Nederlandse Vereniging van journalisten

'Direct procederen tegen databanken'

De leden van de sectie freelance verlangen van de NVJ direct juridische actie tegen het illegaal hergebruik van journalistieke producten in databanken. Daarover hebben zij zich tijdens de jaarvergadering op zaterdag 19 juni in Rotterdam vrijwel unaniem uitgesproken.

Ook mag de NVJ geen overeenkomst sluiten met PCM over hergebruik in de Nederlandse Pers Databank, als er geen vergoeding van minimaal 15 procent van het oorspronkelijke honorarium beschikbaar komt. De motie over de vergoeding voor freelancers bij hergebruik vormde het belangrijkste agendapunt op de - door slechts elf leden - bezochte jaarvergadering in Studio Concordia.
Volgens initiatiefnemer Arthur Graaff neemt de NVJ in de discussie over de auteursrechtelijke vergoeding bij hergebruik van journalistiek materiaal van freelancers een te afwachtende houding aan. Hij meent voldoende materiaal te hebben aangedragen voor een juridische procedure tegen de NPD. De NVJ verkoos echter een onderhandelingstraject. Graaff wordt in zijn kritiek op de handelwijze van de vereniging onder meer gesteund door de freelance- journalisten John Jansen van Galen, Sytze van der Zee en Bernadette de Wit. Ook zijn zij niet gerust op de uitkomst van de nog lopende onderhandelingen met PCM.. Een gezamenlijke werkgroep brengt op korte termijn een advies uit over een mogelijke vergoeding. Het gaat dan vooral om een regeling voor de toekomst. Graaff - ook betrokken bij de pogingen van freelancers samenwerkend in de FLA om met PCM afspraken over hergebruik te maken- vreest een vergoeding die veel lager zal zijn, dan het tarief van 20 procent dat de NVJ voor dergelijk gebruik adviseert.
De motie stuitte op grote weerstand bij het sectiebestuur. Volgens voorzitter Gabriël van Neerven legt de motie een zware hypotheek op de onderhandelingen met PCM, dan wel maakt overeenstemming volledig onmogelijk. Het sectiebestuur beraadt zich nog op de vraag of het uitvoering wil geven aan de motie. Wel is toegezegd dat het eventuele onderhandelingsresultaat over hergebruik in de persdatabank vooraf ter goedkeuring aan de leden wordt voorgelegd.
Tijdens de bijeenkomst ontstond verwarring over de status van de door de NVJ gepubliceerde adviestarieven voor hergebruik. Deze tarieven wijken af van de leveringsvoorwaarden. Volgens deze voorwaarden is bij hergebruik zonder toestemming een vergoeding van driemaal het oorspronkelijke honorarium verschuldigd. Volgens het adviestarief bij hergebruik met toestemming is een vergoeding van in totaal 20 procent gerechtvaardigd. Het sectiebestuur streeft er naar een en ander op elkaar af te stemmen.

Deel: ' NVJ 'Direct procederen tegen databanken' '
Lees ook