zullen door de verschillende redacties en afdelingen als uitgangspunt worden gehanteerd bij de gesprekken die de VARA-directie de komende tijd met de verschillende afdelingen/redacties wil aangaan over de toekomst van de VARA.

Voorts is in de brief aan het VARA-bestuur de uitdrukkelijke bevestiging gevraagd dat van (informele) onderhandelingen en/of haalbaarheidsonderzoeken over een commerciële toekomst voor de VARA nog geen sprake is. De NVJ heeft het bestuur van de VARA verzocht om de NVJ onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer de oriëntatiefase over zou gaan tot het ondernemen van concrete stappen. In dat geval dienen personeel, OR en vakorganisaties direct betrokken te worden bij het formuleren van de uitgangspunten en voorwaarden.

Elk signaal dat de NVJ ontvangt dat er op zou kunnen duiden dat de VARA wel degelijk concrete voorbereidingen treft voor het uittreden uit het publieke bestel zal voor de NVJ aanleiding zijn om zich met het personeel te beraden op concrete acties.

Deel: ' NVJ bezorgd over commerciele plannen VARA '
Lees ook