Gemeente Dinkelland

OFFICIËLE PUBLICATIES

VERORDENINGEN OP DE HEFFING VAN TOERISTEN- EN FORENSENBELASTING Op 20 juni 2002 heeft de raad van de gemeente Dinkelland de 'Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2003 ", alsmede de "Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting 2003" vastgesteld. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking. De datum van ingang van deze heffing is 1 januari 2003. De bekendmaking vindt plaats door opneming van het besluit in het "Register vastgestelde belastingverordeningen" dat door iedereen kosteloos kan worden ingezien op de afdeling Burgerzaken Belastingen van de locatie Ootmarsum. Tegen betaling is een kopie verkrijgbaar.

VASTSTELLING MANDAATSTATUUT EN -LIJSTEN
Burgemeester en wethouders en de burgemeester van Dinkelland, ieder voorzover het hun bevoegdheden betreft, hebben op 1 juli 2002 besloten tot vaststelling van een nieuw mandaatstatuut en daarmee verbonden mandaatlijsten. Dit besluit treedt is in werking getreden op 1 juli 2002. Met dit besluit worden bevoegdheden krachtens mandaat aan de ambtelijke
organisatie verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende mandaatlijsten per organisatieonderdeel en onder de algemene regels zoals opgenomen in het mandaatstatuut.
Het besluit kan tijdens openingsuren worden ingezien bij de afdeling P&O, Bestuurszaken en Communicatie (locatie Denekamp).

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar

Burgemeester en wethouders hebben in de vergadering van 9 juli 2002 het aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar vastgesteld. Dit aanwijzingsbesluit regelt de aanwijzing van de ambtenaar belast met de heffing van de gemeentelijke belastingen. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking. Het besluit ligt ter inzage bij de afdeling Burgerzaken en Belastingen op de locatie Denekamp en kan kosteloos worden ingezien. Tegen betaling is een kopie verkrijgbaar.

Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Dinkelland 2002

De gemeenteraad van Dinkelland heeft op 20 juni 2002 besloten tot het vaststellen van de Verordening voorzieningen gehandicapten gemeente Dinkelland 2002.
Deze verordening treedt per 1 oktober 2002 in werking. De verordening ligt met ingang van de dag na deze publicatie ter inzage bij de afdeling Zorg, Werk en Inkomen in het gemeentehuis te Denekamp.

Mogelijkheid referendum

Op grond van de Tijdelijke referendumwet heeft iedere kiesgerechtigde van de gemeente Dinkelland tot drie weken na de datum van deze publicatie de mogelijkheid om een 'inleidend verzoek' tot het houden van een referendum over het hierboven vermelde besluit van de gemeenteraad van Dinkelland in te dienen. Een dergelijk verzoek kan uitsluitend in persoon en op vertoon van een geldige legitimatie bij de afdeling Burgerzaken en Belastingen, Kerkplein 1 te Ootmarsum worden ingediend. Indien binnen de hiervoor gestelde termijn van 3 weken tenminste 125 geldige verzoeken zijn ontvangen, kan worden besloten tot toelating van het inleidend verzoek. Nadat tot toelating van het inleidend verzoek is besloten, moet het verzoek in een volgende fase van zes weken door tenminste 1.250 kiesgerechtigden vande gemeente Dinkelland worden ondersteund. Als ook aan die voorwaarde is voldaan, vindt een referendum over het raadsbesluit plaats en zal dat besluit, met inachtneming van de uitslag van het referendum, door de raad worden heroverwogen.

RUIMTELIJKE ORDENING:

Goedkeuring bestemmingsplandoor Gedeputeerde Staten

Met ingang van 26 juli 2002 ligt bij de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, locatie Weerselo gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage het besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 25 juni 2002, kenmerk RWB/2002/1393, waarbij goedkeuring is verleend aan het bestemmingsplan '44e partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Weerselo', zoals dit door de raad van de gemeente Dinkelland is vastgesteld op 25 april 2002. De herziening betreft het perceel Deurningerstraat 42 te Deurningen. De bestemming 'Soma (sociaal maatschappelijke instelling (dagverblijf))' wordt gewijzigd in ' Ao (asielzoekersopvang / dag- en nachtverblijf)'. Op verzoek kan het bestemmingsplan ook buiten kantooruren worden ingezien. U dient hiervoor een afspraak te maken (tel. 0541-854204).
Een belanghebbende die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot Gedeputeerde Staten te wenden kan gedurende bovengenoemde termijn beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien een dergelijk verzoek is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op dit verzoek is beslist.

