Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 05-07-1999

Persbericht
Nummer: 94

Dit is een gezamenlijk persbericht van de ministeries van OC&W, LNV, VROM en V&W

Offensief van kabinet tegen vervlakking van steden en landelijke gebieden
Cultuurhistorie leidraad bij bij nieuwe inrichting van Nederland

Het is de hoogste tijd om de vervlakking van steden en landelijke gebieden tegen te gaan. Hun unieke identiteit en afwisseling ertussen moeten in stand blijven en zelfs worden versterkt. Rijk en andere overheden gaan daarom de cultuurhistorie (archeologie, monumenten, landschap en waterwegen) inzetten bij het maken van plannen voor de inrichting van Nederland. Dit staat in de nota Belvedere, uitgebracht door staatssecretaris dr. F. van der Ploeg (cultuur), minister drs. J. Pronk (ruimtelijke ordening), staatssecretaris drs. G. Faber (natuurbeheer en recreatie) en minister T. Netelenbos (verkeer en waterstaat).

Nederland staat voor grote veranderingen in de komende decennia. Tegelijkertijd staat de culturele identiteit onder enorme druk: landschappen en woonwijken dreigen steeds meer op elkaar te lijken. Het kabinet wil daarom cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting beter op elkaar laten aansluiten bij het maken van plannen voor landelijke en stedelijke gebieden. Daarmee komt het tegemoet aan de groeiende zorg bij burgers. Uit onderzoeken van de Rijksplanologische Dienst blijkt dat zij steeds meer behoefte hebben aan een grotere herkenbaarheid en identiteit van de eigen regio en woonomgeving. Ook waarderen burgers cultuurhistorie zeer bij recreatie en toerisme.

Cultuurhistorische landschappen en objecten (boven en onder de grond) horen voortaan inspiratiebron te zijn bij planvorming, aldus de bewindslieden. Rijk, gemeenten, provincies, markt en particuliere organisaties kunnen hiertoe beter samenwerken. Dit heeft consequenties bij het maken van plannen voor woningbouw, stedelijke vernieuwing, natuurontwikkeling of infrastructuur. Minister Pronk zal daarom cultuurhistorie een belangrijke plek geven in zijn Vijfde nota over de Ruimtelijke Ordening. Staatssecretaris Faber doet hetzelfde in haar nota Natuur, Bos en Landschap in de 21e eeuw. Met Belvedere geeft staatssecretaris van der Ploeg invulling aan zijn voornemen om `culturele planologie' hoog op de agenda te zetten.

Extra geld
Van der Ploeg, Pronk en Faber stellen in 2000 11 miljoen gulden beschikbaar voor Belvedere, oplopend tot 18 miljoen gulden vanaf 2003. Voor aanvullende financiering wordt een beroep gedaan op fondsen van de Europese Unie. Ook projectontwikkelaars worden om een bijdrage gevraagd. Met het geld worden plannen ontwikkeld en uitgevoerd die landelijk op cultuurhistorische leest zijn geschoeid. Zo komt een deel ten goede aan de aankoop, inrichting en herstel van gebieden. Cultuurhistorische kennis komt breder beschikbaar en belangenorganisaties worden betrokken bij ruimtelijke plannen.

De ministers zullen in 2002 de Tweede Kamer rapporteren over de uitvoering van hun voornemens en de bedragen die ermee zijn gemoeid. Daarna zal regelmatig een Belvedere-monitor worden gehouden die inzicht geeft in de versterking van cultuurhistorie bij de ruimtelijke inrichting van Nederland.

Nieuwe Hollandse Waterlinie
De vier bewindslieden dragen de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor tot `rijks project'. Bij de inrichting van dit gebied, dat als een mega-singel rond de randstad ligt, zijn diverse ruimtelijke veranderingen in voorbereiding of voorgenomen. De bewindslieden willen de culturele eenheid van deze gebieden behouden en de ruimtelijke ontwikkelingen daarop afstemmen. Dit moet gebeuren samen met de 26 betrokken gemeentes, vier provincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland) en diverse private partijen. Het rijk zal provincies en gemeenten ook vragen om plannen te ontwikkelen voor andere gebieden en steden.

Deel: ' Offensief kabinet tegen vervlakking '
Lees ook