PERSBERICHT 20 januari
2000

OLIEPRODUKT UIT ERIKA GROOT
MILIEUSCHANDAAL

Stichting De Noordzee reageert hierbij op de berichtgeving over de analyse van de olie op de vogelslachtoffers van de Erika. Volgens milieuorganisatie De Noordzee zijn er twee kernproblemen bij de ramp met de tanker die onderbelicht blijven. Ten eerste, gevaarlijk restafval uit de olie-industrie verlaat ongestoord per tanker ons land en wordt vervolgens verstookt (in o.a. schepen) waarbij alle giftige, verzurende en kankerverwekkende bestanddelen in de atmosfeer belanden. Ten tweede dat de tankers en de oliemaatschappijen bewust scheepsveiligheidsregels negeren en risico’s nemen. De milieuorganisatie dringt dan ook nogmaals aan op schonere brandstoffen en controle op bijmengingen en op naleving van bestaande regels voor tankertransport.

‘Nu een tanker als de Erika is gaan lekken
wordt maar weer eens duidelijk wat voor olieprodukten onze kusten passeren. De directe gevolgen voor het mariene milieu (vogels, schelpdieren) en hulpverleners zijn inmiddels herhaaldelijk in beeld geweest. Maar dat al dit gevaarlijke afval wordt verbrand in schepen en motoren van o.a. electriciteitscentrales is bij veel mensen niet bekend. Alle kankerverwekkende stoffen zoals de PKB’s komen dus in de atmosfeer’ stelt projectleider scheepvaart Edo Donkers van Stichting De Noordzee.


·       Afvalprodukten
uit de olie-industrie in brandstoffen is een problematiek die al sinds vele jaren op de (inter)nationale overlegtafel licht, maar ook Nederland pakt de handschoen niet op. Internationale verdragen worden gemaakt en vervolgens door vrijwel geen enkel land ondertekend. Door het uitblijven van regelgeving ontbreekt elke vorm van controle. Ook de olie-industrie zelf neemt geen enkele verantwoordelijkheid om hun afval op een correcte manier te verwerken of maatstaven op te stellen waaraan hun produkten moeten voldoen. Eens in de zoveel jaar wordt dit pijnlijk duidelijk als dit soort rampen gebeuren.


·       Voor
de transport van olie bestaat uitgebreide, internationale regelgeving. Volgens stichting De Noordzee onbreekt de handhaving. De Maltese tanker Erika is bijvoorbeeld herhaaldelijke malen afgekeurd (bron Lloyds list), maar zijn werkelijke maatregelen tegen het schip vele malen uitgesteld. Stichting De Noordzee zal dit issue in de volgende vergadering van het IMO (International Maritime Organisation) aan de orde stellen. Bij het vervoer ontloopt de industrie zijn bredere, maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit blijkt ook doordat sinds de ramp met de Exon Valdez alle oliemaatschappijen hun bedrijfsnaam van schepen laten verwijderen. Zij huren nu via tussenpartijen (charteraars) ondeugdelijke schepen om hun produkten zo goedkoop mogelijk te vervoeren. Op die manier wordt de marktpositie van goedkope schepen in standgehouden.

Noot aan de redactie:
Inlichtingen over deze en andere issues gerelateerd aan de Erika, scheepvaartbeleid en giftige stoffen bij Edo Donkers (projectleider scheepvaart) 030 - 2340016 (kantoor) en 020 - 6174466 (thuis).

Stichting De Noordzee / North Sea Foundation
Drieharingstraat 25
3511 BH Utrecht
tel: 030 - 2340016  fax: 030 - 2302830
mobiel: 06 - 55942646

Deel: ' Olieprodukt uit Erika groot milieuschandaal '
Lees ook