Gezondheidsraad

PERSBERICHT

_________________________________________________________________

Openbare concept-rapporten over de reproductietoxiciteit van stoffen

De Commissie 'Reproductietoxische stoffen' van de Gezondheidsraad heeft concept-rapporten openbaar gemaakt waarin zij voor acrylamide, chroom(VI), lithiumchloride en lithiumcarbonaat de gevolgen van beroepsmatige blootstelling voor de vruchtbaarheid en de ontwikkeling van het nageslacht beoordeelt. De bevindingen van de commissie, geformuleerd in de door de Europese Unie gekozen terminologie, dienen als uitgangspunt voor de classificatie als reproductietoxische stof volgens artikel 34.2 van de Wet milieugevaarlijke stoffen en artikel
4.2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

De concept-rapporten zijn voor commentaar aangeboden aan de Subcommissie MAC-waarden van de Sociaal-Economische Raad en aan deskundigen uit kringen van werkgevers- en werknemersorganisaties. Ook andere belangstellenden kunnen commentaar leveren. De commentaartermijn loopt tot 12 november 1999.

De definitieve rapporten zullen worden aangeboden aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Nadere inhoudelijke informatie verstrekt mevrouw dr ASAM van der Burght, tel. (070) 340 70 17.

Datum: 6 september 1999

_________________________________________________________________

Deel: ' OCR's over de reproductietoxiteit van stoffen '
Lees ook