Oc

Oc resultaten tweede kwartaal en eerste halfjaar 2002*

   2e kwartaal  1e halfjaar   2002   2002 In miljoenen Omzet  826,1 (+2%) 1.625,0 (+3%) EBITDA 105,5 (+3%)  209,2 (+1%) EBIT  56,8 (+2%)  111,7 (-2%) Nettowinst 27,9 (+11%)  53,7 (+1%) In Nettowinst per aandeel 0,32 (+14%)  0,62 (+3%) Nettowinst iets hoger dan in 2001 Autonome omzetdaling door lagere verkoop van apparaten Operationele kosten onder controle; werkkapitaal omlaag Herstructurering op schema Outsourcing lease portefeuille vertraagd 
Venlo, 4 juli 2002

Resultaten tweede kwartaal 2002

Gedurende het tweede kwartaal steeg de omzet tot 826 miljoen (+2%). Autonoom was de daling 2%. Hoewel de daling van de afzet van machines zich stabiliseerde, is er nog geen sprake van een duidelijke ombuiging van de trend in opwaartse richting. Een hogere brutomarge (41,3% tegenover 41,0% in 2001) en licht gestegen operationele kosten (geheel veroorzaakt door acquisities) leidden tot een bedrijfsresultaat (EBIT) dat met 57 miljoen ruim 2% hoger was dan in 2001; de EBITDA steeg 3%. De winst na belasting was 11% hoger dan het voorgaande jaar.

Resultaten eerste halfjaar 2002

Het bedrijfsresultaat (EBIT) was in lijn met de uitgesproken verwachtingen, de nettowinst was licht hoger. De omzet was met 1.625 miljoen bijna 3% hoger dan in 2001. Deze stijging was het gevolg van positieve wisselkoerseffecten (+1%) in het eerste kwartaal en acquisities (+4%). Autonoom was de omzet 2% lager dan in 2001. Machineverkopen waren in totaal 14% lager; stijgende omzet in software en services compenseerden deze daling grotendeels. Dit beeld is vrijwel identiek in alle Business Units; de autonome omzetdaling was 2% in Document Printing Systems, 5% in Wide Format Printing Systems terwijl er in Production Printing Systems geen autonome verandering van de omzet was.

De brutomarge als percentage van de omzet steeg van 40,9% in 2001 naar 41,1%. Positieve valuta effecten werden gereduceerd door mix-effecten (het toegenomen belang van Facility Services) en volume-effecten. In totaal steeg de brutomarge met 20 miljoen. De operationele kosten stegen ruim 4%, maar dit was het gevolg van acquisities die na midden 2001 plaatsvonden. Zonder deze kosten heeft er een lichte daling van de


* Op de in dit bericht genoemde cijfers is geen accountantscontrole toegepast. Oc resultaten tweede kwartaal en eerste halfjaar 2002

operationele kosten plaatsgevonden (-1%). Dit weerspiegelt de eerste gevolgen van de reorganisatie en een strakke kostenbeheersing. Het bedrijfsresultaat (EBIT: 112 miljoen) was 2% lager dan in 2001. Dit is een verbetering ten opzichte van het eerste kwartaal. EBITDA steeg met 1% tot 209 miljoen.
De financieringskosten waren lager dan in 2001, de belastingen waren hoger. Per saldo steeg de nettowinst met 1% tot 54 miljoen. Per uitstaand gewoon aandeel van 0,50 nominaal bedroeg de nettowinst 0,62 (2001: 0,60).

De herstructurering ligt op schema en naar verwachting zal de doelstelling van 35 miljoen besparing in 2002 worden gehaald. Het aantal arbeidsplaatsen in het kader van de herstructurering is verminderd met 341, ofwel 32% van de doelstelling per ultimo 2003. Van de reductie van onrendabele analoge laagvolume machines is thans 22% gerealiseerd van de doelstelling van 50 miljoen per ultimo 2004. De uitbesteding van de lease activiteiten in Scandinavi loopt volgens plan. De uitbesteding in de rest van Europa is vertraagd, doordat de contractuele voorwaarden extra zorgvuldigheid vereisen.

Resultaten Strategische Business Units

In alle Strategische Business Units zijn de gevolgen van het verslechterde economische klimaat merkbaar. Investeringen worden uitgesteld en dit leidt tot lagere machineverkopen. Deze worden grotendeels gecompenseerd door de stijgende omzet in software en services. Op bovenstaand beeld zijn geografisch geen significante uitzonderingen. In alle strategische marktsegmenten handhaaft Oc zijn marktpositie.

In Document Printing Systems (DPS) steeg de omzet gedurende het eerste halfjaar met ruim 1% tot 763 miljoen; autonoom was er sprake van een daling van 2%. Machineverkopen waren 9% lager dan in het voorgaande jaar. De verkoop van de Oc CPS700 kleurenprinter loopt volgens plan.
De omzetstijging in Facility Services blijft bevredigend (+26%, waarvan 19% autonoom). Het bedrijfsresultaat in DPS voor R&D kosten was 63 miljoen (2001: 72 miljoen), en de activa van DPS 1.623 miljoen (2001: 1.772 miljoen).

