13-07-1999

NVVE BLIJ MET WETSVOORSTEL.

Met de voorgenomen indiening van het wetsvoorstel "Toetsing van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding" bij de Tweede Kamer zet het kabinet een goede stap in de richting van deugdelijke wetgeving rond dit onderwerp.

Uitgangspunt van het wetsvoorstel is dat een arts die euthanasie of hulp bij zelfdoding verleent niet strafbaar is als hij voldoet aan de zorgvuldigheidseisen.

De NVVE is in het bijzonder verheugd over de wettelijke status die de euthanasieverklaring in het wetsvoorstel krijgt. Deze euthanasieverklaring wordt in het wetsvoorstel erkend als uiting van de wil van de patiënt. Zo is geen discussie meer mogelijk over de waarde van de verklaring.

Het wetsvoorstel opent de mogelijkheid voor zestien- en zeventienjarigen om zelfstandig een verzoek tot euthanasie of hulp bij zelfdoding in te dienen. Hiermee wordt aangesloten bij de bestaande regelgeving op dit punt. De NVVE heeft gewezen op dit hiaat in het vorige wetsvoorstel en vindt deze wijziging verstandig.

De formulering van de zorgvuldigheidscriteria en de reikwijdte van het wetsvoorstel zal de NVVE kritisch bezien, als de volledige tekst van het wetsontwerp beschikbaar is.

De meldingsprocedure blijft in het wetsvoorstel bestaan en ondergaat een wijziging: de regionale toetsingscommissies veranderen van een adviserend in een beoordelend orgaan.

De NVVE vindt dit een probleem. Het is onduidelijk op welke wijze de toetsingscommissies beoordelen of de arts aan de zorgvuldigheidscriteria voldoet. De status die de toetsingscommissie in het wetsvoorstel krijgen is in strijd met de Grondwet: de toetsingscommissies beoordelen handelen dat in principe strafbaar is, een bevoegdheid die exclusief is voorbehouden aan de rechterlijke macht. Tenslotte is er geen beroepsmogelijkheid geopend tegen de beslissing van de toetsingscommissies.

Afgezien van deze bezwaren wordt met de indiening van dit wetsvoorstel getracht de wetgeving in overeenstemming met de praktijk te brengen.

Voor nadere inlichtingen:

NVVE

Mevrouw M.Cornelisse of mevrouw H.Nonnekes

020-6232178

Deel: ' NVVE blij met wetsvoorstel toetsing levensbeëindiging '
Lees ook