Persbericht

OHRA introduceert Medical Technology fonds

Arnhem, 3 september 2001 - OHRA B.V. introduceert het OHRA Medical Technology Fonds. Dit aandelenfonds belegt wereldwijd in bedrijven die actief zijn op het gebied van medische technologie. Het fonds zal vanaf 28 september 2001 genoteerd zijn op de effectenbeurs van Euronext Amsterdam.

Door de voortgaande vergrijzing in de westerse wereld zal de vraag naar zorgproducten en

-diensten de komende jaren fors toenemen. Gezien de hoge welvaart zal de bereidheid om in eigen welzijn te investeren hoog zijn. Door de sterke volumematige groei en de continu stijgende kosten die hiermee gepaard gaan, zal in de komende decennia kostenefficiëntie voorop staan. Technologische toepassingen op medisch terrein bieden oplossingen voor dit vraagstuk.

Het OHRA Medical Technology Fonds belegt in bedrijven die sterk kunnen profiteren van bovengenoemde ontwikkelingen in de medische technologie. De segmenten waarop het fonds zich gaat richten zijn:


* Medische instrumenten: instrumenten die bij patiënten ingebracht worden om ziektebeelden te verhelpen of te controleren, zoals hartkleppen, pacemakers, maar ook orthopedische producten zoals kunstheupen en -knieën.


* Ziekenhuisapparatuur: efficiënte medische instrumenten die worden gebruikt in ziekenhuizen en klinieken om patiënten te behandelen, te monitoren danwel diagnoses te kunnen stellen. Voorbeelden zijn dialyseproducten, diagnose-, analyse- en optische apparatuur, maar ook injectienaalden, verbandproducten e.d.


* Onderzoek: producenten van apparatuur die door afnemers als farmacie- en biotechnologiebedrijven wordt gebruikt voor het verrichten van Research en Development.


* Dienstverlening: Onder dit segment kan een groot aantal bedrijven opgenomen worden.
Bijvoorbeeld bedrijven die zich richten op de informatietechnologie in de gezondheidszorg, maar ook bedrijven die actief zijn op het gebied van verpakking en distributie van medische producten.

Achtergrond

In westerse landen is sprake van een sterk vergrijzende bevolking. Verwacht wordt dat het aantal 65-plussers de komende decennia zal verdubbelen en hiermee vormt het de sterkst groeiende bevolkingsgroep. Deze ontwikkeling wordt versterkt doordat ook de technologische en andere ontwikkelingen op medisch gebied bijdragen aan een stijgende levensverwachting. Als gevolg van de vergrijzing zal de vraag naar medische producten en diensten fors toenemen. Bedrijven die technologische oplossingen kunnen bieden die kostenefficiënt en innovatief zijn, zullen sterk van de langjarige vergrijzingstrend kunnen profiteren.

Drijvende krachten

Samengevat ligt een drietal drijvende krachten ten grondslag aan het lange termijn succes van de medische technologie:

Vergrijzing
Een groeiende en vergrijzende wereldbevolking en een sterk verbeterende levensverwachting betekenen een steeds toenemende vraag naar zorgproducten en -diensten.
Kostenefficiëntie
Door de sterke volumematige groei zullen de kosten van de gezondheidszorg in de toekomst sterk oplopen. Om deze kosten binnen de perken te houden zal men streven naar efficiënte behandelingsmethoden en -technologieën. Innovatie
Ook zal voortdurende productvernieuwing de nodige impulsen kunnen geven aan de groei van de markt van medische technologie. Innovatie is immers noodzakelijk om een oplossing te kunnen bieden voor de sterk groeiende vraag naar uiteenlopende en vaak gecompliceerde behandelingen, de noodzaak van kostenbesparing, alsmede een verkorting van de duur van een ziekenhuisverblijf.

Inschrijving

Beleggers kunnen inschrijven bij alle Nederlandse bankinstellingen vanaf 6 september tot en met 27 september 2001. De eerste dag van verhandeling is 28 september 2001. De inschrijfprijs is vastgesteld op EUR 25 per aandeel.

Deel: ' OHRA introduceert Medical Technology fonds '
Lees ook