Openbaar Ministerie

OM in cassatie in Clickfondszaak

Het Openbaar Ministerie legt zich niet neer bij het arrest van het Gerechtshof in Amsterdam in de Clickfondszaak. Om die reden is cassatie bij de Hoge Raad ingesteld, aldus het ressortsparket in de hoofdstad. Dit is ook belangrijk omdat de arresten ook gevolgen kunnen hebben voor de andere aanhangige Clickfondszaken. Tegen één van de verdachten in de zaak, een vermogensbeheerder, eiste het OM dinsdag 18 februari drie jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf en een boete van 3 miljoen euro.

Waarom deze cassatie en wat is de Clickfondszaak ook alweer?

Het Gerechtshof in Amsterdam verklaarde het OM vrijdag niet-ontvankelijk in de vervolging van drie verdachten in deze omvangrijke zaak. Dit omdat er fouten zouden zijn gemaakt in een zogeheten verzoek om rechtshulp aan de Zwitserse autoriteiten. In een aantal andere zaken mocht het OM overigens wel doorgaan met de vervolging. Het ressortsparket Amsterdam heeft nu besloten zich niet neer te leggen bij deze arresten. Uit wat door de behandelend advocaat-generaal uitvoerig gemotiveerd ter zitting is aangevoerd, blijkt dat ressortsparket een andere visie heeft op hetgeen rond het rechtshulpverzoek naar Zwitserland is gebeurd en op de gevolgen die aan daarbij gemaakte fouten dienen te worden verbonden. De inhoud van de drie arersten van het gerechtshof heeft het ressortsparket vooralsnog niet kunnen overtuigen dat zijn interpretatie onjuist is. Om hierover duidelijkheid te krijgen heeft het OM thans cassatie ingesteld. Dat is te meer van belang omdat het arrest ook gevolgen zou kunnen hebben voor andere aanhangige Clickfonds-strafzaken. Met het oog op die cassatie worden de overwegingen in de arresten van het gerechtshof nu nader bestudeerd.

Wat is de Clickfondszaak?
Het OM stelt voorop dat dè Clickfondszaak niet bestaat. Het betreft een aantal zaken tegen natuurlijke en rechtspersonen die weliswaar onderling verbindingen hebben door een aantal cruciale hoofdrolspelers maar zich vooral kenmerken door een veelheid aan verschillende verwijten. Dat varieert van deelnemen aan een criminele organisatie (als bedoeld in art. 140 Sr) tot heling, valsheid in geschrifte, beursgerelateerde niet ambtelijke omkoping en belastingdelicten.

Doel van het onderzoek in de Clickfondszaak was na te gaan of in de wereld op en rond de beurs strafbare feiten waren gepleegd. Bij de start van deze zaak speelden twee factoren een belangrijke rol:

? De oprichting van het Bureau Beurs en Beleggingen in 1996;

? Een tip van een betrouwbaar beschouwde tipgever over vermoedelijke strafbare feiten als misbruik van voorkennis, frontrunning en niet ambtelijke omkoping bij diverse ondernemingen

Het onderzoek paste ook in het beleid inzake bestrijding van misbruik (fraude) en oneigenlijk gebruik op het terrein van de belastingen en sociale zekerheid. Door dit onderzoek werd daaraan tevens uitvoering gegeven.

Het OM moet toegeven dat het onderzoek erg lang heeft geduurd. Dit is te wijten aan verschillende factoren. Het was ingewikkelde materie, waarmee nog weinig ervaring was opgedaan. Bovendien liepen er allerlei onderzoekslijnen naast elkaar. Het is dan niet altijd eenvoudig op het juiste moment de keuze te maken om een bepaalde ingeslagen weg toch niet af te maken. Ook moest veel informatie uit het buitenland komen.

Deel: ' OM in cassatie in Clickfondszaak '
Lees ook