Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 02-11-1999 Home
Zoeken
Reageren

Persbericht
Nummer: 145

OESO bepleit meer aandacht voor kwaliteit van het leren in alle levensfasen

Nederland moet zich blijven inspannen voor een hoger algemeen scholingsniveau, zowel voor jonge kinderen als volwassenen. ICT in het onderwijs moet zich nu meer richten op de ontwikkeling van kwalitatief verantwoorde software en scholing van docenten. Nederland kent een relatief hoog percentage volwassenen dat geen hoger secundair diploma (de startkwalificatie) heeft. Toch is de geletterdheid van de bevolking zeer hoog. Dit zijn volgens minister Hermans van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen enkele in het oog springende conclusies van de 'Education Policy Analysis 1999' die de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) vandaag presenteert in Parijs.

In Education Policy Analysis worden enkele nadere analyses gepresenteerd die aanbevelingen opleveren voor het onderwijsbeleid in de lidstaten van de OESO. Dit jaar richt de studie zich onder meer op een leven lang leren, voor- en vroegschools onderwijs en ICT. Minister Hermans geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan wat deze studie impliceert voor de Nederlandse situatie in onderwijs. In de Education Policy Analysis pleit de OESO in algemene zin voor een onderwijsbeleid waarbij werkgevers, werknemers en gezinnen meer gestimuleerd worden om te investeren in scholing.

Leven lang leren
In Nederland heeft 37% van de volwassenen geen startkwalificatie, dat wil zeggen een diploma hoger secundair onderwijs. In vergelijking met andere westerse landen is dit percentage vrij hoog. Toch blijkt uit internationale vergelijkingen dat de geletterdheid van de bevolking op een hoog peil staat. Dat neemt niet weg dat minister Hermans zich samen met de sociale partners blijft inspannen voor een hoger scholingsniveau. Over de scholing van werknemers heeft het kabinet met de sociale partners al afspraken gemaakt in de employability-agenda.

ICT in het onderwijs
Investeringen in technologie zijn een noodzakelijke maar niet een voldoende voorwaarde voor een goed gebruik van ICT in het onderwijs. De ontwikkeling van goede software en training van leraren blijft achter in alle lidstaten, aldus de OESO die spreekt over een vicieuze cirkel; de waarde van ICT wordt leraren pas duidelijk als goed leermateriaal voorhanden is, maar dit wordt pas ontwikkeld wanneer leraren overtuigd zijn van het belang van ICT voor onderwijsdoeleinden. Intensievere samenwerking tussen publieke en private sector moet deze vicieuze cirkel volgens de OESO kunnen doorbreken.

Al eerder heeft Hermans de Tweede Kamer toegezegd dat bij de uitwerking van zijn ICT beleidsnota 'Onderwijs on line' de ontwikkeling van educatieve programmatuur en de scholing van docenten de hoogste prioriteit zullen krijgen. Bovendien is samenwerking tussen publieke en private sector een wezenlijk element van 'Onderwijs on line'.

Deel: ' OESO bepleit meer kwaliteit van leren in alle levensfasen '
Lees ook