NVM

NVM Bedrijfs Onroerend Goed

Aan : de sociaal- en economische redacties en vakpers

Van : NVM Bedrijfs Onroerend Goed

Datum : Donderdag 18 juli 2002


---
Afvlakking economische groei leidt tot daling kantoortransacties NVM Bedrijfs Onroerend Goed verwacht in 2003 herstel van de vastgoedmarkt

Aan de uitbundige economische groei van de afgelopen jaren is een einde gekomen. In het Centraal Economisch Plan 2002-2003 wordt de economische groei in 2002 op 1,5% en in 2003 op 2,5% geschat. Daarnaast zal de werkgelegenheid amper groeien. Toch verwachten economen dat door de lage rente en werkloosheid en de op orde zijnde overheidsfinanciën het fundament voor een spoedig herstel aanwezig is.

De terugval van de economische groei en het afgenomen vertrouwen in de economie leidden in het afgelopen halfjaar tot een daling van het aantal NVM-kantoortransacties van 23% ten opzichte van het tweede halfjaar van 2001. Het aanbod van kantoorruimte is sinds 2001 enorm toegenomen, mede als gevolg van een afnemende vraag. Daarnaast staan kantoren en
winkels langer te huur of te koop. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers van NVM Bedrijfs Onroerend Goed. Zoals gebruikelijk reageert de vastgoedmarkt op de ontwikkeling met een vertraging van één à anderhalf jaar. Dat betekent dat momenteel pas in de markt zichtbaar wordt dat al vanaf eind 2000 de economische groei is afgevlakt. Een herstel van de vastgoedmarkt wordt pas in de tweede helft van 2003 verwacht, terwijl nu al de eerste tekenen er op duiden dat de ergste dip in de economische teruggang achter de rug is.

In het onlangs voor de vijfde keer verschenen rapport Economische Regio s besteedt de NVM aandacht aan de drie deelmarkten: kantoren, winkels en bedrijfsruimten. In deze editie is er speciale aandacht voor de zich verruimende kantorenmarkt.

Aanbod en transacties

Kantoren
Het aanbod van kantoorruimte is sinds 2001 enorm toegenomen. Het aantal transacties daalde, waardoor de markt overvoerd dreigt te raken en er leegstand optreedt. Veel kantoren en ontwikkelaars zetten als het even kan de plannen in de ijskast of maken een langere fasering. Een afname van het kantoorvolume wordt in tegenstelling tot het verleden nog nergens voorzien ondanks de verslechterde marktvooruitzichten

Winkels
Het pessimisme over de economie in het algemeen is groter geworden. Volgens het CBS is het consumentenvertrouwen gedaald tot iets boven het dieptepunt van begin jaren negentig. Het aanbod van winkelvastgoed blijft redelijk stabiel. Desondanks is de Nederlandse detailhandel nog volop in beweging. Uitbreiding van het totale winkeloppervlak, schaalvergroting, nieuwe vormen van detailhandel en concentratietendensen zijn de reacties op de winkelmarkt. Op de top A1-locaties is nog steeds sprake van een verdringingsmarkt waarbij zich een strijd afspeelt tussen de verschillende winkelformules, vooral om de wat grotere winkelruimten.

Bedrijfsruimten
De bedrijfsruimtemarkt is erg conjunctuurgevoelig. Zij vertoont als eerste vastgoedsegment de sporen van een economische teruggang. Het aanbod is in vergelijking met een jaar geleden spectaculair (+45%) toegenomen. Tegelijkertijd is er een tendens dat steeds meer bedrijfsruimte op de vrije markt wordt aangeboden, dus wordt gebouwd voor de verhuur.

Huurprijzen

Kantoren
De huurprijzen in de kantorenmarkt blijven ondanks de verruiming van het aanbod stijgen. De huurprijs van een gemiddeld kantoorpand lag in de eerste helft van 2002 op E 119,- per vierkante meter. Er is nog geen sprake van een herkenbare daling. Hoewel de huurprijs van een gemiddeld kantoorpand gestegen is, kunnen hieraan geen conclusies worden verbonden voor individuele kantoorpanden. Tophuren worden betaald op de Zuid-as van Amsterdam, het gemiddelde kantoorpand in Amsterdam kent een huurprijs van E 180,- per vierkante meter. Amsterdam is daarmee de duurste locatie in Nederland.

Winkels
Hoewel de huurprijzen op de A1-locaties verder zijn toegenomen, is de huurprijs van een gemiddeld winkelpand gestabiliseerd op E 148,- per vierkante meter. Een zichtbare tendens is de ontwikkeling van het centrum van Amsterdam tot de duurste en meest gewilde winkellocatie van Nederland, waar met afstand de hoogste winkelhuren worden gevraagd E 1.135,- tot E 1.815,- per vierkante meter).

Bedrijfsruimten
De huurprijzen voor bedrijfsruimten zijn in het eerste halfjaar van 2002 met 3,5% gestegen naar E 59,- per vierkante meter. De duurste bedrijfsruimtelocatie is Westpoort in Amsterdam. Voor de gemiddelde bedrijfsruimte in Amsterdam wordt E 80,- per vierkante meter betaald.

Looptijd

De gemiddelde kantoorruimte staat in de eerste helft van 2002 gemiddeld een halfjaar te huur of te koop en is daarmee in het eerste halfjaar van 2002 met ruim 10% gestegen. Bij bedrijfsruimten blijft deze stijging met 5% iets achter.

Regeerakkoord
In de hoofdlijnen van het regeerakkoord van CDA, LPF en VVD staat dat het Rijksbeleid zich moet beperken tot strategische ontwikkelingsstrategieën en investeringen die van nationaal belang zijn en structuur geven aan de regionale ruimtelijk- economische ontwikkeling.
In een reactie op het nieuwe regeerakkoord zegt Jacques Kwak, voorzitter NVM Bedrijfs Onroerend Goed: Het is een goed streven om aan provincies en gemeenten de ruimte en de middelen te bieden om een versterkte rol te spelen bij de eigen regionale gebiedsgerichte ontwikkeling. Bijvoorbeeld in de kantorenbranche kunnen gemeenten een stimulerende rol spelen door op basis van een regionale kantoorvisie te zorgen voor een gereguleerde marktwerking met betrekking tot de gronduitgifte Kwak vervolgt: Nederland gaat echter nog steeds niet zuinig en creatief om met de ruimte. Ons land is niet vol, maar ruimtelijk gezien onvoldoende georganiseerd. Meer dan ooit zijn strakke contouren om stedelijk en landelijk gebied nodig om een impuls te geven aan kwaliteitsverbetering en intensivering van stedelijke gebieden en bescherming van open gebieden.

Deel: ' NVM Bedrijfs Onroerend Goed verwacht herstel vastgoedmarkt in 2003 '
Lees ook