Production Printing Systems (PPS) had een goed eerste halfjaar. De omzet steeg 1% tot 395 miljoen. Autonoom was er geen omzetstijging. De verkoop van machines daalde met 17%. De orderportefeuille is stabiel maar nog op een te laag niveau. Het bedrijfsresultaat van PPS voor R&D kosten was 75 miljoen (2001: 72 miljoen); de activa van PPS waren 578 miljoen (2001: 655 miljoen).

In Wide Format Printing Systems (WFPS) was de omzet in het eerste halfjaar 467 miljoen (+6%). Autonoom daalde de omzet met 5%. De machineomzet is 18% lager dan in 2001. De integratie van de geacquireerde bedrijven in Display Graphics (o.a. Rastergraphics en Onyx Graphics) verloopt voorspoedig. Oc resultaten tweede kwartaal en eerste halfjaar 2002

Ondanks de integratiekosten en de amortisatie van goodwill op de acquisities steeg het bedrijfsresultaat van WFPS voor R&D kosten met 5 miljoen tot 75 miljoen (2001: 70 miljoen). Activa van WFPS waren 807 miljoen (2001: 818 miljoen).

Geografische spreiding van activiteiten

Gedurende het eerste halfjaar steeg de omzet in Noord-Amerika naar 43% van het totaal; in Europa was dit 51%. De invloed van het economische klimaat is niet belangrijk verschillend in deze regios. Vooral in de Verenigde Staten en Nederland is de resultatenontwikkeling gunstig.

Balans en kasstroom

De totale activa waren 237 miljoen lager dan in 2001. Deze vermindering is het netto resultaat van de consolidatie van geacquireerde ondernemingen (+ 72 miljoen), wisselkoersen (- 145 miljoen) en autonome reducties (- 164 miljoen). Vooral de daling van handels- en leasedebiteuren en van voorraden zetten zich onverminderd voort. Leningen daalden met 164 miljoen tot 1.073 miljoen. De free cashflow (cashflow vr financiering, n acquisities) was 94 miljoen positief.

Vooruitzichten

Onder invloed van een aanhoudend ongunstig investeringsklimaat wordt een omzet verwacht op het niveau van 2001. De invloed van een lagere dollarkoers zal een drukkend effect op het resultaat hebben. Dankzij een lager kostenniveau wordt een bedrijfsresultaat over 2002 verwacht, dat tenminste gelijk is aan 2001. De nettowinst zal hoger eindigen dan in 2001.

Oc N.V.
4 juli 2002

Voor verder informatie:
Oc N.V.
Pierre Vincent, Investor Relations Manager
Venlo, Nederland
Telefoon 077 359 2240
E-mail mve@oce.nl

Profiel Oc

Oc behoort wereldwijd tot de leidende ondernemingen op het gebied van documentmanagement. In geavanceerde researchcentra en hightech productiefaciliteiten ontwikkelt de onderneming producten en diensten voor efficinte en effectieve uitwisseling van informatie. Deze omvatten producten voor reproductie, presentatie, distributie en beheer van documenten. Het producten- en dienstenpakket van Oc onderscheidt zich door erkende hoge kwaliteit, die is gebaseerd op betrouwbaarheid, productiviteit, duurzaamheid, gebruikers- en milieuvriendelijkheid.

Oc's producten en diensten worden voornamelijk direct via eigen verkoop- en service-organisaties aangeboden; een beperkt gedeelte wordt via derden gedistribueerd. Oc richt zich op professionele gebruikersomgevingen, in het bijzonder daar waar hoge documentenvolumes worden verwerkt. In 2001 realiseerde Oc een omzet van 3,2 miljard en een nettowinst voor buitengewoon resultaat van 105 miljoen.

Assortiment Oc levert:

- printers (zwart/wit en kleuren), copiers, scanners, software en supplies;
- professionele services: consultancy met betrekking tot de inrichting van documentbeheersystemen en systeemintegratie in klantomgevingen;
- Facility Services: organisatie en operationele uitvoering van documentmanagement in verschillende klantomgevingen;
- onderhoud en after sales service;

- financiering van de aankopen van hardware en software. Deze producten en diensten kunnen afzonderlijk, maar ook in onderlinge samenhang geleverd worden in de vorm van totale documentmanagement oplossingen.

Klanten Oc levert zijn producten hoofdzakelijk aan professionele gebruikers in kantooromgevingen en de industrie waar hoge productiviteit en hoge volumes gevraagd worden, alsmede aan de grafische industrie. In deze omgevingen onderscheidt Oc zich door een benadering die zich richt op klantspecifieke oplossingen, in hardware, software en services.

