Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid

Bouw moet inspelen op wensen veeleisende woonconsument

NVOB roept nieuwe provinciebesturen op: "Redt kleinere gemeenten van ondergang"

"Provincies dienen hun restrictieve beleid ten aanzien van kleinere gemeenten los te laten om te voorkomen dat deze gemeenten langzaam doodbloeden. Het bevorderen van gezonde regionale kernen met veel groen en een goede bereikbaarheid verdient de voorkeur boven alsmaar uitdijende steden met weinig groen en een beperkte bereikbaarheid." Deze oproep doet de heer H. Dubbelboer, directeur van het NVOB, aan de nieuwe Colleges van Gedeputeerde Staten. Het NVOB is Nederlands grootste ondernemersorganisatie in de bouw.

De groei van het woningbestand wordt momenteel met name gerealiseerd binnen de daartoe aangewezen Vinex-lokaties. Gemeenten zonder Vinex-lokatie krijgen nauwelijks nog toestemming om uit te breiden, met als gevolg dat zij zelfs de eigen bevolkingsaanwas niet meer binnen de gemeentegrenzen kunnen huisvesten."Jongere mensen zoeken daardoor noodgedwongen hun heil op een Vinex-lokatie," aldus de heer Dubbelboer. "Deze ontwikkeling dreigt binnen de plattelandsgemeenten te leiden tot een toenemende vergrijzing, een teruglopend voorzieningenniveau en uiteindelijk een sterke aantasting van de leefbaarheid. Vandaar dat het NVOB de provincies oproept voorwaarden te formuleren waardoor nieuwe ontwikkelingen voor wonen en werken binnen kleinere gemeenten een kans krijgen."

Herstructurering
Een ander belangrijk aandachtsgebied voor de provincies is de herstructurering van na-oorlogse wijken in de grote steden. De meerwaarde van herstructurering ligt in een gelijktijdige en op elkaar afgestemde aanpak van de functies wonen, werken en recreëren. Dat vereist uiteraard een grootschalige, alomvattende planning voor een complete wijk. "Maar grootschalig plannen betekent nog niet grootschalig bouwen," vindt de heer Dubbelboer. "Grootschalige bouw leidt namelijk al gauw tot eenvormige, onaantrekkelijke wijken. Daarom verdient het de voorkeur om zo'n na-oorlogse wijk per straat of per huizenblok aan te pakken, liefst door verschillende bouwbedrijven. Op die manier creëer je afwisselende en speelse wijken waar mensen graag willen wonen. Daarom is onze boodschap aan de provincies en de betrokken gemeenten: plan grootschalig, maar bouw vooral kleinschalig."

Woonwensen
Voorts dringt de NVOB-directeur er bij de provinciale besturen op aan om in hun toewijzingsbeleid meer rekening te houden met de demografische ontwikkelingen. "De markt vraagt steeds minder om huurwoningen, terwijl de vraag naar koopwoningen nog altijd toeneemt. Bovendien heeft de consument tegenwoordig veel geld over voor zijn wooncomfort en dus verlangt hij terecht een hoge kwaliteit. Niet alleen van de woning zelf, maar ook van de woonomgeving. Zowel in de steden als in dorpen moet er ruimte blijven om aan deze kwaliteitsvraag te voldoen. Wij zullen minder moeten gaan bouwen voor de woningbehoefte en meer voor de woonwensen van de markt," aldus de heer Dubbelboer.

Ook het aantal consumenten met bijzondere woonwensen neemt toe. Voor groeiende bevolkingsgroepen, zoals draagkrachtige ouderen en éénpersoons huishoudens, is het standaard rijtjeshuis voor een gezin met twee kinderen niet geschikt. Zij hebben behoefte aan kleinere, maar wel luxe woningen. Ook de welvarende tweeverdieners zijn niet echt geïnteresseerd in een rijtjeswoning. Zij zijn vooral op zoek naar een vrijstaande of twee-onder-één-kap-woning met een behoorlijke tuin.

Monumentenzorg
Tot slot spreekt het NVOB de nieuwe provinciebesturen aan op hun bevoegdheid monumenten aan te wijzen die behouden moeten blijven. "Om verval van ons culturele erfgoed te voorkomen, is voor de restauratie van monumenten een stevige financiële impuls noodzakelijk," vindt de NVOB-directeur. "Continuïteit in de monumentenzorg is ook belangrijk om het voor deze werkzaamheden onmisbare ambachtelijke vakmanschap in stand te houden." Het NVOB pleit ervoor de economische en gebruikswaarde van monumenten te verhogen door ze een passende nieuwe bestemming te geven. Hierdoor wordt het ook voor bedrijven en particulieren interessant om in unieke panden te investeren.

Om zijn standpunten nader toe te lichten, zal het NVOB de komende tijd bezoeken brengen aan alle nieuwe gedeputeerden die volkshuisvesting in hun portefeuille hebben.

Baarn, 4 maart 1999

Deel: ' NVOB "Redt kleinere gemeenten van ondergang" '
Lees ook