Ontwerp 46e partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Weerselo Van 26 juli 2002 tot en met 22 augustus 2002 ligt bij de Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, locatie Weerselo ter inzage het ontwerp van het plan tot gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Buitengebied van de voormalige gemeente Weerselo. De herziening voorziet in het omzetten van de bestemming 'Agrarisch bouwperceel' in de bestemming 'Woondoeleinden' voor het perceel Paalmaatsdijk 9 te Rossum. De agrarische bedrijfsvoering op het perceel is beëindigd. Om de nieuwbouwplannen van de eigenaar mogelijk te maken dient het perceel te worden bestemd conform het gebruik, zijnde wonen. Ten opzichte van het voorontwerp zijn veranderingen aangebracht. Het toegestane oppervlak aan bijgebouwen is in het ontwerp afgestemd op de nieuwe provinciale richtlijnen. Tevens is een vrijstellingsbepaling opgenomen voor vervanging van bestaande bijgebouwen.
Op afspraak kan het ontwerp buiten werkuren worden ingezien. Gedurende voornoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent het ontwerp kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Dinkelland, Postbus 11, 7590 AA Denekamp

Inspraak vrijstellingen artikel 19 lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking te verlenen aan de volgende bouwplannen:


* het uitbreiden van het bedrijfspand aan de Nijverheidsstraat 10 (voorzijde) te Denekamp;

* het bouwen van een woning aan het Diepengoor (achtertuin perceel Brandlichterweg 37) te Denekamp;

* het bouwen van een kantoor aan de Nordhornsestraat tussen de percelen nummers 106 en 122 te Denekamp;

* het oprichten van een antennemast met bijbehorende apparatenruimte aan de Oldenzaalsestraat 54 te Denekamp (nabij nieuwe ontsluitingsweg en rotonde Oldenzaalsestraat).

De aanvragen liggen met ingang van 26 juli 2002 gedurende vier weken ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, locatie Weerselo. Gedurende deze periode kan een ieder zijn inspraakreactie schriftelijk kenbaar maken aan Burgemeester en wethouders van Dinkelland, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

Voorgenomen vrijstelling op grond van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een verklaring van geen bezwaar aan te vragen bij Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel ten behoeve van het voornemen om met toepassing van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening medewerking te verlenen aan het oprichten van een keerwand aan de Bornsestraat 6 te Weerselo, kadastraal bekend sectie T, nummers 676 en 677. De aanvraag ligt met ingang van 26 juli 2002 gedurende een periode van vier weken ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, locatie Weerselo. Gedurende voornoemde periode kan een ieder zijn zienswijze omtrent deze aanvraag schriftelijk kenbaar maken aan Burgemeester en wethouders van Dinkelland, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

Vrijstellingen op grond van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om met toepassing van artikel 19
lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan voor:


* uitbreiding van de parkeerplaats en aanleg van een groenstrook bij Modehuis Koopman, Ootmarsumsestraat 145 te Tilligte;
* de aanleg van een fietspad langs de Vasserweg te Ootmarsum en Nutter.

De besluiten kunnen tijdens openingsuren worden ingezien bij de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, locatie Weerselo. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen de besluiten schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. Het bezwaarschrift dient uiterlijk voor 22 augustus 2002 respectievelijk 29 augustus 2002 (fietspad) bij ons binnen te zijn.

AANVRAAG AANLEGVERGUNNING

Met ingang van 26 juli 2002 ligt gedurende vier weken bij de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, locatie Weerselo, ter inzage de aanvraag om een aanlegvergunning voor het verbeteren van de parkeervoorzieningen bij het publiekscentrum van Cosmos Sterrenwacht, Frensdorferweg 22 te Lattrop.
Gedurende deze periode kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent de aanvraag kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

BOUWEN

Ingekomen aanvragen om bouwvergunning en meldingen bouwvoornemen

Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat de hierna vermelde aanvragen bouwvergunning c.q. meldingen bouwvoornemen zijn ingekomen:


* Oldenzaalsedijk 6 in Deurningen: bouw woning t.v.v. en verbouw bestaande woning tot garage-berging;