Organisatie Oc ontwikkelt en vervaardigt zijn producten grotendeels zelf. De onderneming beschikt over een sterke technologiebasis door zijn lange ervaring en consequente investeringsprogramma's in R&D. Deze basis wordt nog verbreed door allianties met strategische partners en systematische samenwerking met co-developers en toeleveranciers. De eigen verkoop- en serviceorganisatie voorziet in een constante stroom actuele marktinformatie, waardoor Oc tijdig kan anticiperen en reageren op veranderende marktbehoeften. Oc heeft research- en productiecentra in Nederland, Duitsland, Belgi, Frankrijk, Tsjechi, de Verenigde Staten en Japan. De onderneming is actief in meer dan tachtig landen, waarvan in eenendertig landen via eigen verkoopmaatschappijen. Oc telt wereldwijd ruim 22.000 medewerkers, van wie meer dan de helft actief is in verkoop, onderhoud en services. Profiel Oc

Ambitie Oc streeft naar continuteit door middel van een pro-actieve technologische en commercile strategie. Deze is erop gericht de onderneming in staat te stellen om haar positie te versterken in bestaande en nieuwe markten op het gebied van documentmanagement. Oc streeft in de strategische markten waarin de onderneming opereert een top-drie positie na. Waardecreatie voor klanten, medewerkers en beleggers is daarbij de belangrijkste doelstelling. Onderdeel van deze strategie is het verbeteren van de winstgevendheid, door autonome groei en acquisities, in combinatie met efficiencyverbetering en optimalisering van het kapitaalbeslag. Om dit te meten, hanteert Oc als financile maatstaf het rendement op de totale activa. Oc ambieert te groeien in een wereld waarin de voorwaarden voor een duurzame ontwikkeling voorop staan. Oc wil een aantrekkelijke werkgever zijn. Daarvoor investeert Oc wereldwijd in een gezonde, inspirerende werkomgeving met goede carrirekansen.

De beursgenoteerde houdstermaatschappij van de Groep is Oc N.V. Het geplaatste aandelenkapitaal bedraagt ruim 53 miljoen verdeeld in 43 miljoen gewone aandelen, 10 miljoen financieringspreferente aandlen en 1.500 prioriteitsaandelen. De gewone en financieringspreferente aandelen hebben een nominale waarde van 0,50. De gewone aandelen Oc zijn genoteerd aan de effectenbeurzen van Amsterdam, Dsseldorf en Frankfurt/Main. In Zwitserland worden de aandelen verhandeld op de elektronische beurs (EBS). Zij worden in de Verenigde Staten via NASDAQ verhandeld als American Depositary Receipts (ADR's). Opties op aandelen Oc worden verhandeld op de Euronext Optiebeurs.

Oc N.V.
Postbus 101, 5900 MA Venlo
Telefoon (077) 359 2222
Fax (077) 354 4700
Oc op internet: https://www.oce.com
E-mail: info@oce.com
Handelsregister Venlo 1200 2283

Copies of the English translation of this three months report will gladly be supplied upon request.

Safe harbor verklaring

Bepaalde uitspraken en verwachtingen ten aanzien van Oc's toekomst als opgenomen in dit bericht, zijn forward looking statements in de zin van het Amerikaanse effectenrecht en worden geacht te vallen onder de zogenaamde safe harbors. De werkelijke resultaten van de onderneming kunnen aanmerkelijk afwijken van deze forward looking statements door mogelijke risico's, onzekerheden en andere factoren waarop de onderneming geen invloed heeft, en die voor Oc noch beheersbaar, noch voorspelbaar zijn. Deze factoren betreffen onder meer de algemene economische en de technologische en commercile omstandigheden in de landen en de markten waar Oc actief is, en problemen die zich bij integratie van door Oc overgenomen ondernemingen zouden kunnen voordoen. De activa, schulden en bedrijfsresultaten van Oc kunnen afwijken van de forward looking statements door schommelingen in wisselkoersen tussen de euro en andere voor Oc relevante valuta (in het bijzonder Amerikaanse dollar, Engelse pond en Japanse yen), rentewijzigingen alsmede andere factoren die door Oc worden gepubliceerd. De lezer dient zich te realiseren dat de forward looking statements zijn gebaseerd op de kennis ten tijde van publicatie en derhalve geen garantie zijn voor toekomstige ontwikkelingen. Voor een meer gedetailleerde bespreking van de risico's en andere factoren, wordt verwezen naar Oc's recente jaarverslag en "Annual Report on Form 20-F". Oc verplicht zich niet tot publicatie van wijzigingen op de forward looking statements ten gevolge van gebeurtenissen of omstandigheden na de publicatiedatum van deze verslagen, tenzij toepasselijk effectenrecht dit vereist.

Deel: ' Oc resultaten tweede kwartaal en eerste halfjaar 2002 '
Lees ook