Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 09-03-2000 Home

Persbericht
Nummer: 24

Van der Ploeg geeft gemeenten en provincies meer ruimte bij verdelen monumentengelden

De restauratieachterstanden in de monumentenzorg worden voortvarend ingelopen. Dit blijkt uit een evaluatie naar de effecten van een extra subsidie van 275 miljoen gulden die het Rijk eind 1995 beschikbaar heeft gesteld. Staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) wil gemeenten en provincies nu meer gelegenheid geven de monumentensubsidies naar eigen inzicht in te zetten.

Gemeenten en provincies kunnen zich goed vinden in de uitgangspunten van de nieuwe subsidieregeling voor restauratie van rijksmonumenten. Wel is er vooral kritiek op het verdelen van de restauratiebudgetten over drie categorieën: woonhuizen en boerderijen, kerken en overige monumenten. Deze zogenoemde `verschotting' heeft tot doel de restauratieachterstanden gelijkmatig weg te werken. Volgens gemeenten en provincies leidt de verschotting echter tot een versnippering van het budget. Bovendien vinden ze dat voor woonhuizen en boerderijen een relatief groot budget is gereserveerd, terwijl de subsidiebehoefte met name bij de kerken groter zou zijn. Voor dit laatste zijn verschillende verklaringen. Weliswaar is de achterstand bij woonhuizen en boerderijen het meest omvangrijk, maar de eigenaren hiervan zijn niet altijd in staat of bereid om tot de noodzakelijke restauratie over te gaan. Ook zijn er eigenaren die restaureren zonder een beroep te doen op restauratiesubsidie.

Om een oplossing te vinden voor deze knelpunten wil Van der Ploeg provincies en budgethoudende gemeenten meer mogelijkheden geven de subsidies naar eigen inzicht in te zetten Hij verwijdert het schot tussen de categorieën `kerken' en `overige monumenten' om de versnippering van de budgetten te verminderen. Ook wil hij de gemeenten en provincies toestaan om van hun budget voor woonhuizen en boerderijen maximaal de helft over te hevelen naar `kerken' en `overige monumenten'. Daarmee komt hij tegemoet aan bezwaren van de gemeenten en provincies, terwijl het gericht sturen op achterstanden blijft bestaan.

Een belangrijk uitgangspunt bij de verdeling van de restauratiebudgetten is de reële restauratiebehoefte bij gemeenten en provincies: het geld komt terecht waar restauratie het meest nodig is en niet op voorhand waar de meeste monumenten staan. De nog steeds schaarse middelen komen hiermee terecht waar restauratie het meest noodzakelijk is.

Deel: ' OCW lagere overheid meer ruimte bij verdelen monumentengeld '
Lees ook