* Grotestraat 19 in Ootmarsum: verbouwen van een slagerij;
* Haarstraat 49 in Rossum: vergroten van een machineberging;
* Ten Overstee 6 in Weerselo: vergroten van een woning;
* Commanderiestraat 9 in Ootmarsum: vergroten van een woonhuis;
* Gravenesweg 12 in Denekamp: verbouwen van een varkensstal tot garage met hobbyruimte;

* Sint Plechelmusplein in Deurningen: plaatsen van een kunstwerk;
* Nijverheidsstraat 14 in Denekamp: verbouwen van een bedrijfshal;
* Siemertsteeg 1 in Weerselo: gewijzigd situeren van een nieuw te bouwen woning met inwoning;

* Nijverheidsstraat 14 in Denekamp: verbouwen van een bedrijfshal;
* Kanaalweg 30 in Denekamp: bouwen van een toiletgebouw;
* Hoofdstraat 29 in Lattrop-Breklenkamp: uitbreiden van een ligboxenstal;

* Profietstraat 30 in Ootmarsum: uitbreiden van een woonhuis;
* Beatrixstraat 12 in Rossum: bouwen van een erker;
* Haarstraat 24 in Weerselo: vergroten van een garage met berging;
* Hoek Sombeekweg met Marconiweg in Denekamp: bouwen van een koelvrieshal en kantoren;

* Thonies van der Borchstraat 25 in Denekamp: bouwen van een aanbouw;

* Vijverstraat 1 in Ootmarsum: vergroten van een woonhuis;
* Gunnerstraat 32 in Saasveld: bouwen van een kapschuur;
* Marktstraat 11 in Ootmarsum: plaatsen van een dakopbouw;
* Markstraat 11 in Ootmarsum: plaatsen van een tijdelijke geldautomaat;

* Hasselose Esweg 1 in Deurningen: gewijzigd uitvoeren van een nieuw te bouwen varkensstal;

* De Kievit 136 in Denekamp: bouwen van een tuinhuis;
* Prins Hendrikstraat 24 in Denekamp: gewijzigd uitvoeren van een nieuw te bouwen berging;

* Ootmarsumsestraat 32 in Denekamp: bouwen van een schutting;
* Vlasreutenweg 2 in Nutter: bouwen van een expositieruimte;
* Opperveldsweg 8 in Agelo: vergoten van een varkensstal.
De plannen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij de afdeling Bouwen en Milieu sector Ruimte, locatie Weerselo.

Verleende bouwvergunning en positieve reacties op meldingen bouwvoornemen

Burgemeester en wethouders van Dinkelland hebben besloten bouwvergunning te verlenen voor c.q. positief te reageren op:


* Hakselaar 28 in Denekamp: bouwen van een woonhuis (19-8-2002);
* Hakselaar 22 in Denekamp: bouwen van een woonhuis (19-8-2002);
* Oldenzaalsvoetpad 2a in Ootmarsum: bouwen van een erker (19-8-2002);

* Oldenzaalsvoetpad 2b in Ootmarsum: bouwen van een erker (19-8-2002);

* Vijverstraat 5 in Ootmarsum: vergroten van een woonhuis en het bouwen van een erker (19-8-2002);

* Vijverstraat 7 in Ootmarsum: bouwen van een erker (19-8-2002);
* Daalbree 1 in Ootmarsum: plaatsen van een tuinhuisje (26-8-2002);
* Zicht 20 in Denekamp: bouwen van een woonhuis (26-8-2002);
* Hakselaar 84 in Denekamp: bouwen van een woonhuis (26-8-2002);
* Zicht 10 in Denekamp: bouwen van een woonhuis (26-8-2002);
* Palhestraat 6 in Ootmarsum: vergroten van een woonhuis (26-8-2002);

* Zicht 14 in Denekamp: bouwen van een woonhuis en garage (26-8-2002);

* Johanninksweg 69 in Denekamp: herbouwen van glastuinbouwkassen (26-8-2002).

Deze besluiten kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij de afdeling Bouwen en Milieu sector Ruimte, locatie Weerselo.

Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunnen tegen deze besluiten bezwaren worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Dinkelland, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd.

