Openbaar Ministerie

Den Haag, 17 juni 2002

OM vraagt "dopingdossiers" op

Het College van procureurs-generaal heeft twee maanden geleden de Inspectie Gezondheidszorg (IGz) gevraagd om de namen van mensen die mogelijk betrokken zijn bij handel in doping. Uit onderzoek van bureau Intraval - in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van Justitie - blijkt dat het aantal in Nederland actief zijnde handelaren wordt geschat op dertig tot veertig. Een deel van deze personen is met naam en toenaam bekend bij de IGz, waarop het OM op 15 april j.l. heeft verzocht in geval van een dopingzaak een gemotiveerde aangifte te doen bij de politie, dan wel het afgeronde dossier over te dragen aan het OM. Als dit is gebeurd, bekijkt het OM of er aanleiding is strafrechtelijk onderzoek in te stellen.
Onlangs is het eindrapport van het Intraval-onderzoek "Doping en handel, onderzoek naar aard en omvang van dopinghandel en ontwikkeling van indicatoren voor monitoring" opgesteld, dat binnenkort zal worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Een van de conclusies uit het onderzoek is dat nog nauwelijks een goed beeld bestaat van aard en de omvang van de handel in doping.
Dopingzaken die zich aandienen worden door het OM gewoon opgepakt. Eind 2001 en begin 2002 is er aantal onderzoeken in het noorden van het land uitgevoerd. Ook elders is zijn er strafzaken geweest rond handel in doping. Het OM richt zich echter niet stelselmatig en met een hoge prioriteit richt op deze vorm van criminaliteit. Daarvoor is bij zowel het OM als bij de betrokken opsporingsdiensten te weinig capaciteit voor. In de afweging hoe de beperkte opsporings- en vervolgingscapaciteit moet worden ingezet hebben andere vormen van criminaliteit voorrang. Te denken valt aan jeugdcriminaliteit, geweld, zware criminaliteit en mensenhandel en -smokkel.
Het College van procureurs-generaal dringt aan op kwantitatieve en kwalitatieve versterking van de recherche. Als de recherche wordt uitgebreid, dan moet dan ook gevolgen hebben voor de gehele achterliggende keten van officieren van justitie, rechters, executie (cellen) en reclassering.
Het capaciteitstekort op recherchegebied is vorig jaar in kaart gebracht in de Nota Criminaliteitsbeheersing van minister Korthals (justitie). De bewindsman heeft toen reeds initiatieven genomen om hierin verbetering te brengen. Ook in de onderhandelingen rond de vorming van een nieuw kabinet heeft versterking van de recherchefunctie een hoge prioriteit, zo blijkt uit publieke verklaringen van de deelnemers aan deze besprekingen.

Deel: ' OM vraagt 'dopingdossiers' op '
Lees ook