EnergieNed

Ombouw kolencentrales leidt onvermijdelijk tot sluiting

Het voorstel van het kabinet om kolencentrales om te bouwen tot gasgestookte centrales leidt onvermijdelijk tot sluiting. Omgebouwde kolencentrales zullen niet kunnen concurreren met buitenlandse kolengestookte centrales en ook niet met 'gewone' gascentrales. De elektriciteitsproducenten zullen alleen tot de ombouw van hun kolencentrales overgaan als de overheid daar voldoende financiële compensatie tegenover stelt. Het milieu is bij sluiting al helemaal niet gebaat omdat het zal leiden tot de import van veel vuilere bruinkool- en kolenstroom uit het buitenland. Dat stelt EnergieNed de federatie van energiebedijven in Nederland in de reactie op de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid van de minister van VROM. EnergieNed heeft de reactie vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer.

In de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid deel I presenteert de minister van VROM binnenlandse maatregelen om de CO2-uitstoot in het jaar 2007 terug te dringen met 25 miljoen ton om zo aan Kyoto-verplichtingen te voldoen. Het ombouwen van kolencentrales tot gasgestookte centrales levert volgens de nota daaraan een bijdrage van 4 à 4,5 miljoen ton CO2-reductie. De nota zegt dat de elektriciteitsproducenten hier op vrijwillige basis toe over moeten overgaan, in ruil daarvoor schaft de overheid de Brandstoffenbelasting (BSB) af.

Brandstoffenbelasting moet hoe dan ook verdwijnen Afschaffing van de Brandstoffenbelasting om de
elektriciteitsproducenten voor de ombouw te compenseren verwerpt EnergieNed bij voorbaat. De Brandstoffenbelasting bedraagt circa 1 ct/kWh terwijl de brandstofkosten gemiddeld 5 ct/kWh bedragen. Deze belasting wordt alleen in Nederland geheven. De Nederlandse elektriciteitsproducenten verkeren dus al in een achterstandspositie ten opzichte van buitenlandse producenten. Daarom moet de Brandstoffenbelasting hoe dan ook verdwijnen, los van de klimaatnota. Ook zal de overheid de elektriciteitsproducenten financieel tegemoet moeten komen. EnergieNed schat de kosten op minimaal 300 miljoen gulden per jaar.

Nieuwe bakstenen
Financiële compensatie is niet meer dan redelijk omdat de overheid met het brandstoffendiversificatiebeleid de bouw van kolencentrales zelf heeft gewild zodat de elektriciteitsvoorziening en de elektriciteitsprijs niet te veel te afhankelijk zou worden van één brandstof. Met de voorgestelde maatregel worden in feite weer nieuwe 'bakstenen' gecreëerd - projecten die niet markt-conform zijn. De voorgestelde ombouw leidt er nu overigens toe dat binnen Nederland aardgas de enige brandstof voor stroomopwekking zal zijn.

Ombouw komt neer op sluiting
EnergieNed vindt dat het kabinet voorbij gaat aan de internationale context waarin de Nederlandse elektriciteitsmarkt opereert. De energiemarkt liberaliseert waardoor de Nederlandse elektriciteitsproducenten nu al met concurrentie uit het buitenland hebben te maken. Als in Nederland de kolencentrales worden omgebouwd verdwijnt de goedkoopste manier om stroom te produceren in Nederland, in het buitenland echter niet. De 700 grootste industrieën die vrij mogen importeren zullen daar zeker gebruik van willen maken. De omgebouwde centrales zullen binnenlands niet kunnen concurreren met 'normale' gascentrales omdat deze laatste efficiënter zijn. Sluiting kan alleen worden voorkomen als de overheid met voldoende financiële compensatie over de brug komt.

Milieu niet bij ombouw of sluiting gebaat
Zowel bij sluiting als bij ombouw is het milieu niet gebaat. Een omgebouwde centrale is energetisch minder efficiënt dan een gewone gascentrale en stoot dus meer CO2 uit dan een gewone gascentrale. Als bij sluiting van Nederlandse kolencentrales de import van stroom uit het buitenland toeneemt en deze is opgewekt met kolen- of bruinkool, is het milieu internationaal bezien zelfs slechter af: door de strenge milieuwetgeving zijn Nederlandse kolencentrales schoner dan buitenlandse. De overheid gaat er overigens geheel en al aan voorbij dat de elektriciteitsproducenten in het verleden al milieumaatregelen hebben genomen. Om de extra CO2-uitstoot van kolencentrales t.o.v. gascentrales te compenseren is geïnvesteerd in de aanplant van bossen die deze extra CO2-uitstoot absorberen.

Niet per sé warmtekracht
De uitvoeringsnota constateert dat voortgaande groei van het warmtekrachtvermogen geen vanzelfsprekende zaak meer is als gevolg van de liberalisering van de energiemarkt. EnergieNed deelt deze constatering. Hoe warmtekracht zich verder ontwikkelt, zal mede afhangen van de ontwikkelingen op de brandstoffen- en elektriciteitsmarkt. EnergieNed wil graag meewerken aan de verdere ontwikkeling van warmtekrachtvermogen in Nederland, mits de condities daarvoor aanwezig zijn. EnergieNed is er geen voorstander van om toepassing van warmtekracht af te dwingen in verband met de marktverstorende consequenties daarvan, temeer als dit in het omringende buitenland niet gebeurt.

Daarbij moet ook worden bedacht dat het rendement van elektriciteitsopwekking zal blijven toenemen, waardoor de met warmtekracht te behalen energiewinst dus zal afnemen.

Realisatie duurzame energie vraagt consistent overheidsbeleid Het kabinet stelt als tussendoel 5% duurzame energie in het jaar 2010. Deze doelstelling is in de ogen van EnergieNed zeer ambitieus. Het is de ervaring van de energiebedrijven dat voor de ontwikkeling van duurzame energie complexe problemen van velerlei aard overwonnen moeten worden. De doelstelling van 1000 MW windenergie in 2000 wordt met name niet gehaald door de ruimtelijke ordeningsproblematiek. Een consistent overheidsbeleid voor de ruimtelijke inpassing van windenergie is daarom noodzaak. Ook zet het kabinet fors in op de bijstook van biomassa, maar is op dat punt niet consistent omdat bijstook alleen realistisch is bij kolencentrales. Afgezien daarvan vraagt EnergieNed zich af of de benodigde hoeveelheid biomassa wel beschikbaar is tegen redelijke kosten.

___________________________________

Voor meer informatie over dit persbericht kan contact worden opgenomen met:
De heer S. Marbus van EnergieNed, telefoon 026 - 356 36 57.

Deel: ' Ombouw kolencentrales leidt onvermijdelijk tot sluiting '
Lees ook