Gemeente Amerongen


Gemeente Amerongen

Officiële bekendmakingen

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning c.q. melding verleend voor:

* Stenderland 8 te Amerongen voor het vervangen van een kanteldeur voor een loopdeur, verzenddatum 14 september 2001;
* Burg. Jhr.H. van den Boschstraat 66 te Amerongen voor het plaatsen van een tweetal raamkozijnen, verzenddatum 14 september 2001;
* De Kievit 7 te Amerongen voor het plaatsen van een hobbykasje, verzenddatum 14 september 2001;

* Ameronger Wetering 24B te Amerongen voor het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 24 september 2001;

* Burg. Jhr.H. van den Boschstraat 119B te Amerongen voor het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 24 september 2001;
* Kon. Wilhelminaweg 73 te Amerongen voor het plaatsen van een dakkapel, verzenddatum 24 september 2001.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken hiertegen binnen zes weken na verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Amerongen.

Aangevraagde bouwvergunningen (artikel 41)
Adres Omschrijving

Koenestraat 6 uitbreiding berging
Pr. Irenelaan 19 bouwen kantoor
Het engelse werk wijziging kozijn in achtergevel Schapendrift Noord 5 uitbreiding woning
Kon. Wilhelminaweg 68 wijziging kozijnen in achtergevel Kon. Wilhelminaweg 12 plaatsing zonnepanelen
Dwarsakkers 29 plaatsing zonnepanelen

Als u meent dat u door de verleende vrijstellingen en/of bouwvergunningen rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u binnen zes weken na de dag waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt (zie verzenddatum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Amerongen. Het instellen van bezwaar schorst de werking van de vergunning niet. Daarvoor kunt u - als tegen een besluit bezwaar is gemaakt - een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de Rechtbank Utrecht, Postbus 13023 LA Utrecht.

Kapvergunning
Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend voor:
* Het kappen van een berk en een conifeer, adres Pr. Bernhardlaan 41, verzenddatum 17 september 2001.

Degenen, die bezwaar hebben tegen het verlenen van een vergunning voor het kappen van een boom, kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van amerongen.
Na afloop van de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift schorst het instellen van bezwaar de werking van het besluit niet. Daarvoor kunt u - als tegen een besluit bezwaar is gemaakt - een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de Rechtbank, Postbus 13023, 3507 LA UTRECHT.

Wet milieubeheer
Algemene wet bestuursrecht

Aanvragen en ontwerp-beschikkingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvraag om een milieuvergunning met bijbehorende ontwerp-beschikking ter inzage liggen:

* Parallelweg 54. De aanvraag is ingediend door A. Kroneman en betreft een veranderingsvergunning voor een varkensmesterij. De ontwerp-beschikking strekt tot gehele weigering van de gevraagde vergunning.

Aanvraag, ontwerp-beschikking en andere voor de beoordeling relevante stukken liggen gedurende vier weken ter inzage, vanaf 28 september 2001 tot en met 25 oktober 2001. Tevens kunnen de stukken gedurende die periode op verzoek tenminste gedurende drie aaneengesloten uren per week buiten de werkuren worden ingezien. Binnen vier weken na de dag waarop de ontwerp-beschikking ter inzage is gelegd, kan een ieder schriftelijk zijn bedenkingen daartegen inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amerongen, p/a Milieudienst Zuidoost-Utrecht, Postbus 461, 3700 AL Zeist.
Degene die bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Dit verzoek moet schriftelijk, tegelijkertijd met de bedenkingen, bij de Milieudienst worden ingediend.
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder verzoeken om een gedachtenwisseling over de ontwerp-beschikking. Wij verzoeken u daarvoor contact op te nemen met de Milieudienst Zuidoost-Utrecht, telefoon (030) 69 99 500, bij voorkeur voor 12 oktober 2001. Tijdens deze gedachtenwisseling kunnen mondelinge bedenkingen worden ingebracht. De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld om hierbij aanwezig te zijn.

Inzage van stukken

De desbetreffende stukken kunnen gedurende de inzagetermijn worden ingezien bij:

* de Milieudienst Zuidoost-Utrecht, Laan van Vollenhove 3211 in Zeist
(iedere werkdag van 8.30 - 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur)
* de gemeente Amerongen, sector GGZ, Hof 1 in Amerongen (iedere werkdag van 09.00 tot 12.00 uur).

Voor informatie: Milieudienst Zuidoost-Utrecht, telefoon (030) 69 99 500 / 528 / 529.

Deel: ' Officiële bekendmakingen gemeente Amerongen '
Lees ook