Openbaar Ministerie

Amsterdam, 8 februari 1999 Bestrijding jeugdcriminaliteit en
"veelplegers" prioriteit

OM 1999: Voorrang voor aanpak geweld

Snelrechtzittingen, gerichte en snelle aanpak van uitgaansgeweld, meer lik-op-stuk en zoveel mogelijk voorrang voor de afhandeling van geweldsdelicten.

Dit zijn enkele van de belangrijkste maatregelen die het Openbaar Ministerie (OM) dit jaar neemt om het toenemend geweld in de samenleving te beteugelen en de veiligheid te vergroten. In alle arrondissementen wordt projectmatig gewerkt met de aanpak van geweldsdelicten, jeugdcriminaliteit en "draaideur-criminelen".

Lik-op-stuk

In het Jaarplan 1999 van het OM wordt gesteld dat de prioriteiten geweld, jeugd en veelplegers nauw zijn verweven. Veel van door jeugdigen gepleegde delicten betreffen geweld en ook bevindt zich onder jeugdigen een groot aantal veelplegers. Het OM zal de aanpak door politie en bestuur van het toenemend geweld ondersteunen door verdachten lik-op-stuk te geven en zaken zo snel mogelijk voor de rechter te brengen. Het streven is om in 2000 binnen twee maanden nadat een zaak bij het OM is binnengekomen deze te hebben afgedaan.

Aanpak ontduiking Leerplichtwet

Bij jeugdcriminelen moet het aantal taakstraffen met tien procent stijgen, moet 65 procent van de strafzaken binnen zes maanden zijn afgedaan (1998: 56 procent) en zal worden geexperimenteerd met snelrecht. Een ander middel is een consequent strafrechtelijk aanpakken van overtredingen van de Leerplichtwet.

Veelplegers zullen vanaf hun arrestatie zoveel mogelijk tot aan de zitting vast blijven zitten en zoveel mogelijk via snelrecht worden berecht. Het OM wil zorgen dat de politie voorrang geeft aan de afhandeling van geweldsdelicten, speciale aandacht geven aan probleemgroepen, zoals allochtone jongeren, meewerken aan dwang- en drangprojecten, afspraken maken over de aanpak van criminele illegale vreemdelingen en de politie consequent zogeheten "veelplegers" laten opsporen.

Meer zaken, meer dagvaardingen

Het OM verwacht dit jaar meer zaken te kunnen behandelen: bijna 263.000 tegen ruim 255.000 zaken in 1998, een stijging van drie procent. Er zullen bijna 133.000 verdachten worden gedagvaard (1998: 125.500), een stijging van zes procent.Het aantal sepots, de zaken waarin geen strafrechtelijke reactie komt, is omlaag gebracht.

Stijging transacties

In ruim 70.250 van de bij het OM aangebrachte zaken zal een transactie worden aangeboden. In 87 procent van de zaken waar dat mogelijk is worden taak- of leerstraffen gevorderd (1998: 85 procent) en 34 procent van de verdachten krijgt al op het politiebureau te horen wanneer hij of zij voor de rechter moet verschijnen (1998: 29 procent).

Het Jaarplan 1999 is opgesteld door het College van Procureurs-Generaal, de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie. Het Jaarplan en de notitie Perspectief op 2002, waarin de koers van het OM voor de komende jaren is geschetst, zijn maandag gepresenteerd in het Paleis van Justitie in Amsterdam. De presentatie werd bijgewoond door minister van Justitie mr. A.H. Korthals van Justitie.

Met de bevordering van veiligheid voor de burger bouwt het OM voort op het fundament dat reeds is gelegd. Dit alles in samenspraak met het bestuur en alle andere relevante partijen. In 1998 is op dit punt al veel bereikt. In tal van arrondissementen is reeds sprake van een vruchtbare samenwerking met alle relevante partners. Het OM benadrukt dat de veiligheidsproblemen niet alleen door middel van het strafrecht kunnen worden opgelost. Afspraken worden onder meer gemaakt met gemeenten, horeca, scholen, leerplichtambtenaren, het gevangeniswezen, Raad van de Kinderbescherming en de Reclassering.

Mensenhandel

Ook de aanpak van georganiseerde criminaliteit krijgt in 1999 wederom een hoge prioriteit, zo blijkt uit het jaarplan. Speciale aandacht zal er zijn voor mensenhandel en mensensmokkel. Bij de mensenhandel wordt vooral ingezet op het terugdringen van het aantal illegale vreemdelingen dat in de seksindustrie werkt.

In 1999 wordt opnieuw fors ingezet op wat wordt genoemd financieel rechercheren. Via dit project moeten politie en justitie beter in staat zijn criminele geldstromen bloot te leggen, criminelen hun vermogen af te pakken en fraudes aan te pakken. Opsporingsambtenaren worden beter opgeleid, deskundigheid wordt ingehuurd en er wordt samengewerkt met tal van opsporingsdiensten en met benadeelde organisaties als banken, verzekeraars en telecombedrijven.

