Nederlandse Vereniging van journalisten

NVJ-Jaarrekening 1 april - 31 december 2001
Lager tekort

De exploitatie van de NVJ over de laatste negen maanden van 2001 geeft een lager tekort te zien dan begroot. De gevolgen van de bezuinigingsoperaties worden langzaam zichtbaar.

De zogenoemde stofkamoperatie leidde tot een daling van de kosten, ondermeer door de personeelsstop. De salariskosten van het secretariaat kwamen 82.835 euro lager uit dan in het voorgaande jaar. Deze maken nu 47 procent van de totale kosten uit (was 49,5 procent). Hiermee steken de personeelskosten gunstiger af dan bij de andere bonden. Door het terughoudend aannamebeleid van personeel zijn bovendien minder wervingskosten gemaakt. Ook de toenemende e-mail communicatie met leden heeft invloed gehad op de kosten van porti en papier.
De contributieopbrengsten kwamen lager uit dan begroot. Hoewel de groei van het ledenaantal conform de begroting was, daalde het gemiddelde contributiebedrag per lid. Ledengroei blijft nodig. Wel moet rekening worden gehouden met het vervroegde uittreden van oudere leden. De NVJ hoopt echter op behoud van hen als lid van de vereniging.
Het tekort uit de normale verenigingsactiviteiten bedroeg 86.039 euro en kwam daarmee lager uit dan het begrote tekort van 133.411 euro. Na buitengewone lasten bedraagt het exploitatietekort over 2001 95.603 euro.

Zoekwoorden:

Deel: ' NVJ-Jaarrekening 1 april - 31 december 2001 Lager tekort '
Lees ook