SLOPEN

Ingekomen aanvragen om sloopvergunning en meldingen bouwvoornemen

Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat de hierna vermelde aanvragen om sloopvergunning zijn ingekomen:


* Oldenzaalsedijk 6 in Deurningen: slopen van twee schuren en een gedeelte van een woning;

* Gravenesweg 12 in Denekamp: slopen van een jongveestal en volière;
* Nijverheidsstraat 14 in Denekamp: slopen van een dakconstructie;
* Paalmaatsdijk 9 in Rossum: slopen van een woning met twee schuren en het vervangen van asbesthoudende dakbedekking van een schuur.

De plannen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij de afdeling Bouwen en Milieu van de sector Ruimte, locatie Weerselo.

WET MILIEUBEHEER

Terinzagelegging ontwerp-besluiten

Op de afdeling Bouwen en Milieu, bezoekadres Burg. Scholtensplein 1, Weerselo ligt vanaf 26 juli 2002 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende vier weken ter inzage het ontwerp van het besluit op de aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van:


* H.G.J. Scholten, Kroonweg 4 te Saasveld: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een veehouderij, annex opslag van dieselolie.

Bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen door een ieder gedurende vier weken tot en met 23 augustus 2002 schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebestuur. Op verzoek kan iedereen in persoon of bij gemachtigde mondeling bedenkingen inbrengen en wel op afspraak tot het einde van bovengenoemde termijn van vier weken. Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend. Alleen zij die tijdig (schriftelijk of mondeling) bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit kunnen later beroep instellen bij de Raad van State, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bedenkingen in te brengen, danwel de definitieve besluitvorming afwijkt van het voornemen.

Eveneens ligt op de afdeling Bouwen en Milieu, bezoekadres Burg. Scholtensplein 1 Weerselo, vanaf 26 juli 2002 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende twee weken ter inzage het ontwerp van het besluit tot het wijzigen van de vergunning van:


* H.A. Lubbers, Gunnerstraat 49 te Saasveld: een veehouderij, vergunning d.d. 12 december 1989.

Bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen door een ieder gedurende twee weken tot en met 9 augustus 2002 schriftelijk worden ingediend bij het gemeentebestuur. Op verzoek kan iedereen in persoon of bij gemachtigde mondeling bedenkingen inbrengen en wel op afspraak tot het einde van bovengenoemde termijn van twee weken. Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens van degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk bij het gemeentebestuur worden ingediend. Alleen zij die tijdig (schriftelijk of mondeling) bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit kunnen later beroep instellen bij de Raad van State, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bedenkingen in te brengen, danwel de definitieve besluitvorming afwijkt van het voornemen.

Terinzagelegging besluiten

Op de afdeling Bouwen en Milieu, bezoekadres Burg. Scholtensplein 1, Weerselo liggen vanaf 26 juli 2002 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na telefonische of schriftelijke afspraak, gedurende zes weken ter inzage de besluiten op de aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van:


* Loonbedrijf Wassink, Hoofdstraat 7 te Breklenkamp, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning voor een loon- en grondverzetbedrijf. Ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn de voorschriften gewijzigd. Deze wijziging heeft betrekking op het hoofdstuk bodembescherming;

* J.G. Johannink, Lattropperstraat 120, te Denekamp, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een rundveehouderij annex opslag van mest en dieselolie;
* B.G.J. Kuipers, Kerkweg 38 te Tilligte, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een veehouderij, annex opslag van dieselolie, mest en bestrijdingsmiddelen;
* G.M. Wargers, Penninksbrugweg 19 te Denekamp, voor een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een veehouderij, annex opslag van mest.

Beroep tegen deze besluiten kan tot en met 6 september 2002 worden ingesteld door:


1. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

2. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het onwerp van het besluit;
3. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

4. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Terinzagelegging meldingen
Op de afdeling Bouwen en Milieu, bezoekadres Burg. Scholtensplein 1, Weerselo liggen ter inzage de meldingen ingevolge art. 8.40 Wet milieubeheer van:

W.H.M. Yland, Eerste Stegge 52/54 te Ootmarsum: het van toepassing worden van het Besluit opslag en transport milieubeheer;

Heisterkamp Dranken, Eerste Stegge 2 te Ootmarsum: het veranderen van de inrichting volgens het Besluit opslag en transport milieubeheer.
Een ieder kan binnen twee weken op- en aanmerkingen met betrekking tot deze meldingen kenbaar maken bij het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland, Postbus 11, 7590 AA DENEKAMP.

Deel: ' Officiele publicaties gemeente Dinkelland '
Lees ook