Opzetten expertisecentra

Deze samenbundeling heeft in 1998 reeds de eerste vruchten afgeworpen. Overal in het land zijn gezamenlijke onderzoeken opgezet en expertisecentra ingericht. In 1999 zal deze samenwerking naar verwachting resulteren in een aantal strafrechtelijke successen.

Met opsporingsdiensten worden opnieuw afspraken gemaakt over het aantal zaken dat zij moeten afleveren. Bij voorbeeld op het gebied van fraude met EU-subsidies, huursubsidie, faillisementen,premies, werknemers- en volksverzekeringen en met de belastingen.

10,3 miljoen gulden "plukken"

Ondanks de tegenvallende resultaten tot nu toe wordt nog steeds veel verwacht van de pogingen om criminelen hun zogeheten wederrechtelijk verkregen vermogen te ontnemen. In 1999 moet er 10,3 miljoen gulden "geplukt" worden. Landelijk zullen er 2000 zogenoemde ontnemingsvorderingen moeten worden ingediend bij de rechter. In de eerste weken van 1999 is er door de rechters voor meer dan tien miljoen gulden aan ontnemingsvorderingen opgelegd en is er al meer dan 4,5 miljoen gulden daadwerkelijk geincasseerd.

Hulp aan het buitenland

In de afgelopen jaren is met succes veel energie gestoken in het verbeteren van de afhandeling van zogeheten rechtshulpverzoeken. Dat zijn verzoeken uit een buitenland om hulp bij een strafrechtelijk onderzoek. Het OM wil dit verbeteren. Een geautomatiseerd systeem, genaamd Lufis, moet daarbij behulpzaam zijn. Dit systeem geeft aan welke verzoeken waar spelen en in welk stadium van afhandeling deze zijn. Bovendien nam het Nederlands OM vorig jaar het initiatief om voor het eerst de Openbaar Ministeries uit de Europese lidstaten bijeen te brengen.

Het Nederlands OM blijft nauw betrokken bij de pogingen beter samen te werken en elkaar sneller van dienst te zijn. Dit moet onder meer resulteren in een gemeenschappelijke opleiding voor officieren van justitie.

Minder verkeersslachtoffers

Het verkeer krijgt in 1999 veel extra aandacht. Het OM gaat door met de regionale aanpak van verkeersonveilige wegen. Uit een een tussentijdse rapportage blijkt dat dit een aanzienlijke daling van het aantal verkeersslachtoffers tot gevolg heeft. Het aantal ongelukken waarbij mensen gewond raakte daalde met tien procent. Op 1 juli wordt het startsein gegeven voor acht extra regioprojecten in het land. Daarvoor heeft het kabinet veel extra geld beschikbaar gesteld. Via een fors aantal extra controles en naar verwachting 1,6 miljoen extra processen-verbaal moet de automobilist beter in het gareel worden gebracht.

Meer schadebemiddelaars

Het Openbaar Ministerie besteedt dit jaar niet alleen meer aandacht aan daders, maar ook aan slachtoffers. Het OM heeft immers niet alleen de wettelijke maar oook de morele plicht om de belangen van slachtoffers van misdrijven te behartigen. In 1999 worden onder veel meer het aantal schadebemiddelaars op de parketten fors uitgebreid. Deze mensen moeten bemiddelen tussen dader en slachtoffer over de geleden schade.

Rechtsgelijkheid

Rechtsgelijkheid is voor de geloofwaardigheid van het strafrecht een belangrijk gegeven. Op 1 april zal de invoering voltooid zijn van een geautomatiseerd systeem dat ervoor moet zorgen dat bij vergelijkbare delicten overal in het land gelijkwaardige straffen worden gevorderd door de officier van justitie. Dit systeem, Polaris geheten, wordt voorlopig toegepast bij circa tachtig procent van alle misdrijven waarmee het OM wordt geconfronteerd.

Justitie in de buurt

Het Openbaar Ministerie gaat in de komende jaren meer "de buurt" in. Het OM heeft nu vijf wijkbureaus, daar komen er dit jaar drie bij, in Groningen, Amsterdam en Rotterdam. Het OM zal mogelijk ook bijkantoren openen in belangrijke steden waar geen arrondissementsparket is gevestigd.Hierover moet nog een besluit worden genomen.

Samenwerking met politie

In 1999 zullen belangrijke stappen voorwaarts worden gezet in de samenwerking tussen OM en politie. Met name op het terrein van de recherche. Via het gezamenlijke project Abrio wordt geinvesteerd in de kwaliteit van de recherche en het ontwikkelen van een standaard-proces-verbaal in geheel Nederland. Er zal ook worden gewerkt aan het opzetten van een landelijke criminele kaart. De criminele kaarten van de arrondissementen dienen daarvoor als basis. Zo'n criminele kaart geeft een beeld van de soorten delicten, soorten daders, probleemgebieden, ontwikkelingen binnen het district of de regio en dergelijke.

Deel: ' OM 1999 Voorrang voor aanpak geweld '
Lees ook